Vyhláška č. 30/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-30
Čiastka 4/1988
Platnosť od 24.03.1988 do24.09.1998
Účinnosť od 24.03.1988 do24.09.1998
Zrušený 22/1999 Z. z.
Znenie 24.03.1988

30

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. decembra 1987

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Dňa 16. júna 1986 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 15. septembra 1986.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

- v súlade so Zmluvou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou podpísanou 1. marca 1967 vo Varšave,

- vedomé si významu cestovného ruchu pre prehlbovanie priateľstva ľudu oboch krajín,

- s cieľom vytvoriť občanom oboch štátov čo najlepšie podmienky pre turistické cesty prispievajúce k zlepšovaniu vzájomného poznávania života ľudu oboch krajín, ich histórie aj výsledkov dosiahnutých pri budovaní socializmu

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti cestovného ruchu na základe rovnoprávnosti a vzájomných výhod a budú podporovať harmonický rozvoj cestovného ruchu medzi oboma krajinami.

Článok 2

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť predovšetkým rozvoju:

- organizovaného cestovného ruchu pracujúcich závodov a iných socialistických organizácií,

- ciest na základe družobných stykov medzi krajmi, mestami, závodmi a inými socialistickými organizáciami,

- cestovného ruchu detí a mládeže,

- tematických odborných zájazdov včítane ciest na kongresy, sympózia, veľtrhy atď.,

- zájazdov na športové a kultúrne akcie,

ako aj iných zájazdov organizovaných cestovnými kanceláriami.

Článok 3

Orgány oboch štátov pôsobiace v oblasti organizovaného cestovného ruchu budú usilovať o:

- inováciu turistických programov so zreteľom na zlepšovanie ponuky zájazdov s tematickou náplňou,

- obohacovanie náplne turistických zájazdov o spoločensko-výchovné prvky,

- zvyšovanie úrovne a kvality služieb.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj priamych stykov a spolupráce medzi orgánmi oboch štátov pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu, pasovej, devízovej a colnej kontroly, ako aj dopravy. Orgány oboch štátov pôsobiace v oblasti pasovej, devízovej a colnej kontroly sa budú včas vzájomne informovať o predpisoch záväzných pre turistov prichádzajúcich do ich krajín a o ich zmenách.

Článok 5

Orgány oboch štátov pôsobiace v oblasti dopravy budú vyvíjať snahu na zlepšovanie cestnej, železničnej aj leteckej dopravy medzi oboma štátmi a uľahčovanie prechodov občanov druhého štátu pri cestách do tretej krajiny. Konkrétne spôsoby prepravy budú včas dojednávať príslušné orgány oboch štátov.

Článok 6

Zmluvné strany budú napomáhať výmenu skúseností z rôznych oblastí cestovného ruchu včítane výmeny pracovníkov ústredných aj ostatných orgánov cestovného ruchu, vedcov, pracovníkov cestovných kancelárií, hotelov a reštaurácií, ako aj pracovníkov z iných oblastí súvisiacich s cestovným ruchom.

Podmienky výmeny odborníkov z oblasti cestovného ruchu sa upravia dohodami dojednávanými medzi príslušnými orgánmi a organizáciami štátov zmluvných strán.

Článok 7

V záujme prehĺbenia znalostí o krajine druhej zmluvnej strany budú obe zmluvné strany podporovať výmenu informačných a propagačných materiálov o cestovnom ruchu, zverejňovanie informačných materiálov a vysielanie programov v hromadných oznamovacích prostriedkoch, výmenu novinárov, organizovanie premietania filmov, výstav cestovného ruchu a iných foriem informačného a propagačného pôsobenia.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať a uľahčovať činnosť zastúpenia orgánov cestovného ruchu druhého štátu na svojom území.

Článok 9

Zmluvné strany si budú navzájom pomáhať a vymieňať informácie v záležitostiach týkajúcich sa mnohostranných foriem medzinárodnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu včítane činnosti a členstva v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu.

Článok 10

Zmluvné strany budú vytvárať potrebné ekonomické podmienky pre rozvoj vzájomného cestovného ruchu.

Úhrady za vzájomný cestovný ruch sa budú vykonávať podľa zmluvnej úpravy platnej medzi oboma zmluvnými stranami a spôsobom dohodnutým medzi finančnými orgánmi oboch zmluvných strán.

Článok 11

Zmluvné strany budú napomáhať rozšírenie ciest turistov z tretích krajín do ČSSR alebo PĽR uskutočňovaných prostredníctvom cestovných kancelárií a budú podporovať ich spoluprácu pri nábore spomenutých turistov.

Článok 12

Príslušné orgány cestovného ruchu zmluvných strán budú uzavierať protokoly na vykonávanie tejto Dohody; kedykoľvek to budú považovať za potrebné, budú hodnotiť jej plnenie a priebeh vzájomného cestovného ruchu.

Článok 13

Táto Dohoda podlieha schváleniu v súlade s právnymi predpismi každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie.

Článok 14

Uzavretie tejto Dohody nenarušuje platnosť Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o pohraničnom styku zo 4. júla 1959 a Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanov oboch štátov z 20. júla 1977.

Článok 15

Táto Dohoda sa uzaviera na dobu piatich rokov a bude sa automaticky predlžovať o ďalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie, najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Dané vo Varšave 16. júna 1986 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Ľudovít Priecel v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky:

Boleslaw Kapitan v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.