Ústavný zákon č. 160/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-160
Čiastka 29/1990
Platnosť od 10.05.1990 do30.04.2002
Účinnosť od 10.05.1990 do30.04.2002
Zrušený 227/2002 Z. z.
Znenie 10.05.1990

160

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 2. mája 1990,

ktorým sa mení ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu sa mení takto:

Ustanovenie § 7 ods. 2 znie:

(2) Sekretárom Rady obrany štátu je riaditeľ odboru obrany a bezpečnosti Úradu Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a funkciu sekretariátu vykonáva odbor obrany a bezpečnosti Úradu Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.