Vyhláška č. 242/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-242
Čiastka 50/1988
Platnosť od 30.12.1988
Účinnosť od 14.01.1989
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom 15. októbra 1988.

Aktuálne znenie 14.01.1989

242

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. novembra 1988

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu


Dňa 18. marca 1988 bola v Hanoji podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom 15. októbra 1988.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

JUDr. Johanes v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Vietnamskej socialistickej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

vedené prianím rozvíjať a ďalej prehlbovať priateľské vzťahy medzi národmi oboch štátov v duchu proletárskeho internacionalizmu a v súlade so zásadami spolupráce členských štátov RVHP,

s cieľom prispieť k rozvoju vzájomného cestovného ruchu, ktorý by umožnil hlbšie poznanie úspechov oboch štátov v budovaní socializmu,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany budú všestranne rozvíjať a rozširovať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou so snahou o prehĺbenie vzájomného poznávania úspechov dosiahnutých v oblasti hospodárstva, sociálneho, kultúrneho a vedeckého rozvoja, ako aj historických pamiatok, prírodných krás, turistických zaujímavostí a revolučných tradícií oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany budú spolupracovať pri rozvoji cestovného ruchu na základe rovnosti práv a vzájomnej výhodnosti a budú podporovať cesty organizované prostredníctvom cestovných kancelárií a spoločenských organizácií, cesty pri príležitosti kultúrnych a športových udalostí, výstav, veľtrhov a medzinárodných stretnutí, cestovanie mládeže a špecializované tematické zájazdy.

Článok 3

Spôsob prepravy účastníkov vzájomného cestovného ruchu a dopravcu ustanoví vysielajúca strana.

Článok 4

Zmluvné strany urobia príslušné opatrenia v oblasti propagácie vzájomného cestovného ruchu s cieľom zlepšiť informovanosť občanov oboch štátov o možnostiach cestovania na území druhého štátu.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať výmenu skúseností, informácií a dokumentácie o cestovnom ruchu a spolupráci vedecko-výskumných ústavov v otázkach cestovného ruchu.

Zmluvné strany budú podporovať výmenu odborníkov z rôznych oblastí cestovného ruchu.

Článok 6

Platby vyplývajúce zo vzájomného cestovného ruchu sa budú vykonávať podľa Platobnej dohody platnej medzi oboma štátmi.

Článok 7

Príslušné orgány zmluvných strán budú uzavierať protokoly na dohodnuté časové obdobia na vykonávanie tejto Dohody. Podľa potreby budú hodnotiť jej plnenie a priebeh vzájomného cestovného ruchu.

Článok 8

Táto Dohoda nadobudne platnosť 30 dní po výmene diplomatických nót medzi zmluvnými stranami, v ktorých sa oznámi schválenie Dohody podľa právnych predpisov každej zo zmluvných strán.

Článok 9

Táto Dohoda je uzavretá na dobu piatich rokov. Potom bude mlčky predlžovaná vždy o ďalší rok, pokiaľ nebude písomne vypovedaná ktoroukoľvek zo zmluvných strán šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Dané v Hanoji 18. marca 1988 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a vietnamskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Ľudovít Priecel v. r.

námestník ministra zahraničného obchodu

Za vládu
Vietnamskej socialistickej republiky:
Tran van Dan
námestník vedúceho Vietnamskej
hlavnej správy cestovného ruchu
a generálny riaditeľ Vietnamtourismu

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.