Vyhláška č. 37/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-37
Čiastka 6/1988
Platnosť od 07.04.1988 do30.03.1992
Účinnosť od 01.05.1988 do30.03.1992
Zrušený 122/1992 Zb.
Znenie 01.05.1988

37

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 1. marca 1988

o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) ustanovuje:


§ 1

Obdobie školského vyučovania

(1) Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) na základných školách, stredných odborných učilištiach, gymnáziách, na stredných odborných školách a na školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (ďalej len „školy“) sa začína 1. septembra a končí sa 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka; člení sa na prvý polrok a druhý polrok. V prvom polroku sa vyučovanie začína 1. septembra a končí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. V druhom polroku sa vyučovanie začína 1. februára a končí sa 30. júna.

(2) Ak pripadne začiatok vyučovania v prvom polroku na piatok alebo pracovnú sobotu, vyučovanie sa začína až v nasledujúci pondelok, a ak pripadne koniec vyučovania v druhom polroku na pondelok, vyučovanie sa končí už v predchádzajúci piatok alebo pracovnú sobotu.

(3) Na stredných odborných školách, na ktorých je v učebných plánoch zaradená odborná prax v júli a v auguste, vyučovanie v druhom polroku sa končí v piatok druhého úplného týždňa júna.

(4) V treťom ročníku stredných zdravotníckych škôl a v prvom ročníku pomaturitného kvalifikačného štúdia na stredných zdravotníckych školách sa vyučovanie v druhom polroku končí v piatok pred nástupom na povinnú štvortýždňovú odbornú prax, ktorá sa začína vždy v pondelok pripadajúci na 31. mája až 5. júna.

(5) Na školách sa vyučuje v päťdňovom vyučovacom týždni. Presun pracovného času podľa osobitných predpisov sa vzťahuje aj na školy.1)

(6) V posledný vyučovací deň každého polroka sa vydáva žiakom vysvedčenie, s výnimkou posledných ročníkov štúdia v stredných odborných učilištiach, gymnáziách a stredných odborných školách, v ktorých sa vysvedčenie vydáva žiakom spoločne s vysvedčením o maturitnej, záverečnej pomaturitnej alebo absolventskej skúške. V roku ukončenia štúdia v učebných odboroch dostanú žiaci stredných odborných učilíšť a osobitných odborných učilíšť vysvedčenie v poslednom vyučovacom týždni pred začiatkom záverečnej skúšky. Na vydávanie vysvedčení o maturitnej skúške a vysvedčení o záverečnej skúške sa vzťahujú osobitné predpisy.2)

§ 2

Obdobie školských prázdnin

(1) Zimné prázdniny trvajú od 23. decembra do 2. januára nasledujúceho kalendárneho roka vrátane. Ak pripadne 23. december na utorok, začínajú sa zimné prázdniny už v pondelok; v roku, v ktorom 3. január pripadne na piatok, končia sa až týmto dňom.

(2) Jarné prázdniny trvajú týždeň, a to v období od prvého úplného týždňa vo februári do posledného úplného týždňa v marci. Národný výbor určí pre školy, ktoré odborne vedie,3) termín týchto prázdnin po vyjadrení príslušného hygienika a príslušnej odborovej rady, najneskôr v poslednom týždni augusta.

(3) Hlavné prázdniny trvajú od ukončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku. Na školách, na ktorých učebné plány určujú pre žiakov odbornú prax,4) môžu žiaci vykonávať túto prax aj v čase školských prázdnin, a to najmä hlavných prázdnin.


Záverečné ustanovenia

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 125/1978 Zb. o organizácii školského roka na základných a stredných školách.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1988.


Minister:

Prof. PhDr. Killár CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 94 zákona č. 65/1965 Zb. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov.

2) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach.

3) § 3 ods. 5, § 7 ods. 3 a § 12 zákona SNR č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 50/1984 Zb.).

4) § 22 ods. 2 a § 63 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).