Redakčné oznámenie č. 183/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-183
Čiastka 39/1988
Platnosť od 02.12.1988 do27.01.1992
Pôvodný predpis 02.12.1988

183

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Československej socialistickej republiky č. 127/1988 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov, v českom a slovenskom vydaní

1. § 18 ods. 3 správne znie:

(3) Sadzby podľa odseku 2 písm. a) až c) určí organizácia podľa svojich potrieb.“.

2. V § 31 ods. 1 písm. g) má byť namiesto „v znení vyhlášky č. 15/1985 Zb.“ správne uvedené „v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb.“.

Redakcia