Nariadenie vlády č. 228/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-228

(v znení č. 519/1990 Zb.)

Čiastka 48/1988
Platnosť od 30.12.1988 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.1991
Zrušený 525/1991 Zb.
Znenie 01.01.1991

228

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 21. decembra 1988,

ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 41 ods. 1 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 117/1983 Zb.


§ 1

Z obchodného tovaru sa vymeriava clo zo základu a podľa sadzieb určených colným sadzobníkom obchodného tovaru uvedeným v prílohe 1 tohto nariadenia.1)

§ 2

(1) Základom pre vymeranie cla z obchodného tovaru je colná hodnota, ktorou sa rozumie prevodná hodnota. 2)

(2) Colná hodnota médií informatiky obsahujúca dáta alebo inštrukcie pre zariadenie na spracovanie dát (ďalej len „programové vybavenie“) nezahŕňa cenu alebo hodnotu programového vybavenia za predpokladu, že táto cena alebo hodnota programového vybavenia bude odlíšená od ceny alebo hodnoty média informatiky.

(3) Na účely tohto nariadenia sa za

a) médium informatiky nepovažujú integrované obvody, polovodiče a podobné zariadenia, ani výrobky obsahujúce také obvody alebo zariadenia;

b) programové vybavenie nepovažujú záznamy zvuku, kinematografické záznamy, ani videozáznamy.

(4) Pri určení prevodnej hodnoty sa k cene nepripočítajú tieto výdavky vzťahujúce sa na dodanie tovaru na štátne hranice:

a) dovozné a dopĺňajúce poplatky,

b) výdavky na nakladanie, vykladanie a manipuláciu spojené s dopravou tovaru,

c) výdavky na poistenie,

d) úroky, iba

1. pokiaľ nie sú súčasťou ceny skutočne platenej, alebo ktorá sa má zaplatiť za tovar,

2. ak finančné dojednanie bolo uzavreté písomne,

3. pokiaľ kupujúci môže preukázať, ak bude o to požiadaný, že sa tovar predáva za cenu vyhlasovanú ako cenu, ktorá sa skutočne platí alebo sa má platiť, alebo že požadovaná úroková miera neprevyšuje obvyklú úrokovú mieru pri podobných operáciách v okamihu, keď k finančnej úhrade dochádza.

§ 3

Pokiaľ je cena alebo hodnota, ktorá slúži ako základ pre určenie colnej hodnoty, vyjadrená v zahraničnej mene, prepočíta sa táto mena na československé koruny podľa kurzu uvedeného v kurzovom lístku, ktorý vydáva Štátna banka československá, platného v čase podania návrhu na colné konanie na prepustenie tovaru.

§ 4

Pokiaľ colnica povolí účastníkovi colného konania nakladať s tovarom pred jeho prepustením,3) určí lehotu a spôsob oznámenia colnej hodnoty.4)


§ 5

Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 74/1980 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru.

§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Adamec v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Colný sadzobník obchodného tovaru sa uverejňuje ako samostatná príloha Zbierky zákonov.

2) Dohoda o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1984 Zb.).

3) § 70 colného zákona č. 44/1974 Zb.

4) Článok 13 Dohody o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1984 Zb.).