Vyhláška č. 140/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva průmyslu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb. o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-140
Čiastka 27/1990
Platnosť od 28.04.1990
Účinnosť od 28.04.1990
Aktuálne znenie 28.04.1990

140

VYHLÁŠKA

ministerstva průmyslu České republiky

ze dne 2. března 1990,

kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb., o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů

Ministerstvo průmyslu České republiky stanoví podle § 1 zákona č. 272/1949 Sb., o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty:


§ 1

Zrušuje se vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb., o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Hojer CSc. v. r.