Oznámenie č. 244/1990 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o úprave platových pomerov pracovníkov bánk pridelených na výkon funkcie do zahraničia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-244
Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.

Pôvodný predpis 15.06.1990

244

Štátna banka česko-slovenská

vydala podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a výborom Odborového zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva výnos z 31. mája 1990 č. 6/1990 o úprave platových pomerov pracovníkov bank pridelených na výkon funkcie do zahraničia.

Výnosom pre úpravu platových pomerov pracovníkov Štátnej banky česko-slovenskej, pracovníkov bánk, ktorých zakladateľom je Štátna banka česko-slovenská alebo voči ktorým má Štátna banka česko-slovenská práva a povinnosti zakladateľa, a pracovníkov Česko-slovenskej obchodnej banky, a. s., pridelených na výkon funkcie do zahraničia sa na týchto pracovníkov uplatňuje výnos ministra zahraničného obchodu z 23. júna 1962 č. 014833/62 o úprave platových pomerov zamestnancov podnikov zahraničného obchodu pridelených na výkon funkcie do zahraničia.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.

Výnos bol publikovaný vo Vestníku Štátnej banky česko-slovenskej č. 4/1990 a je na nahliadnutie vo všetkých organizačných jednotkách Štátnej banky česko-slovenskej, Komerčnej banky, Všeobecnej úverovej banky, Česko-slovenskej obchodnej banky, a. s. a Živnostenskej banky.