Vyhláška č. 238/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, čo sa považuje za omamné prostriedky a jedy v zmysle Trestného zákona

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-238
Čiastka 49/1988
Platnosť od 30.12.1988
Účinnosť od 01.01.1989
Aktuálne znenie 01.01.1989

238

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 15. decembra 1988,

ktorou sa určuje, čo sa považuje za omamné prostriedky a jedy v zmysle Trestného zákona

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky podľa § 195 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. určuje:


§ 1

Za omamné prostriedky a jedy v zmysle § 187 a 188 Trestného zákona sa považujú tie látky, ktoré sú uvedené v zoznamoch omamných a psychotropných látok a jedov v prílohe osobitného predpisu.1)


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Minister:

Akademik Čič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Prílohy č. 1 až 4 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu.