Redakčné oznámenie č. 48/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-48
Čiastka 8/1988
Platnosť od 19.04.1988
Pôvodný predpis 19.04.1988

48

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 22/1988 Zb. o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva

v § 5 ods. 2 vyhlášky č. 22/1988 Zb. v českom aj slovenskom vydaní je v texte tretieho riadku zhora nesprávne uvedené „v § 5“, správne má byť „v § 4“.

Redakcia