Vyhláška č. 243/1988 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií o štatistických zisťovaniach a účtovnom výkazníctve

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-243
Čiastka 50/1988
Platnosť od 30.12.1988 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.1989 do31.12.2001
Zrušený 540/2001 Z. z.
Znenie 01.01.1989

243

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií

z 30. decembra 1988

o štatistických zisťovaniach a účtovnom výkazníctve

Federálny štatistický úrad podľa § 35 ods. 2 a Federálne ministerstvo financií podľa § 35 ods. 3 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií (ďalej len „zákon“) ustanovujú:


§ 1

Táto vyhláška upravuje postup orgánov a organizácií pri zabezpečovaní štatistických zisťovaní a účtovného výkazníctva.

§ 2

Štatistické zisťovania

(1) Návrhy na obsah štátnych štatistických zisťovaní uplatňujú federálne ústredné orgány1) na Federálnom štatistickom úrade a ústredné orgány republík2) na ústredných štatistických orgánoch republík najneskôr do 31. marca každého kalendárneho roka pre ich uplatnenie v ďalšom kalendárnom roku; návrhy na obsah štátnych štatistických zisťovaní na celé obdobie päťročnice sa prerokúvajú v priebehu celého štvrtého roka predchádzajúcej päťročnice.

(2) Žiadosť o súhlas s vytvorením čiastkových systémov štatistických zisťovaní a žiadosť o schválenie štatistických zisťovaní, ktoré nebudú vykonávať orgány štátnej štatistiky, predkladajú ústredné orgány orgánom štátnej štatistiky3) do 31. júla kalendárneho roka pre ich uplatnenie v ďalšom kalendárnom roku. Príslušný orgán štátnej štatistiky rozhodne o žiadosti najneskôr do štyridsiatich dní od podania žiadosti.

§ 3

Účtovné výkazníctvo

Návrhy na obsah účtovného výkazníctva uplatňujú ústredné orgány federácie a republík na Federálnom ministerstve financií najneskôr do 31. marca každého kalendárneho roka pre ich uplatnenie v ďalšom kalendárnom roku. Ústredné orgány republík predkladajú tieto návrhy prostredníctvom príslušného ministerstva financií, cien a miezd republiky.

§ 4

Registrácia a schvaľovanie štatistických zisťovaní a účtovného výkazníctva

(1) Formuláre štatistických zisťovaní a metodika4) k nim sa opatrujú:

a) registračnou doložkou orgánu štátnej štatistiky, ktorý zisťovanie vykonáva, alebo

b) schvaľovacou doložkou príslušného orgánu štátnej štatistiky, ktorý štatistické zisťovanie vykonávané iným orgánom vopred schválil. To neplatí v prípadoch uvedených v § 21 ods. 1 zákona.

(2) Formuláre účtovných výkazov a metodika5) k nim sa opatrujú doložkou o ich schválení Federálnym ministerstvom financií po dohode s Federálnym štatistickým úradom.

Nosiče informácií a ich predkladanie

§ 5

(1) Písomnými nosičmi sociálno-ekonomických informácií (ďalej len „nosiče informácií“) sú formuláre štatistických zisťovaní a účtovných výkazov. Za písomné nosiče informácií sa považujú aj výstupné počítačové zostavy vo forme príslušných formulárov.

(2) Písomné nosiče informácií opatrené pečiatkou spravodajskej jednotky6) podpisujú vedúci spravodajskej jednotky alebo jeho zástupca a vedúci útvaru informačnej sústavy alebo pracovník, ktorý v spravodajskej jednotke zodpovedá za metodické riadenie informačnej sústavy; pri účtovných výkazoch aj účtovník, ktorý výkaz zostavil, prípadne iný pracovník určený metodikou štatistického zisťovania alebo metodikou účtovného výkazníctva. To neplatí, ak spravodajská jednotka odovzdáva nosiče informácií spôsobom uvedeným v § 10 tejto vyhlášky.

(3) Písomné nosiče informácií bez pečiatky alebo bez podpisu niektorého z pracovníkov uvedených v odseku 2 sa považujú za neúplné.7)

(4) Orgánom štátnej štatistiky alebo organizáciám povereným spracovaním dát sa predkladá prvopis písomného nosiča.

(5) Technickými nosičmi informácií sú papierové, magnetické a iné nosiče schopné priameho vstupu do technických zariadení pre spracovanie dát; súčasťou technického nosiča pri predkladaní dát sú sprievodné doklady.8)

(6) Po dohode s príslušným ústredným štatistickým orgánom možno odovzdávanie nosičov informácií nahradiť diaľkovým prenosom dát.

§ 6

Druh nosičov informácií určuje:

a) príslušný ústredný orgán štátnej štatistiky pre štátne štatistické zisťovania,

b) ústredný orgán federácie alebo republiky po dohode s príslušným ústredným štatistickým orgánom pre zhromažďovanie a spracovanie informácií zo štátnych štatistických zisťovaní predkladaných prostredníctvom ústredných orgánov, pokiaľ nebol ustanovený podľa písmena a),

c) ústredný orgán federácie alebo republiky pre zabezpečenie výlučne rezortných informačných potrieb.

§ 7

(1) Spôsob predkladania a lehoty na odoslanie alebo doručenie nosičov informácií sa určujú pri registrácii, prípadne pri schvaľovaní štatistických zisťovaní a účtovného výkazníctva.

(2) V odôvodnených prípadoch môžu ústredné orgány federácie a republík a oblastné orgány štátnej štatistiky po dohode so spravodajskými jednotkami a so súhlasom Federálneho štatistického úradu alebo príslušného ústredného štatistického orgánu republiky primerane upraviť lehoty pre predkladanie nosičov informácií. Pritom sa nesmie narušiť vierohodnosť a správnosť vykazovaných údajov. Obdobne môžu ústredné orgány federácie a republík upraviť lehoty pre predkladanie účtovných výkazov, a to so súhlasom Federálneho ministerstva financií vysloveným po dohode s Federálnym štatistickým úradom.

(3) Lehoty na odoslanie alebo doručenie nosičov informácií sa určujú v kalendárnych, prípadne v pracovných dňoch; pri zisťovaní s ročnou alebo polročnou periodicitou a pri osobitne organizovaných zisťovaniach sa určujú pevným dátumom.

(4) Dňom odoslania je deň, keď najneskôr musí spravodajská jednotka nosič informácií odovzdať na poštovú prepravu na adresu príjemcu. Dňom doručenia je deň, keď najneskôr musí nosič informácií dostať jeho príjemca.

(5) Pokiaľ nie je zabezpečený príjem nosičov informácií v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voľna a posledný deň príslušnej lehoty určenej na odoslanie (doručenie) pripadne na taký deň, je spravodajská jednotka povinná zabezpečiť doručenie nosiča informácií príjemcovi najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň.

§ 8

(1) Vyžadovanie nosičov informácií inými než ustanovenými príjemcami alebo zvyšovanie počtu vyhotovení nosičov, prípadne zmena periodicity ich predkladania sú prípustné iba so súhlasom orgánu, ktorý štatistické zisťovanie alebo účtovný výkaz registroval alebo schválil.

(2) Oznamovanie informácií o štátnom, hospodárskom alebo služobnom tajomstve sa spravuje osobitnými predpismi.9)

§ 9

Uplatňovanie jednotných metodických nástrojov

(1) Spravodajské jednotky zodpovedajú pri vyhotovovaní údajov pre štatistické zisťovanie a účtovné výkazníctvo za dodržanie jednotného metodického vymedzenia ukazovateľov, obsiahnutého v metodických listoch k jednotnej sústave národohospodárskych ukazovateľov10) a v príslušnej metodike (§ 4 tejto vyhlášky), a za súlad vykazovaných údajov so zodpovedajúcimi údajmi vedenými najmä v prvotných záznamoch a bežných zápisoch, účtovníctve, operatívnej evidencii, osobitne organizovaných evidenciách, pasportoch a registroch.

(2) Údaje o predmetoch a javoch, ktoré sú obsiahnuté v jednotnej sústave sociálno-ekonomických klasifikácií a číselníkov, musia zodpovedať platnému zneniu príslušných klasifikácií a číselníkov.

(3) Uvádzanie číselných kódov položiek klasifikácií a číselníkov, pokiaľ nie sú predtlačené vo formulároch, sa spravuje pravidlami uvedenými v metodike štatistických zisťovaní alebo metodike účtovného výkazníctva.

(4) Pre určenie spravodajských jednotiek a pre jednotné číselné označovanie organizácií sú záväzné identifikačné čísla a klasifikačné kódy podľa jednotného číselníka organizácií v ČSSR.11)

(5) Prípadné výnimky v používaní kódových systémov v štátnom štatistickom zisťovaní prerokúvajú navrhujúce orgány s Federálnym štatistickým úradom.

§ 10

Poverenie na odovzdávanie nosičov informácií

(1) Spravodajská jednotka môže poveriť aj inú organizáciu (ďalej len „poverená organizácia“), aby dohodnuté nosiče informácií odovzdávala v jej zastúpení príslušným príjemcom.

(2) Poverením na odovzdávanie nosičov informácií neprechádza na poverenú organizáciu zodpovednosť za správnosť, vierohodnosť, úplnosť a včasnosť predkladaných informácií. Spravodajská jednotka zodpovedá aj naďalej v plnom rozsahu za riadne splnenie spravodajskej povinnosti.

(3) Poverená organizácia uvádza na nosiči informácií názov spravodajskej jednotky a pripojí podpis svojho zodpovedného pracovníka.

(4) Spravodajská jednotka podá príslušnej krajskej (mestskej) správe Českého štatistického úradu alebo Slovenského štatistického úradu písomnú správu o uzavretí dohody o poverení s uvedením presného názvu a adresy poverenej organizácie.

(5) Vzťahy medzi spravodajskou jednotkou a poverenou organizáciou sa spravujú ustanoveniami Hospodárskeho zákonníka.

§ 11

Merné jednotky a zaokrúhľovanie čísel

(1) Spravodajská jednotka vykazuje údaje v merných jednotkách uvedených na formulároch, prípadne ustanovených v príslušnej metodike a nesmie tieto merné jednotky meniť; dodržuje počet desatinných miest mernej jednotky.

(2) Ak nie je na formulároch alebo v metodike k nim ustanovené inak, uvádzajú sa hodnoty v celých číslach príslušnej mernej jednotky.

(3) Zaokrúhľovanie čísel sa spravuje štátnou technickou normou.12) Pri zaokrúhľovaní dbajú spravodajské jednotky na dodržanie bilančnej rovnosti súčtov a číselných väzieb.

§ 12

Porovnateľnosť údajov a ich prepočty

(1) Ak sa zisťujú údaje z minulého roka, uvádzajú sa v rovnakej organizačnej, metodickej a cenovej úrovni ako údaje za rovnaké obdobie bežného roka, ak metodikou nie je ustanovené inak.

(2) Údaje v štatistických zisťovaniach sa prepočítavajú:

a) v sledovanom roku pri organizačných zmenách tak, ako keby k zmene došlo už prvý deň sledovaného roka, pri metodických a cenových zmenách odo dňa ich uplatnenia,

b) za rovnaké obdobie minulého roka pri organizačných zmenách, pri zmenách metodiky a pri celoštátne vyhlásených zmenách cien, a to časovo v zhode s premietnutím uvedených zmien do údajov sledovaného roka, tj. pri organizačných zmenách od začiatku roka, pri metodických a cenových zmenách odo dňa ich uplatnenia,

c) za obdobie od začiatku päťročnice (v nadväznosti na päťročný plán rozvoja národného hospodárstva) pri organizačných zmenách tak, ako keby ku zmene došlo už k prvému dňu päťročnice, pri ostatných zmenách odo dňa ich uplatnenia, pokiaľ v individuálnych prípadoch metodických alebo cenových zmien nebudú ustanovené osobitné pravidlá.

(3) Ak dôjde k zrušeniu, rozdeleniu alebo zlúčeniu organizácií, zabezpečia zúčastnené organizácie odovzdanie všetkých písomností informačnej sústavy v súlade s delimitačným protokolom, aby sa zachovala vecná kontinuita časových radov.

(4) Pri likvidácii spravodajskej jednotky v priebehu sledovaného roka zabezpečí orgán, ktorý nariadil likvidáciu, predkladanie nosičov informácií za oblasť štatistického zisťovania v priebehu roka a za rok, v ktorom došlo k likvidácii.

(5) Údaje v účtovnom výkazníctve sa neprepočítavajú. V prípade organizačných zmien platí pre účtovné výkazníctvo metodika Federálneho ministerstva financií.13)

(6) Nadväznosť údajov medzi štatistickým zisťovaním a účtovným výkazníctvom je ustanovená metodikou.


§ 13

Prechodné ustanovenia

Ústredné orgány štátnej správy, ktoré uplatňujú vo svojom rezorte na základe príslušných uznesení vlády Československej socialistickej republiky nové pravidlá riadenia hospodárskeho mechanizmu a vytvárajú obojsmerný odvetvový informačný systém, sú oprávnené po dohode s príslušným ústredným štatistickým orgánom do 31. 12. 1990 vymedzovať rozsah informačných potrieb nad rámec pravidelných štatistických zisťovaní.

§ 14

Štatistické zisťovania a účtovné výkazníctvo registrované, prípadne schválené pred účinnosťou tejto vyhlášky sa vykonávajú podľa doterajších predpisov.

§ 15

Záverečné ustanovenia

Zrušujú sa:

a) všeobecné smernice k štatistickému a účtovnému výkazníctvu a k niektorým formám štatistických zisťovaní „1 Všeob. “ z 1. septembra 1980 (FŠÚ č. Vk 457/81, FMF č. XV/1-17014/80), ktorých vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov, čiastka 13/1981,

b) § 2, 3 a 4 úpravy Federálneho štatistického úradu o úprave písomných nosičov sociálno-ekonomických informácií a o odovzdávaní sociálno-ekonomických informácií na technických nosičoch (č. 1585/80-03 z 3.6.1980), uverejnenej v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov, čiastka 9-10/1980, ktorej vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov, čiastka 23/1980.

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Predseda Federálneho štatistického úradu:

Mička v. r.

Minister financií ČSSR:

Stejskal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 16 ods. 4 zákona.

2) § 14 ods. 3 zákona ČNR č. 40/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov ČSR v oblasti sociálno-ekonomických informácií. § 16 ods. 3 zákona SNR č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v oblasti sociálno-ekonomických informácií.

3) § 16 ods. 3 a § 20 zákona.

4) § 8, § 14 ods. 2 zákona, § 8 písm. b) zákona ČNR č. 40/1972 Zb., § 9 písm. b) zákona SNR č. 41/1972 Zb. (uverejňujú sa v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov).

5) § 14 ods. 2 zákona (uverejňujú sa vo Finančnom spravodajcovi).

6) § 4 ods. 4 zákona.

7) § 30 ods. 1 písm. a) zákona.

8) Úprava Federálneho štatistického úradu o úprave písomných nosičov sociálno-ekonomických informácií a o odovzdávaní sociálno-ekonomických informácií na technických nosičoch (č. 1585/80-03 z 3. 6. 1980), uverejnená v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov, čiastka 9-10/1980, oznámená v Zbierke zákonov čiastka 23/1980.

9) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva, predpisy ho vykonávajúce a najmä odd. III. smerníc Federálneho ministerstva vnútra z 23. 12. 1971, č. SKU-207/1971, uverejnených v Ústrednom vestníku ČSR pod č. 9, čiastka 4/1972 a Ústrednom vestníku SSR pod č. 11, čiastka 7/1972.

10) § 6 vyhlášky č. 47/1985 Zb. o jednotnej sústave národohospodárskych ukazovateľov (metodické listy ukazovateľov vydáva Federálny štatistický úrad ako samostatnú publikáciu a zmeny a doplnky publikuje v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov).

11) Vyhláška č. 117/1972 Zb. o jednotnom číselníku organizácií v ČSSR (Federálny štatistický úrad ho vydáva ako samostatnú publikáciu jednotnej sústavy sociálno-ekonomických klasifikácií a číselníkov).

12) ČSN 01 1010.

13) Príloha č. 1 smerníc k štátnym účtovným výkazom radu A hospodárskych organizácií č. VII/1-463/1986 v znení neskorších zmien a doplnkov.