Nariadenie vlády č. 229/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-229
Čiastka 48/1988
Platnosť od 30.12.1988 do23.11.1990
Účinnosť od 01.02.1989 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.
Znenie 01.02.1989

229

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 14. decembra 1988,

ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej socialistickej republiky podľa § 17 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 107/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch, nariaďuje:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike, nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 128/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov, a zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

2. § 3 znie:

㤠3

(1) Poslanci národných výborov majú nárok na náhradu skutočných výdavkov, ktoré im vzniknú pri výkone funkcie, z rozpočtových prostriedkov národných výborov. Táto náhrada sa poskytuje podľa predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.1) Poslancom národných výborov sa môže náhrada cestovných výdavkov paušalizovať.2)

(2) Ak je to účelnejšie, možno poslancom národných výborov namiesto náhrady cestovných výdavkov za používanie miestnych hromadných dopravných prostriedkov zakúpiť predplatný cestovný lístok.

(3) Poslanci krajského národného výboru môžu pri výkone funkcie poslanca v územnom obvode krajského národného výboru používať na základe predloženia poslaneckého preukazu bezplatne dopravné prostriedky Československej štátnej automobilovej dopravy v pravidelnej autobusovej doprave.

(4) Poslanci Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy môžu pri výkone funkcie poslanca používať na základe predloženia poslaneckého preukazu bezplatne dopravné prostriedky mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave.

(5) Ak výkon funkcie dlhodobo uvoľneného poslanca národného výboru, ktorý nebýva v sídle príslušného národného výboru, nevyhnutne vyžaduje, aby sa do tohto miesta presídlil, má voči národnému výboru nárok na úhradu sťahovacích výdavkov podľa predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.1) Podľa týchto predpisov možno poskytovať poslancovi národného výboru v odôvodnenom prípade aj odlučné, prípadne náhradu pri dennom návrate do bydliska, a to po celý čas výkonu funkcie v národnom výbore.".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februárom 1989.

Knotek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 ods. 2 písm. e) vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách.

2) § 32 vyhlášky č. 33/1984 Zb.