Oznámenie č. o1/c20/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1989-c20-o1
Čiastka 20/1989
Platnosť od 24.07.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augustom 1989.

Pôvodný predpis 24.07.1989

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 6, 18 a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu výnos č. II/2 - 11 968/89 z 12. júla 1989, ktorým ustanovilo doplnenie Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1989 č. II/2 - 19 000/88, registrovaného v čiastke 41/1988 Zb.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augustom 1989 a bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií, cien a miezd ČSR, Ministerstve financií, cien a miezd SSR a na všetkých krajských, okresných, obvodných a mestských finančných správach.