Vyhláška č. 190/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa určujú pevné sumy náhrad za spôsobenie malých porúch v prevádzke vlakov na celoštátnych dráhach a vlečkách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-190

(v znení č. 316/1992 Zb.)

Čiastka 41/1988
Platnosť od 14.12.1988 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.1992 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.
Znenie 01.07.1992

190

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy a spojov

z 11. októbra 1988,

ktorou sa určujú pevné sumy náhrad za spôsobenie malých porúch v prevádzke vlaku na celoštátnych dráhach a vlečkách

Federálne ministerstvo dopravy a spojov ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 8 ods. 2 a § 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach:


§ 1

Organizácie, ktoré svojou činnosťou (napr. investičnými, udržiavacími alebo opravárskymi prácami, pri výstavbe a rekonštrukcii komunikácií alebo vedení v telese dráhy, vkladaním mostných provizórií), a občania, ktorí svojím konaním (napr. nedbaním na výstrahu na priecestí, poškodením priecestného zabezpečovacieho zariadenia, vstúpením alebo vojdením do prechodového prierezu) spôsobia malú poruchu v prevádzke jednotlivého vlaku na celoštátnych dráhach alebo vlečkách, a to tým, že dôjde k predĺženiu doby jeho jazdy medzi stanicami najdlhšie o 92 minút alebo dôjde k zastaveniu alebo zdržaniu jednotlivého vlaku v stanici, zastávke alebo na trati najdlhšie o 180 minút, sú povinní poskytnúť dráhovému podniku1) náhradu v pevne určených sumách podľa § 2 alebo 3.

§ 2

Výška náhrady za predĺženie doby jazdy jednotlivého vlaku sa určí podľa prílohy, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.2)

§ 3

Výška náhrady za zastavenie alebo zdržanie jednotlivého vlaku je za prvých aj len začatých 5 minút 396 Kčs a za každých ďalších začatých 5 minút 82 Kčs.2)


§ 4

Zrušuje sa úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 21.975/75 z 3. 12. 1975, ktorou sa určujú pevné sumy náhrad za pomalé jazdy vlakov a za zastavenie alebo zdržanie vlaku na celoštátnych dráhach a vlečkách, reg. v čiastke 36 Zbierky zákonov, ročník 1975.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Minister:

Ing. Blažek v. r.


Príloha 01

Príloha vyhlášky č. 316/1992 Zb.

Tabuľka č. 1

Pevné sumy náhrad za predĺženie doby jazdy vlaku motorovej trakcie v Kčs:

Pol.Predĺženie doby jazdy vlaku v minútachvlak osobnej dopravyvlak nákladnej dopravy
1.1-7305977
2.8-123781 097
3.13-174511 216
4.18-225241 336
5.23-275971 456
6.28-326701 576
7.33-377431 695
8.38-428161 815
9.43-478891 935
10.48-529622 055
11.53-571 0352 174
12.58-621 1082 294
13.63-671 1812 414
14.68-721 2542 534
15.73-771 3272 653
16.78-821 4002 773
17.83-871 4732 893
18.88-921 5463 013

Tabuľka č. 2

Pevné sumy náhrad za predĺženie doby jazdy vlaku elektrickej trakcie v Kčs:

Pol.Predĺženie doby jazdy vlaku v minútachvlak osobnej dopravyvlak nákladnej dopravy
1.1-7251232
2.8-12330296
3.13-17408360
4.18-22486424
5.23-27564488
6.28-32643552
7.33-37721616
8.38-42799680
9.43-47877744
10.48-52956808
11.53-571 034872
12.58-621 112936
13.63-671 1901 000
14.68-721 2691 064
15.73-771 3471 128
16.78-821 4251 192
17.83-871 5031 256
18.88-921 5821 320

Poznámky pod čiarou

1) Organizácia, ktorá zriaďuje a prevádzkuje dráhu (§ 6 ods. 1 zákona o dráhach).

2) Pri predĺžení doby jazdy jednotlivého vlaku o viac ako 92 minút a pri zastavení alebo zdržaní jednotlivého vlaku o viac ako 180 minút sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.