Zákon č. 53/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1959 Zb. SNR o rozvoji tokajskej vinohradnej oblasti na Slovensku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-53
Čiastka 9/1988
Platnosť od 20.04.1988 do31.12.1996
Účinnosť od 20.04.1988 do31.12.1996
Zrušený 332/1996 Z. z.
Znenie 20.04.1988

53

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 20.apríla 1988,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1959 Zb. SNR o rozvoji tokajskej vinohradnej oblasti na Slovensku

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

V § 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady rozvoji tokajskej vinohradnej oblasti na Slovensku sa vypúšťa ustanovenie písmena d).


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.