Vyhláška č. 239/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa určujú obvodné súdy v Bratislave na vybavenie vecí podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-239
Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do09.03.1992
Účinnosť od 01.07.1990 do09.03.1992
Zrušený 80/1992 Zb.
Znenie 01.07.1990

239

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 11. júna 1990,

ktorou sa určujú obvodné súdy v Bratislave na vybavenie vecí podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 4 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších predpisov a podľa § 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1970 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 37/1978 Zb. ustanovuje:


§ 1

Veci podľa druhého a tretieho oddielu zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii, v ktorých v pôvodnom konaní rozhodol v prvom stupni do 1. júla 1978 mestský alebo predtým iný príslušný súd v Bratislave, vybavuje Obvodný súd Bratislava 1.

§ 2

Veci náhrady škody podľa šiesteho oddielu zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii, spôsobenej rozhodnutím niektorého súdu v Bratislave, vybavuje Obvodný súd Bratislava 3.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.


Minister:

JUDr. Košťa CSc. v. r.