Zákon č. 173/1990 Zb.Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-173

(v znení č. 247/1991 Zb.)

Čiastka 30/1990
Platnosť od 18.05.1990
Účinnosť od 14.06.1991
Aktuálne znenie 14.06.1991

173

ZÁKON

z 9. mája 1990,

ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Zrušujú sa:

1. zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy,

2. ustanovenia § 2 ods. 2, § 4, § 5, § 6 ods. 3, v § 7 časť vety za bodkočiarkou, § 8 ods. 2 vládneho nariadenia č. 82/1958 Zb. o čestných uznaniach v telesnej výchove.


§ 2

Majetkové práva dobrovoľných organizácií, ktoré im boli odňaté zákonmi č. 187/1949 Zb., č. 71/1952 Zb. a č. 68/1956 Zb., sa navracajú podľa stavu k 31. marcu 1948 Československej obci sokolskej a ostatným znova vzniknutým dobrovoľným organizáciám, ktoré uplatnia svoje nároky u právneho nástupcu organizácie uvedenej v § 2 zákona č. 68/1956 Zb. do 31. decembra 1991.

§ 2a

Právny nástupca organizácie uvedenej v § 2 zákona č. 68/1956 Zb. je povinný s majetkovými právami až do ich vydania Československej obci sokolskej a ostatným znova vzniknutým dobrovoľným organizáciám nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára; odo dňa účinnosti tohto zákona nemôže tieto majetkové práva previesť do vlastníctva iného ani prenechať inému do užívania. Také právne úkony sú neplatné.

§ 3

Podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv podľa § 2 a udeľovanie čestných titulov a verejných uznaní podľa vládneho nariadenia č. 82/1958 Zb. upravujú právne predpisy vydané orgánmi Českej republiky a Slovenskej republiky.

§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.