Nariadenie vlády č. 198/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 169/1973 Zb., ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-198
Čiastka 43/1988
Platnosť od 14.12.1988
Účinnosť od 01.01.1989
Aktuálne znenie 01.01.1989

198

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 14. novembra 1988,

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 169/1973 Zb., ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom

Vláda Slovenskej socialistickej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 37/1972 Zb. o okresných a krajských poľnohospodárskych správach nariaďuje:


§ 1

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 169/1973 Zb., ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Knotek v. r.