Vyhláška č. 75/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-75
Čiastka 15/1988
Platnosť od 24.05.1988
Účinnosť od 08.06.1988
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom podpisu.

Aktuálne znenie 08.06.1988

75

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 1. apríla 1988

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied


Dňa 5. januára 1988 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom podpisu.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Indickej republiky

prajúce si prehĺbiť spoluprácu v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied,

a rozšíriť a upevniť priateľské vzťahy medzi oboma krajinami,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v oblasti zdravotníctva, lekárskych vied a výskumu tak, aby táto spolupráca prispievala k stálemu zlepšovaniu zdravotnému stavu ľudu oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany alebo inštitúcie a orgány nimi určené si budú vymieňať skúsenosti získané v oblasti organizácie a riadenia zdravotníckych služieb, najmä v oblasti prevencie a liečby nákazlivých chorôb pomocou zdravotnej výchovy, epidemiologických prieskumov, zlepšenia hygieny a používania liekov a zdravotníckych zariadení. Obe zmluvné strany tiež preskúmajú možnosti spolupráce v oblasti výroby liekov a farmaceutického a zdravotníckeho zariadenia.

Článok 3

Zmluvné strany si budú na žiadosť vymieňať informácie a literatúru týkajúcu sa medzinárodných kongresov, sympózií a seminárov zaoberajúcich sa problémami zdravotníckych a lekárskych vied, konaných na území oboch zmluvných strán.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať a rozširovať spoluprácu a výmenu skúseností a literatúry medzi výskumnými ústavmi, zdravotníckymi inštitúciami a zariadeniami oboch štátov v oblasti lekárskej a zdravotnej výchovy.

Článok 5

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti výchovy zdravotníckych pracovníkov tým, že:

1.na žiadosť jednej zo zmluvných strán bude druhá zmluvná strana vysielať svojich odborníkov na školenie zdravotníckych pracovníkov alebo umožní zdravotníckym pracovníkom druhej zmluvnej strany školenie vo svojich zdravotníckych zariadeniach;

2.zmluvné strany budú podporovať výmenu pedagogických skúseností v oblasti zdravotníctva.

Článok 6

Zmluvné strany budú spolupracovať pri technickej pomoci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied tým, že budú umožňovať výmenu zdravotníckych pracovníkov a materiálov v týchto oblastiach.

Článok 7

(1) Zmluvné strany budú umožňovať na žiadosť druhej zmluvnej strany ústavné liečenie chorých občanov druhej zmluvnej strany v súlade s podmienkami ustanovenými v plánoch spolupráce dojednaných podľa čl. 8 tejto Dohody.

(2) Každá zmluvná strana poskytne v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu nevyhnutnú lekársku starostlivosť občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sa prechodne nachádzajú na jej území.

Článok 8

Za vykonávanie tejto Dohody budú zodpovedné príslušné ministerstvá zdravotníctva oboch zmluvných strán na základe plánov spolupráce dohodnutých medzi oboma zmluvnými stranami. Tieto plány spolupráce budú obsahovať rozsah a finančné podmienky vzájomnej spolupráce.

Článok 9

Spoluprácu podľa tejto Dohody bude financovať vláda Československej socialistickej republiky prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a vláda Indickej republiky prostredníctvom Ministra zdravotníctva a starostlivosti o rodinu.

Článok 10

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

Článok 11

Táto Dohoda zostane v platnosti na dobu päť rokov. Po uplynutí tohto obdobia bude Dohoda automaticky predlžovaná vždy o päť rokov, pokiaľ nebude jednou zo zmluvných strán písomne vypovedaná šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Táto Dohoda môže byť zmenená písomným súhlasom oboch zmluvných strán.

Dané v Prahe 5. januára 1988 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Prof. MUDr. Jaroslav Prokopec CSc .v. r.

Za vládu

Indickej republiky:

Saroj Khaparde v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.