Vyhláška č. 34/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Ecuádorskej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-34
Čiastka 5/1988
Platnosť od 30.03.1987
Účinnosť od 14.04.1988
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 16 dňom 27. februára 1987.

Aktuálne znenie 14.04.1988

34

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. novembra 1987

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Ecuádorskej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci


Dňa 13. septembra 1983 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Ecuádorskej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 16 dňom 27. februára 1987.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Ecuádorskej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Ecuádorskej republiky,

vedené prianím rozvíjať spoluprácu medzi oboma štátmi v oblasti kultúry, školstva, vedy a v ďalších oblastiach na základe dodržiavania zásad rovnoprávnosti, zvrchovanosti a nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí, dohodli sa podpísať túto Dohodu o kultúrnej a vedeckej spolupráci:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, vedy, filmu, rozhlasu, televízie, telesnej výchovy a športu.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať styky medzi vysokými školami a vedeckými inštitúciami oboch štátov, a za tým účelom napomáhať výmenu vedcov a učiteľov na štúdiá, na prednášky a na výskum z ich odborov.

Článok 3

Zmluvné strany budú poskytovať štipendiá na študijné pobyty študentom, odborníkom, technikom a vedcom, občanom druhého štátu, v rozsahu a spôsobom, ktorý bude ustanovený v plánoch kultúrnej a vedeckej spolupráce dojednávaných podľa článku 12 tejto Dohody.

Článok 4

Zmluvné strany budú skúmať podmienky pre vzájomné uznávanie titulov a pre určenie rovnocennosti uskutočnených štúdií v súlade s platnými zákonmi každej zmluvnej strany. Dojedná sa dodatočná dohoda, upravujúca podmienky tohto uznávania.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu svojich kultúrnych inštitúcií a uľahčovať vzájomné návštevy umelcov a kultúrnych pracovníkov.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať poznanie druhého štátu najmä týmito formami:

a) usporadúvaním výstav kultúrneho charakteru;

b) usporadúvaním divadelných a hudobných festivalov a predstavení a Dní filmu;

c) predvádzaním filmových a hudobných diel v rozhlase a televízii.

Článok 7

Zmluvné strany budú pozývať príslušných zástupcov druhej zmluvnej strany na kongresy, konferencie, semináre a iné kultúrne a vedecké stretnutia s medzinárodnou účasťou usporadúvané na ich území.

Článok 8

Zmluvné strany v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi budú podporovať výmenu kníh, časopisov, dokumentov a iných publikácií z oblastí uvedených v článku 1.

Článok 9

Zmluvné strany uľahčia výmenu filmových a hudobných diel, mikrofilmov, rozhlasových a televíznych programov vo forme šotov a reportáží, ako aj prostriedkov fotoreprodukcie, ktoré budú oslobodené od dovozných a vývozných daní a poplatkov, pokiaľ budú využité za neobchodným účelom.

Článok 10

Zmluvné strany pri vykonávaní tejto Dohody zaručia navzájom ochranu autorských práv podľa svojich vnútroštátnych predpisov a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými sú oba štáty viazané.

Článok 11

Osoby pozvané školskými, vedeckými, kultúrnymi alebo športovými inštitúciami druhej zmluvnej strany na prednášky, na konferencie alebo na vykonávanie výskumu alebo na štúdium v inštitúciách tejto zmluvnej strany budú oslobodené od platenia vízových poplatkov, pokiaľ preukážu diplomatickej alebo konzulárnej misii druhej zmluvnej strany, že ich cesta sa uskutočňuje za účelom uvedeným v tomto článku.

Článok 12

Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať na určité obdobie plány kultúrnej a vedeckej spolupráce, ktoré budú obsahovať aj podmienky finančného zabezpečenia výmen a kultúrnych akcií.

Článok 13

Zmiešaná komisia zložená zo zástupcov príslušných orgánov bude v prípade potreby a na základe súhlasu oboch zmluvných strán posudzovať vykonávanie tejto Dohody a pripravovať plány kultúrnej a vedeckej spolupráce. Miesto, dátum a spôsob rokovania tejto komisie budú dohodnuté diplomatickou cestou.

Článok 14

Príjmy získané osobami alebo skupinami vyslanými jednou zmluvnou stranou z vykonávania činností podľa tejto Dohody včítane štipendií budú oslobodené od platenia priamych daní a iných dávok na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 15

Každá zmluvná strana poskytne v súlade so svojimi právnymi predpismi osobám vyslaným na základe tejto Dohody včítane ich rodinných príslušníkov oslobodenie od dovozných a vývozných daní a poplatkov z osobných zvrškov, didaktických materiálov a akýchkoľvek iných predmetov nevyhnutných pre výkon ich odbornej činnosti podľa tejto Dohody. Dovezené predmety oslobodené od uvedených daní a poplatkov musia byť v zásade vyvezené späť. Predaj týchto predmetov sa môže povoliť podľa právnych predpisov a po predchádzajúcom zaplatení uvedených daní a poplatkov.

V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zmluvnej strany dovezené predmety oslobodené od uvedených daní a poplatkov môžu byť darované druhej strane. V prípade darovania oficiálnym inštitúciám druhej zmluvnej strany, ktoré sa podieľali na vykonávaní činností podľa tejto Dohody, sa upúšťa od povinnosti platenia uvedených daní a poplatkov.

Článok 16

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany písomne oznámia, že bola schválená podľa ich vnútroštátnych predpisov.

Táto Dohoda bude platiť päť rokov a bude sa vždy mlčky predlžovať na ďalšie päťročné obdobie platnosti, pokiaľ ju jedna alebo obe zmluvné strany nevypovedia.

Dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana so šesťmesačnou výpovednou lehotou, ktorá sa počíta odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Táto výpoveď nezrušuje osobitné dojednania dohodnuté na základe tejto Dohody.

Dané v Prahe 13. septembra 1983 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Ecuádorskej republiky:

Luis Valencia Rodríguez v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.