Vyhláška č. 77/1988 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení vyhlášky č. 96/1976 Zb.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-77
Čiastka 15/1988
Platnosť od 24.05.1988 do31.12.1999
Účinnosť od 01.07.1988 do31.12.1999
Zrušený 87/1996 Z. z.
Znenie 01.07.1988

77

VYHLÁŠKA

Federálneho cenového úradu

z 27. apríla 1988,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení vyhlášky č. 96/1976 Zb.

Federálny cenový úrad podľa § 47 písm. a) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev ustanovuje:


Čl.I

Vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 8a znie:

㤠8a

(1) Pre zariadenie a vybavenie bytu, ktorý počínajúc dňom 1. júla 1988 bol pridelený alebo prešlo právo k jeho užívaniu na iného užívateľa alebo vzniklo právo k jeho užívaniu na základe dohody o výmene1) (ďalej len „pridelený"), platia sadzby uvedené v § 8 bod 1 až 3, len pokiaľ nebudú prekročené limity kuchynských liniek a vstavaných alebo zabudovaných skríň uvedené v odseku 3 tohto ustanovenia.

(2) Ročná úhrada za zariadenie a vybavenie bytu prideleného počínajúc dňom 1. júla 1988 sa vypočíta

a) pri predmetoch uvedených v odseku 3 bod 1 až 3 určenou percentnou sadzbou zo sumy, o ktorú cena predmetu2) platná v čase pridelenia bytu presahuje určený limit za celkový počet merných jednotiek. Ak je výška úhrady jednotlivo za každý jeden kus menej ako 12 Kčs, úhrada podľa tohto ustanovenia sa neúčtuje,

b) pri predmetoch uvedených v odseku 3 bod 4 a 5 určenou percentnou sadzbou zo sumy rovnajúcej sa cene predmetu2) platnej v čase pridelenia bytu.

(3) Ročné sadzby a limity za ďalej uvedené zariadenie a vybavenie bytu tvoria:

m. j.limitsadzba
(Kčs)(%)
1. kuchynský plynový sporák včítane kombinovanéhoks 201014,7
kuchynský elektrický sporák ks2900 14,7
2. okná a balkónové dverem2
- do 1 m2 5605,7
- nad 1 m2 do 1,5 m24505,7
- nad 1,5 m23805,7
3. dvereks
- vstupné jednokrídlové540 4,5
- vnútorné dvojkrídlové655 4,5
- vnútorné v šírke 80 cm3504,5
- vnútorné v šírke 70 cm325 4,5
- vnútorné v šírke 60 cm3104,5
4. vstavaná alebo zabudovanám3
- skriňa šatňová490 8,6
- upratovacia a zásobárňová745 8,6
5. kuchynská linka s dĺžkoukomplet
do 120 cm19008,6
nad 120 cm do 150 cm2140 8,6
nad 150 cm do 180 cm2370 8,6
nad 180 cm2600 8,6

(4) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia aj

a) pre adaptované, rekonštruované a modernizované byty v existujúcich domoch, ak bol byt v nich počínajúc dňom 1. júla 1988 pridelený alebo kolaudovaný,

b) pre výmeny jednotlivých zariadení a vybavenia bytu uskutočnených počínajúc dňom 1. júla 1988.“.

2. § 11 ods. 4 znie:

(4) Pre väčšiu podlahovú plochu obytných miestností sa nezvyšuje úhrada za užívanie bytu, ak ide o byty

a) služobné včítane domovníckych, pokiaľ ich užívatelia alebo príslušníci ich domácností vykonávajú práce spojené s užívaním týchto bytov,

b) ktoré tvorí jediná miestnosť,

c) ktorých užívatelia alebo príslušníci ich domácností sú nevidomí alebo imobilní občania,

d) ktorých užívatelia sú držiteľmi osvedčenia o účasti v odboji,3) alebo ich užívajú ich pozostalí manželia,

e) iné než domovnícke, ak ich užívajú občania, ktorí vykonávajú domovnícke práce na základe dohody s organizáciou spravujúcou bytový fond.“.


Čl.II

Dohody o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu uzavreté po 28. októbri 19824) sa považujú za dohody uzavreté podľa tejto vyhlášky.

Čl.III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.


Minister:

Ing. Hrivnák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Podľa § 154, 179 až 181 a § 188 Občianskeho zákonníka.

2) Kuchynské sporáky v maloobchodných cenách, ostatné výrobky vo veľkoobchodných cenách.

3) Pojem účastníka odboja je vymedzený v zákone č. 255/1946 Zb. a v § 51 zákona č. 121/1975 Zb. Účasť v odboji vlastnú alebo zomretého manžela, manželky sa preukazuje potvrdením príslušného okresného, resp. obvodného výboru Českého zväzu protifašistických bojovníkov alebo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

4) Podľa Oznámenia Federálneho cenového úradu uverejneného vo Finančnom spravodajcovi v čiastke 9-10/1982.