Vyhláška č. 218/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o miestnom poplatku za psov a o kúpeľnom poplatku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-218
Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1989 do31.12.1990
Zrušený 544/1990 Zb.
Znenie 01.01.1989

218

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky

z 9. decembra 1988

o miestnom poplatku za psov a o kúpeľnom poplatku

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch ustanovuje:


Prvá časť

Miestny poplatok za psov

§ 1

(1) Miestny poplatok za psov (ďalej len „poplatok za psov“) sa platí za psov starších ako 6 mesiacov.

(2) Poplatok za psov platí držiteľ psa. Za držiteľa všetkých psov chovaných v domácnosti1) sa považuje užívateľ bytu.

§ 2

Poplatok za psov sa neplatí za psov:

a) ku ktorým majú právo hospodárenia štátne organizácie alebo ktorí sú vo vlastníctve iných socialistických organizácií než štátnych,

b) ktorých držiteľmi sú nevidomé, bezvládne osoby a držitelia preukazov ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom); poplatok za psov sa neplatí iba za psa, ktorého uvedené osoby potrebujú na sprevádzanie alebo ochranu,

c) ktorých držiteľmi sú príslušníci ozbrojených zborov, vrátane ochrannej stráže2) a členovia Zväzu pre spoluprácu s armádou, ktorí chovajú psov pre potreby ozbrojených zborov; poplatok za psov sa neplatí len za tých psov, o ktorých držiteľ preukáže osvedčením, že absolvovali výcvik potrebný na použitie na služobné účely alebo boli na základe takéhoto osvedčenia uznaní za chovných,

d) ktorých držitelia chovajú výhradne na vedecké účely,

e) ktorých držiteľmi sú osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, za predpokladu, že tieto osoby nie sú československými štátnymi občanmi a je zaručená vzájomnosť,

f) plemena slovenský čuvač, ktorých držitelia sú členmi Klubu chovateľov slovenského čuvača.

§ 3

(1) Sadzba poplatku za psov je za jedného psa od 30 Kčs do 1 000 Kčs ročne, a ak je držiteľom psa (ďalej len „poplatník“) osamelý dôchodca, do 400 Kčs ročne. Za každého ďalšieho psa sa horná hranica tohto rozpätia zvyšuje na 1 500 Kčs.

(2) Miestny (mestský, obvodný) národný výbor (ďalej len „národný výbor“) ustanoví sadzbu poplatku za psov v rámci rozpätia podľa odseku 1 buď jednotne pre celý svoj územný obvod, alebo diferencovane pre jeho jednotlivé časti; môže tiež prihliadnuť na charakter objektov, v ktorých sú psy chovaní, ako aj na členstvo poplatníka v Zväze pre spoluprácu s armádou, v Slovenskom poľovníckom zväze alebo v Slovenskom zväze chovateľov.

§ 4

(1) Poplatník je povinný podať priznanie k poplatku za psov národnému výboru do 15 dní od dňa vzniku poplatkovej povinnosti; poplatník je tiež povinný ohlásiť do 15 dní každú skutočnosť, ktorá má vplyv na výšku poplatku. Ak túto povinnosť nesplní, národný výbor zvýši poplatok splatný v bežnom roku o 50 %.

(2) Vlastník domu alebo organizácia, ktorá má k domu právo hospodárenia, sú povinní na výzvu národného výboru písomne ohlásiť národnému výboru všetkých psov chovaných v dome, aj keď poplatku za psov nepodliehajú.

§ 5

(1) Poplatník je povinný zaplatiť poplatok za psov bez vyrubenia vopred, a to:

a) do 400 Kčs ročne najneskoršie do 31. mája každého roka,

b) nad 400 Kčs ročne v dvoch rovnakých splátkach vždy najneskoršie do 31. mája a 31. októbra každého roka.

(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu roku, platí sa poplatok za psov (jeho splatná časť) od prvého mesiaca nasledujúceho po dni, keď vznikla poplatková povinnosť; za jednotlivé mesiace do konca kalendárneho roka sa platí 1/12 sadzby ustanovenej podľa § 3 ods. 2, najmenej však 20 Kčs. Povinnosť zaplatiť poplatok (jeho splatnú časť) v ustanovených lehotách nie je dotknutá podaním žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku.3)

(3) Ak poplatková povinnosť zanikne, povinnosť platiť poplatok za psov zaniká uplynutím mesiaca, v ktorom túto skutočnosť poplatník oznámil národnému výboru. Zistený preplatok poplatku za psov sa vráti, ak je viac ako 20 Kčs.

§ 6

Národný výbor vydá poplatníkom známku pre psov, a to aj pre tých psov, za ktorých sa poplatok za psov neplatí; na známke musí byť vyznačený názov obce a evidenčné číslo psa. Poplatníci sú povinní zabezpečiť, aby psy známku skutočne nosili.

§ 7

Správu poplatku za psov vykonáva národný výbor v územnom obvode ktorého má poplatník trvalé bydlisko.

Druhá časť

Kúpeľný poplatok

§ 8

(1) Kúpeľný poplatok platia občania, ktorí sa prechodne zdržiavajú v kúpeľných miestach uvedených v prílohe tejto vyhlášky (ďalej len „poplatník“).

(2) Kúpeľný poplatok v určenej výške vyberá organizácia alebo občan, ktorý poskytol poplatníkovi prechodné ubytovanie, alebo organizácia, ktorá je poverená národným výborom sprostredkovávať ubytovanie v súkromí.4)

(3) Kúpeľný poplatok platí poplatník vopred za predpokladanú dobu pobytu. Vybraný poplatok sa odvedie miestnemu (mestskému, obvodnému) národnému výboru (ďalej len „národný výbor“), ktorý ustanoví spôsob a termíny odvodov tohto poplatku.

§ 9

Od kúpeľného poplatku sú oslobodení:

a) osoby, ktorým sa na základe odporúčania lekára poskytuje bezplatná kúpeľná starostlivosť,

b) nevidomé, bezvládne osoby a držitelia preukazu ZŤP/S(zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom) a ich sprievodcovia,

c) osoby, ktoré sa prechodne zdržiavajú v kúpeľnom mieste pri výkone svojho povolania alebo študujú na miestnych školách,

d) príbuzní v priamom rade a súrodenci ubytovateľa alebo jeho manžela a manželia týchto osôb a ich deti,

e) vlastníci objektov na individuálnu rekreáciu5) nachádzajúcich sa v kúpeľnom mieste, ich manželky (manželia), príbuzní v priamom rade,

f) deti do 15 rokov,

g) členovia Slovenského alebo Českého zväzu protifašistických bojovníkov, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o účasti v národnom odboji za oslobodenie6) a ich manželky (manželia) alebo vdovy (vdovci) po nich.

§ 10

(1) Sadzba kúpeľného poplatku je od 1 do 6 Kčs za osobu a deň pobytu v kúpeľnom mieste. Deň príchodu a deň odchodu sa do doby pobytu nezapočítavajú.

(2) Národný výbor ustanoví sadzbu kúpeľného poplatku v rámci rozpätia podľa odseku 1 buď jednotne pre celý svoj územný obvod, alebo diferencovane pre jeho jednotlivé časti, pričom prihliadne na rozsah a kvalitu kúpeľných zariadení a poskytovaných služieb.

§ 11

Správu kúpeľného poplatku vykonáva národný výbor, v územnom obvode ktorého sa nachádza kúpeľné miesto.


Tretia časť

Prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia

§ 12

Držitelia psov, ktorých psy sú v evidencii národného výboru ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, podajú nové priznanie k poplatku za psov iba na výzvu tohto národného výboru.

§ 13

Ak poplatok za psov alebo kúpeľný poplatok (ďalej len „poplatok“) nebude zaplatený (odvedený) včas alebo v správnej výške, národný výbor vyrubí nedoplatok platobným výmerom a včas nezaplatený poplatok môže zvýšiť o 10 %. Vyrubený nedoplatok sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.

§ 14

(1) Poplatok nemožno vyrubiť a vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatok stal splatným alebo v ktorom mohol národný výbor poplatok vyrubiť.

(2) Ak sa vykoná úkon na vyrubenie alebo vymáhanie poplatku, lehota podľa odseku 1 plynie znovu od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatník o tomto úkone upovedomený.

§ 15

Na konanie vo veciach poplatkov sa vzťahujú osobitné predpisy.7)

§ 16

Zrušujú sa:

1. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 112/1981 Zb.

2. Pre územie Slovenskej socialistickej republiky vyhláška Ministerstva financií č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poplatku v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 154/1970 Zb.

3. Pre územie Slovenskej socialistickej republiky § 13 vyhlášky Ministerstva financií č. 161/1960 Zb., ktorou sa zrušujú niektoré miestne poplatky a upravujú predpisy o miestnom poplatku zo psov.

§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.


Príloha vyhlášky č. 218/1988 Zb.

Zoznam kúpeľných miest, v ktorých sa vyberá kúpeľný poplatok

Bardejovské kúpele

Bojnice

Číž

Dudince

Korytnica

Kováčová

Kunerad

Lučivná

Lúčky

Nimnica

Piešťany

Rajecké Teplice

Sklené Teplice

Sliač

Smrdáky

Štós

Štôla

Trenčianske Teplice

Turčianske Teplice

Vysoké Tatry

Vyšné Ružbachy

Poznámky pod čiarou

1) § 115 Občianskeho zákonníka.

2) § 20 a 21 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.§ 18 a 19 zákona č. 102/1963 Zb. o rybárstve. § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva. § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.

3) § 3 zákona č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch.

4) Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 64/1984 Zb. o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru.

5) § 47 až 58 vyhlášky č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

6) Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

7) Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).