Vyhláška č. 79/1988 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-79

(v znení č. 533/1991 Zb., 295/1999 Z. z.)

Čiastka 15/1988
Platnosť od 24.05.1988
Účinnosť od 01.12.1999
Aktuálne znenie 01.12.1999

79

VYHLÁŠKA

Slovenského banského úradu

z 29. apríla 1988

o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch

Slovenský banský úrad podľa § 17 ods. 8 a § 27 ods. 8 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

CHRÁNENÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMIE

§ 1

Hranice chráneného ložiskového územia

Hranice chráneného ložiskového územia na povrchu sa určujú uzavretým geometrickým obrazcom s priamymi stranami. Vrcholy geometrického obrazca sa určujú v platnom súradnicovom systéme.1) Súradnice vrcholov sa zistia odsunutím z mapy alebo meračskými metódami.

§ 2

Názov chráneného ložiskového územia

(1) Chránené ložiskové územie sa označí názvom katastrálneho územia, v ktorom leží chránené ložiskové územie alebo jeho najväčšia časť.

(2) Ak sa v tom istom katastrálnom území určí ďalšie chránené ložiskové územie, označí sa názvom podľa odseku 1 a rímskou číslicou.

§ 3

Návrh na určenie chráneného ložiskového územia

(1) Návrh na určenie chráneného ložiskového územia obsahuje

a) názov a sídlo organizácie,2)

b) základné údaje o výhradnom ložisku (druh nerastu, rozsah a tvar ložiska),

c) názov chráneného ložiskového územia, jeho plošný obsah, označenie a súradnice vrcholov jeho geometrického obrazca a odôvodnenie navrhovaných hraníc chráneného ložiskového územia,

d) názov a identifikačné číslo katastrálneho územia4) s názvom a kódom okresu,5) v ktorom leží chránené ložiskové územie, parcelné čísla pozemkov nachádzajúcich sa v chránenom ložiskovom území s tým, že ak sa v ňom nachádzajú všetky nehnuteľnosti katastrálneho územia, možno uviesť len slovný opis „všetky parcely v katastrálnom území", alebo ak sa v ňom nachádza len časť nehnuteľnosti, možno uviesť len prvé a posledné parcelné číslo po sebe nasledujúcich parcelných čísel; ak ide o chránené ložiskové územia nad 1 000 ha, možno uviesť len parcelné čísla pozemkov, cez ktoré hranica chráneného ložiskového územia prechádza alebo sa ich dotýka z vnútornej strany,

e) údaje o iných chránených územiach a ochranných pásmach v chránenom ložiskovom území,

f) podmienky ochrany výhradného ložiska.

(2) K návrhu sa prikladá

a) mapa povrchovej situácie na kópii katastrálnej mapy alebo štátnej mapy 1:5 000 – odvodenej, doplnenej o parcelné čísla a zmeny v polohopise katastrálnej mapy. Do mapy sa zakreslia hranice chráneného ložiskového územia, a ak je to možné, aj zvislý priemet obrysu výhradného ložiska do tohto územia, hranice iného skôr určeného chráneného ložiskového územia alebo dobývacieho priestoru, označenie a súradnice vrcholov ich geometrických obrazcov a hranice iných chránených území, prípadne chránených pásiem,

b) osvedčenie o výhradnom ložisku.6)

(3) Údaj plošného obsahu chráneného ložiskového územia, súradnice vrcholov jeho geometrického obrazca a mapu povrchovej situácie podľa odseku 2 písm. a) overí hlavný banský merač.

§ 4

Predkladanie návrhu na určenie chráneného ložiskového územia

(1) Návrh na určenie chráneného ložiskového územia predkladá organizácia v jednom vyhotovení obvodnému banskému úradu, v obvode ktorého leží chránené ložiskové územie, do 3 mesiacov od doručenia osvedčenia alebo rozhodnutia o výhradnom ložisku. Mapa povrchovej situácie [§ 3 ods. 2 písm. a)] sa predkladá najmenej v 8 vyhotoveniach. Obdobne postupuje správca alebo trvalý užívateľ výhradného ložiska v prípade, ak podnet na určenie chráneného ložiskového územia dal orgán štátnej banskej správy, prípadne iný orgán štátnej správy.

(2) Ak chránené ložiskové územie zasahuje do obvodov viacerých obvodných banských úradov, návrh sa predkladá obvodnému banskému úradu, v obvode ktorého leží najväčšia časť chráneného ložiskového územia. Tento obvodný banský úrad oznámi začatie konania o určenie chráneného ložiskového územia aj obvodnému banskému úradu a okresnému úradu, v obvode ktorých je časť chráneného ložiskového územia.

§ 5

Rozhodnutie o určení chráneného ložiskového územia

(1) V rozhodnutí obvodného banského úradu o určení chráneného ložiskového územia sa uvádza najmä

a) názov a sídlo organizácie,

b) základné údaje o výhradnom ložisku (druh nerastu, rozsah a tvar ložiska),

c) názov chráneného ložiskového územia, jeho plošný obsah, označenie a súradnice vrcholov geometrického obrazca,

d) názov a identifikačné číslo katastrálneho územia4) s názvom a kódom okresu,5) v ktorom leží chránené ložiskové územie, parcelné čísla pozemkov nachádzajúcich sa v chránenom ložiskovom území s tým, že ak sa v ňom nachádzajú všetky nehnuteľnosti katastrálneho územia, možno uviesť len slovný opis „všetky parcely v katastrálnom území", alebo ak sa v ňom nachádza len časť nehnuteľnosti, možno uviesť len prvé a posledné parcelné číslo po sebe nasledujúcich parcelných čísel; ak ide o chránené ložiskové územia nad 1 000 ha, možno uviesť len parcelné čísla pozemkov, cez ktoré hranica chráneného ložiskového územia prechádza alebo sa ich dotýka z vnútornej strany,

e) podmienky ochrany výhradného ložiska proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania.

(2) V podmienkach ochrany výhradného ložiska sa určí najmä zákaz, obmedzenie alebo spôsob zriaďovania stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska a ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť jeho dobývanie, a zabezpečia sa požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy podľa výsledkov konania o určenie chráneného ložiskového územia.

(3) Obvodný banský úrad zašle rozhodnutie o určení chráneného ložiskového územia s mapou povrchovej situácie [§ 3 ods. 2 písm. a)]

a) organizácii [odsek 1 písm. a)],

b) okresnému úradu, v ktorého územnom obvode leží chránené ložiskové územie alebo jeho časť,

c) Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky.

d) obvodnému banskému úradu, v obvode ktorého leží časť chráneného ložiskového územia (§ 4 ods. 2).

§ 6

Zmena a zrušenie chráneného ložiskového územia

(1) Organizácia je povinná navrhnúť

a) zmenu chráneného ložiskového územia, ak sa na základe prieskumu výhradného ložiska zmenili základné údaje o tomto ložisku (druh nerastu, rozsah a tvar ložiska),

b) zrušenie chráneného ložiskového územia, ak pominuli dôvody ochrany výhradného ložiska proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania.

(2) Na zmenu a zrušenie chráneného ložiskového územia sa vzťahujú primerane ustanovenia § 1 až 5.

§ 7

Evidencia chránených ložiskových území

(1) Evidenciu chránených ložiskových území, ich zmien a zrušení vedú obvodné banské úrady.

(2) Evidencia chránených ložiskových území pozostáva

a) z evidenčnej knihy,

b) z registra katastrálnych území,

c) zo zbierky listín.

§ 8

Chránené územie pre osobitné zásahy do zemskej kôry

Na určenie, zmenu, zrušenie a evidenciu chráneného územia pre osobitné zásahy do zemskej kôry9) sa vzťahujú primerane ustanovenia § 1 až 7.

DRUHÁ ČASŤ

DOBÝVACÍ PRIESTOR

§ 9

Názov dobývacieho priestoru

(1) Dobývací priestor sa označí názvom katastrálneho územia, v ktorom leží dobývací priestor alebo jeho najväčšia časť.

(2) Ak sa v tom istom katastrálnom území určuje ďalší dobývací priestor, označí sa názvom podľa odseku 1 a rímskou číslicou.

§ 10

Návrh na určenie dobývacieho priestoru

(1) Návrh na určenie dobývacieho priestoru predkladá organizácia obvodnému banskému úradu.

(2) Ak dobývací priestor zasahuje do obvodu viacerých obvodných banských úradov, návrh sa predkladá obvodnému banskému úradu, v obvode ktorého je najväčšia časť dobývacieho priestoru. Tento obvodný banský úrad oznámi začatie konania o určenie dobývacieho priestoru aj obvodnému banskému úradu a okresnému úradu, v obvode ktorých je časť dobývacieho priestoru.

(3) Návrh obsahuje

a) názov a sídlo organizácie, ktorá má výhradné ložisko dobývať,

b) názov dobývacieho priestoru, jeho plošný obsah, označenie a súradnice vrcholov geometrického obrazca, prípadne jeho výškové ohraničenie a odôvodnenie hraníc dobývacieho priestoru; súradnice vrcholov sa zistia odsunutím z mapy alebo meračskými metódami,

c) názov a identifikačné číslo katastrálneho územia4) s názvom a kódom okresu,5) v ktorom leží dobývací priestor,

d) druh nerastu alebo skupinu nerastov výhradného ložiska, jeho rozsah, uloženie, tvar, hrúbku, charakter tektonického porušenia a množstvo zásob,10)

e) plánované začatie dobývania výhradného ložiska a predpokladaný objem ročnej ťažby,

f) spôsob dobývania a jeho účinky na povrch,

g) výsledky prerokovania návrhu na určenie dobývacieho priestoru11) s orgánmi a organizáciami, ktorým prislúcha ochrana iných celospoločenských záujmov podľa osobitných predpisov,

h) názov a sídlo organizácie, ktorá dobýva to isté alebo susedné výhradné ložisko, pokiaľ by jej činnosť mohla byť ohrozená banskou činnosťou v navrhovanom dobývacom priestore,

i) údaje o určení chráneného ložiskového územia,

j) pri dobývaní s účinkami na povrch druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a užívateľských práv,13)

k) zoznam a adresy známych účastníkov konania o určenie dobývacieho priestoru.

(4) K návrhu sa prikladá

a) mapa povrchovej situácie na snímke pozemkovej mapy alebo štátnej mapy 1:5000 - odvodenej, pri veľkoplošnom dobývacom priestore mapa, ktorej mierka nesmie byť menšia ako 1:25 000, so zakreslením hraníc dobývacieho priestoru a vrcholov jeho geometrického obrazca, ako aj susedných dobývacích priestorov a určených chránených ložiskových území, prípadne iných chránených území a ochranných pásiem. Ak je dobývací priestor pod povrchom ohraničený prirodzenými hranicami alebo výškovo, vyznačí sa to v rezoch,

b) zoznam súradníc vrcholov a výpočet plošného obsahu dobývacieho priestoru,

c) geologická mapa ložiska, mapa zásob alebo štruktúrna mapa pri ložiskách ropy a horľavého zemného plynu, prípadne technicky využiteľného prírodného plynu, ako aj charakteristické priečne a pozdĺžne profily ložiskom,

d) rozhodnutie obvodného banského úradu o určení chráneného ložiskového územia,

e) rozhodnutia, prípadne stanoviská orgánov a organizácií, ktorým prislúcha ochrana iných celospoločenských záujmov podľa osobitných predpisov.

(5) Mapu povrchovej situácie podľa odseku 4 písm. a) a údaje podľa odseku 4 písm. b) overí hlavný banský merač. Overená mapa povrchovej situácie sa predloží najmenej v 7 vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie musí byť trvalého charakteru na trvanlivom podklade.

(6) Ak predložené podklady nestačia na spoľahlivé posúdenie návrhu, obvodný banský úrad určí ďalšie potrebné podklady a stanoviská alebo počet vyhotovení podkladov potrebných na konanie a rozhodnutie.

§ 11

Rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru

(1) V rozhodnutí o určení dobývacieho priestoru sa uvádza najmä

a) názov a sídlo organizácie, ktorá bude výhradné ložisko dobývať,

b) názov dobývacieho priestoru, názov a identifikačné číslo katastrálneho územia4) s názvom a kódom okresu,5) v ktorom leží dobývací priestor,

c) plošný obsah a súradnice vrcholov geometrického obrazca, prípadne výškové ohraničenie dobývacieho priestoru,

d) druh nerastu alebo skupina nerastov výhradného ložiska, na dobývanie ktorého sa určuje dobývací priestor,

e) obmedzenie alebo osobitné technické podmienky dobývania na zabezpečenie celospoločenských záujmov podľa osobitných predpisov vyplývajúce z výsledkov konania o určenie dobývacieho priestoru,

f) rozsah a podmienky nakladania s vydobytými nerastami,

g) termín začatia dobývania výhradného ložiska.

(2) Obvodný banský úrad zašle rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru účastníkom konania.14) Rozhodnutie a overenú mapu povrchovej situácie [§ 10 ods. 4 písm. a)] zašle

a) organizácii,

b) okresnému úradu a obvodnému banskému úradu, v ktorých územnom obvode leží dobývací priestor alebo jeho časť,

c) Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky,

d) Hlavnému banskému úradu.

§ 12

Zmena a zrušenie dobývacieho priestoru

(1) Organizácia navrhne

a) zmenu dobývacieho priestoru, ak na základe dobývania alebo ďalšieho prieskumu sa zmenili základné údaje o výhradnom ložisku, ktoré odôvodňujú zmenu hraníc dobývacieho priestoru alebo osobitných technických podmienok dobývania,

b) zrušenie dobývacieho priestoru, ak bolo trvale zastavené dobývanie výhradného ložiska a bola ukončená likvidácia hlavných banských diel a lomov.15)

(2) Na zmenu dobývacieho priestoru platia primerane ustanovenia § 9 až 11. Na zrušenie dobývacieho priestoru platia primerane ustanovenia § 10 a 11.

§ 13

Evidencia dobývacích priestorov

(1) Evidenciu dobývacích priestorov, ich zmien a zrušenia vedie obvodný banský úrad.

(2) Evidencia pozostáva

a) z evidenčnej knihy,

b) z pomocných registračných kníh,

c) zo zbierky listín.

(3) Súhrnnú evidenciu vedie Hlavný banský úrad.

(4) Súhrnná evidencia pozostáva

a) zo súhrnnej evidenčnej knihy,

b) z mapovej dokumentácie.


TRETIA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenie

§ 14

Orgán alebo organizácia, ktorým bolo vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky rozhodnutie o určení chráneného územia16) na ochranu výhradného ložiska, sú povinné najneskôr do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky predložiť obvodnému banskému úradu kópiu tohto rozhodnutia s mapou povrchovej situácie, ktorá zodpovedá požiadavkám uvedeným v § 3 ods. 2 písm. a).

§ 14a

Organizácie, ktoré majú určené dobývacie priestory na dobývanie výhradných ložísk, a organizácie, ktoré výhradné ložiská evidujú17) pred 1. decembrom 1999, doplnia návrhy chránených ložiskových území v rozsahu tejto vyhlášky a predložia ich príslušnému obvodnému banskému úradu do dvoch rokov.

§ 15

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ústredného banského úradu č. 260/1957 Ú. v., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o dobývacích priestoroch, o spôsobe ich určenia a o ich evidencii.

§ 16

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.


Predseda:
Ing. Baran CSc.

Poznámky pod čiarou

1) STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy.

2) § 7a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.

3) § 9 a 10 banského zákona.

4) § 3 vyhlášky Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 120/1979 Zb. o priestorovej identifikácii informácií.

5) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 299/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú číselníky územných jednotiek Slovenskej republiky.

6) § 6 banského zákona.

8) § 6 ods. 2 banského zákona.

9) § 34 banského zákona.

10) § 14 banského zákona.

11) § 27 ods. 5 banského zákona

12) § 24 ods. 1 banského zákona.

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

14) § 28 ods. 4 banského zákona.

15) § 10 ods. 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

16) § 32 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

17) § 10 ods. 2 banského zákona.