Redakčné oznámenie č. 246/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-246
Čiastka 50/1988
Platnosť od 30.12.1988
Pôvodný predpis 30.12.1988

246

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 15/1988 Zb. o Viedenskom dohovore o zmluvnom práve, v slovenskom vydaní,

2. vo vyhláške Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 150/1988 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v českom vydaní,

3. vo vyhláške Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky č. 182/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov, v českom vydaní,

4. v zákone č. 188/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, v slovenskom vydaní

5. v nariadení vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v českom a slovenskom vydaní

1. V článku 62 ods. 3 má byť namiesto slova „porušenie“ správne slovo „prerušenie“.

2. V bode 4 v ustanovení § 1a ods. 2 písm. i) má byť namiesto „od daně ze mzdy.)“ správne uvedené „od daně ze mzdy. 1)“.

3. V prílohe č. 7 v I. tabuľke položky č. 5 a 6 správne znejú:

5. Nepříznivé docházkové vzdálenosti (obchod potravinami, zdravotní středisko, správní centrum) od pozemku náležejícího k rodinnému domku nebo určeného k výstavbě rodinného domku - více než 1,5 km (neuvažuje se, je-li v místě městská doprava) max. 5

6. Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach aj.) max. 7“.

4. V bode 45 v ustanovení § 59 ods. 1 na konci deviateho riadku má byť namiesto slova „jej“ správne slovo „ich“.

V bode 68 v ustanovení § 83 ods. 3 má byť namiesto „(ustanovený pracovný čas)“ správne uvedené „(ustanovený týždenný pracovný čas)“.

V bode 82 v ustanovení § 96 ods. 2 má byť namiesto „určený pracovný čas“ správne uvedené „určený týždenný pracovný čas“.

V bode 109 v ustanovení § 143 ods. 6 na konci vety pred bodkočiarkou má byť namiesto „príslušnú sumu nákladov“ správne uvedené „príslušnú časť nákladov“.

V bode 116 v ustanovení § 152 ods. 3 v druhom a treťom riadku má byť namiesto „súhlas odborového orgánu“ správne uvedené „súhlas príslušného odborového orgánu“.

Bod 160 správne znie: „§ 211 ods. 1 znie:“.

5. V § 48 ods. 1 treťom a šiestom riadku sa za slová „po pracovnom úraze“ dopĺňajú slová „, prípadne po zistení choroby z povolania“.

§ 48 ods. 2 znie:

(2) Na zníženie alebo zvýšenie zárobku pracovníka po pracovnom úraze, prípadne po zistení choroby z povolania v dôsledku zmeny výšky dane zo mzdy, ku ktorej došlo z dôvodov, ktoré nesúvisia s jeho zdravotným stavom následkom pracovného úrazu, prípadne choroby z povolania, sa pri určení výšky náhrady za stratu na zárobku neprihliada.“.

Redakcia