Vyhláška č. 35/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-35
Čiastka 6/1988
Platnosť od 07.04.1988
Účinnosť od 05.10.1987
Redakčná poznámka

Toto Dojednanie a prvý pracovný plán s prílohou podľa článku 3 nadobúda platnosť dňom podpisu.

Aktuálne znenie 05.10.1987

35

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 8. februára 1988

o Dojednaní medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia


Dňa 5. októbra 1987 bolo v Bonne podpísané Dojednanie medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia. Dojednanie nadobudlo platnosť na základe svojho článku 9 dňom podpisu.

České znenie Dojednania sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOJEDNANIE

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecka,

vychádzajúc zo Zmluvy o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka z 11. decembra 1973,

v snahe rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia,

rozhodnuté účinne prispievať k ochrane životného prostredia v súlade so Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, s dohodami uzavretými v Ženeve v roku 1979 a v Helsinkách v roku 1985 na ochranu a zlepšenie životného prostredia a so závermi mnohostrannej konferencie o životnom prostredí v Mníchove v roku 1984, a tým predovšetkým zamedziť hranice prekračujúce zaťažovanie životného prostredia,

dohodli sa takto:

Článok 1

Obe strany budú podporovať spoluprácu vo vybraných otázkach ochrany životného prostredia zaujímajúcich obe strany. Ich úsilie bude pritom zamerané najmä na výmenu vedeckých a technických informácií a skúsenosti, ako aj na prerokúvanie opatrení na ochranu a zachovanie životného prostredia.

Článok 2

Predmetom spolupráce sú najmä:

- opatrenia a technológie na zničenie a meranie škodlivých látok v ovzduší,

- opatrenia a technológie na ochranu povrchových a podzemných vôd,

- zisťovanie príčin poškodzovania lesov a spôsobov ich zmenšovania,

- zamedzovanie vzniku odpadov, ich využívanie a neškodné odstraňovanie,

- ekologické pozorovanie zmien v životnom prostredí.

Za tým účelom sa budú na základe vzájomnosti uskutočňovať stretnutia expertov, odborné vedecké akcie, výmeny expertov, vzájomné informovanie a ďalšie zvyšovanie odbornosti, ako aj odovzdávanie vedeckých a technických informácií včítane výsledkov výskumu.

Článok 3

Na vykonávanie tohto Dojednania bude Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom pre životné prostredie, ochranu prírody a bezpečnosť reaktorov Spolkovej republiky Nemecka zostavovaný pracovný plán vždy na obdobie dvoch rokov. Pracovný plán so svojimi prílohami (pracovné programy) sa bude každoročne upresňovať. Bude obsahovať najmä konkrétne témy, účastníkov a dobu trvania príslušných akcií.

Článok 4

Ďalšie rokovania potrebné na vykonávanie tohto Dojednania uskutočnia za Československú socialistickú republiku Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a za Spolkovú republiku Nemecka Spolkové ministerstvo pre životné prostredie, ochranu prírody a bezpečnosť reaktorov.

Článok 5

Obe strany môžu po vzájomnej dohode odovzdávať výsledky spolupráce tretím stranám.

Využívanie ochranyhodných a chránených informácií sa bude spravovať osobitnými pravidlami.

Článok 6

Pri vysielaní expertov uhrádza vysielajúca strana náklady na cestu a pobyt, pokiaľ sa v jednotlivých prípadoch nedohodne inak.

Článok 7

Podľa Štvorstrannej dohody z 3. septembra 1971 bude toto Dojednanie v súlade s určenými postupmi rozšírené na Berlín (Západný).

Článok 8

Toto Dojednanie sa uzaviera na päť rokov. Jeho platnosť sa predĺži vždy o päť rokov, pokiaľ jedna z oboch strán Dojednanie písomne nevypovie najneskôr tri mesiace pred uplynutím jeho platnosti.

Článok 9

Toto Dojednanie a prvý pracovný plán s prílohou podľa článku 3 nadobúda platnosť dňom podpisu. Nasledujúce pracovné plány budú v súlade s článkom 4 odsúhlasené a nadobudnú platnosť na základe spoločného protokolu.

Dané v Bonne 5. októbra 1987 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Doc. PhDr. Jaromír Obzina DrSc. v. r.

Za vládu Spolkovej republiky Nemecko:

Prof. Dr. Klaus Töpfer v. r.

Dr. Jůrgen Ruhfus v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.