Vyhláška č. 245/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o pestovateľskom pálení ovocia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-245
Čiastka 50/1988
Platnosť od 30.12.1988 do31.12.1996
Účinnosť od 30.12.1988 do31.12.1996
Zrušený 289/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Predpis č. 78/1997 Z. z. opätovne zrušuje vyhlášku č. 245/1988 Zb. s účinnosťou od 1. apríla 1997.

Znenie 30.12.1988

245

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky

z 19. decembra 1988

o pestovateľskom pálení ovocia

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky podľa § 6 ods. 1 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov ustanovuje:


§ 1

(1) Občan, ktorý dopestoval ovocie alebo hrozno viniča hroznorodého na vlastnom pozemku, na pozemku v osobnom užívaní alebo na pozemku, ktorý je oprávnený užívať z iného právneho dôvodu (ďalej len „pestovateľ“), môže si dať za podmienok ustanovených touto vyhláškou vyrobiť z vlastnej úrody ovocné destiláty v liehovare na pestovateľské pálenie1) (ďalej len „liehovar“).

(2) Za pestovateľov sa na účely tejto vyhlášky považujú tiež členovia a pracovníci družstevných poľnohospodárskych organizácií a pracovníci štátnych poľnohospodárskych organizácií, ktorí obdržia ovocie od týchto organizácií podľa osobitných predpisov.2)

§ 2

(1) Pestovateľ si môže dať vyrobiť ovocný destilát v množstve najviac 15 litrov alkoholu3) pre potreby svoje a svojej domácnosti4) počas obdobia od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roku (ďalej len „výrobné obdobie“).

(2) Na výrobu ovocného destilátu odovzdá pestovateľ potrebné množstvo kvasu z ovocia alebo odpadov vzniknutých pri spracovaní ovocia alebo hrozna viniča hroznorodého, prípadne so súhlasom liehovaru a za podmienok s ním dohodnutých primerané množstvo ovocia. Kvas, prípadne ovocie nesmú obsahovať cudzie cukornaté alebo iné prímesi.

(3) Ovocné destiláty vyrobené z odovzdaného kvasu alebo ovocia, ktoré prevyšujú množstvo uvedené v odseku 1, vykúpi podnik liehovarníckeho priemyslu určený Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky prostredníctvom liehovaru alebo sa môžu ponechať pestovateľovi za podmienok ustanovených predpismi o dani z obratu.5)

(4) Ovocné destiláty vyrobené podľa tejto vyhlášky nesmú byť predmetom predaja.

§ 3

(1) Liehovar môže prijať kvas alebo ovocie na spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa, ktorú je pestovateľ povinný liehovaru predložiť najneskôr do 15. novembra, a to na celé výrobné obdobie. Pestovateľ uvedie v žiadosti údaje, podľa ktorých ho možno považovať za oprávneného pestovateľa podľa § 1 tejto vyhlášky.

(2) Formulár žiadosti poskytne pestovateľovi liehovar. Liehovar preverí úplnosť žiadosti. Po vypálení priloží žiadosť k ostatným dokladom o pálení a vedie evidenciu žiadostí po dobu troch rokov.

(3) Liehovar je povinný zverejniť na prístupnom mieste prevádzkový poriadok, v ktorom uvedie bližšie podmienky pestovateľského pálenia ovocia.

(4) Ak pestovateľ neodvezie výpalky na svoje náklady, je povinný náklady na ich odvoz uhradiť liehovaru.

(5) Vzorky ovocného destilátu odobraté z kontrolných meradiel sú liehovary povinné previesť podniku uvedenému v § 2 ods. 3 tejto vyhlášky.

§ 4

Porušenie povinností ustanovených touto vyhláškou alebo uvedenie nesprávnych alebo nepravdivých údajov v žiadosti sa stíha podľa všeobecných predpisov o priestupkoch.


§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu č. 12/1964 Zb. o pestovateľskom pálení ovocia v znení vyhlášky č. 85/1965 Zb.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

J. Varga v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 4 písm. a) a ods. 6, § 3 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom.

2) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 130/1988 Zb. o zásadách predaja poľnohospodárskych výrobkov členom a pracovníkom socialistických organizácií s poľnohospodárskou výrobou.

3) § 1 ods. 4 vyhlášky č. 16/1972 Zb.

4) § 115 Občianskeho zákonníka.

5) Zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu.