Vyhláška č. 9/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-9
Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988 do31.07.1989
Účinnosť od 29.01.1988 do14.11.1988
Zrušený 84/1989 Zb.
Znenie 29.01.1988 - 14.11.1988

9

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 21. decembra 1987

o oslobodení osobných počítačov, mikropočítačov a farebných televíznych prijímačov od dovozného cla

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb. ustanovuje:


§ 1

Od cla sú oslobodené osobné počítače a mikropočítače do 512 KB operačnej pamäti včítane k nim patriaceho príslušenstva a súčastí.

§ 2

(1) Sadzba cla vymeriavaného z dovážaných farebných televíznych prijímačov sa znižuje na 20% colnej hodnoty, ktorá sa určí tak, že 1 cm dĺžky uhlopriečky obrazovky sa ohodnocuje sumou Kčs 150,-.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 sa neberie do úvahy, či na dovážaný farebný televízny prijímač bola určená tuzemská maloobchodná cena.

§ 3

Oslobodenie od dovozného cla na osobné počítače, mikropočítače a k nim patriace príslušenstvo a súčasti a znížená colná sadzba na farebné televízne prijímače sa poskytuje účastníkovi colného konania1) na jeden osobný počítač alebo mikropočítač a jeden farebný televízny prijímač dovezený podľa predpisov o neobchodných dovozoch vecí2) v čase účinnosti tejto vyhlášky.

§ 4

O priznaní oslobodenia od dovozného cla rozhoduje vnútrozemská colnica, v územnom obvode ktorej má účastník colného konania1) trvalé bydlisko; veci, na ktoré colnica prizná oslobodenie od dovozného cla podľa tejto vyhlášky, prepustí do podmieneného voľného obehu v tuzemsku.3)


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stráca účinnosť 31. decembrom 1989.


Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 64 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb.

2) § 2 ods. 1 a § 2 ods. 2 písm. b) vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí.

3) § 76 colného zákona č. 44/1974 Zb.