Nariadenie vlády č. 283/1990 Zb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-283
Čiastka 45/1990
Platnosť od 09.07.1990
Účinnosť od 09.07.1990
Aktuálne znenie 09.07.1990

283

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 19. června 1990,

kterým se stanoví postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví

Vláda České republiky nařizuje podle § 14 odst. 2 zákona č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb.:


§ 1

(1) Do osobního vlastnictví se prodávají byty, jakož i místnosti nesloužící k bydlení (dále jen „byty“) určené pro osobní potřebu občanů, které jsou ve vlastnictví státu a k nimž vykonává právo hospodaření místní národní výbor nebo bytová organizace, a to byty

a) z nové státní bytové výstavby,

b) již užívané, které se uvolnily,

c) v osobním užívání občanů, kteří požádali o jejich koupi.

(2) Z prodeje jsou vyloučeny byty uvedené ve zvláštním předpisu,1) byty v domech určených k demolici, byty v domech s pečovatelskou službou, bezbariérové byty a byty v domech, které přešly do celospolečenského vlastnictví podle zvláštního předpisu.2)

(3) Počty bytů z nové státní bytové výstavby, které mají být prodány do vlastnictví občanů, určují okresní národní výbory a na území hlavního města Prahy Národní výbor hl. m. Prahy.

(4) Místní národní výbory vedou přehled o občanech, kteří se ucházejí o koupi bytů uvedených v odstavci 1) písm. a) a b).

(5) V případě, že počet zájemců převyšuje počet bytů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), které lze prodat, provádějí místní národní výbory výběr zájemců o jednotlivé byty; přitom přihlížejí k bytové potřebě zájemců a upřednostňují mladé rodiny a neúplné rodiny, které se zaváží modernizovat byty ve starších objektech. Za mladou rodinu se považuje rodina, v níž ani jeden z manželů nepřesáhl 35 let věku; za neúplnou rodinu se považuje rodina, kterou tvoří osamocený rodič alespoň s jedním nezletilým dítětem ve vlastní péči.

§ 2

Místní národní výbory nebo bytové organizace, které vykonávají právo hospodaření s byty, neuzavřou kupní smlouvy s občany, kteří mají právo osobního užívání bytu a požádali o jeho koupi, jedná-li se o byty uvedené v § 1 odst. 2.

§ 3

K prodeji podnikových bytů, vojenských bytů, bytů ministerstva vnitra nebo bytů příslušníků Sboru nápravné výchovy, k nimž vykonávají právo hospodaření místní národní výbory nebo bytové organizace, je třeba též souhlas organizace, která s těmito byty hospodaří, nebo orgánu vojenské správy nebo orgánu ministerstva vnitra nebo orgánu ministerstva spravedlnosti.

§ 4

K prodeji bytů v domech, které jsou kulturními památkami, je třeba předchozí dohody místního národního výboru nebo bytové organizace s příslušným orgánem státní památkové péče.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 odst. 2 vyhlášky č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů.

2) Vládní nařízení č. 15/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru.