Vyhláška č. 177/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 68/1964 Zb. o prenesení pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh a vyhláška č. 11/1979 Zb. o pôsobnosti správ celoštátnych dráh na úseku štátneho odborného technického dozoru na dráhach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-177
Čiastka 38/1988
Platnosť od 14.11.1988 do31.12.2005
Účinnosť od 01.12.1988 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.
Znenie 01.12.1988

177

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy a spojov

zo 7. októbra 1988,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 68/1964 Zb. o prenesení pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh a vyhláška č. 11/1979 Zb. o pôsobnosti správ celoštátnych dráh na úseku štátneho odborného technického dozoru na dráhach

Federálne ministerstvo dopravy a spojov ustanovuje podľa § 19, 20 a 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 68/1964 Zb. o prenesení pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh sa mení a dopĺňa takto:

V § 1 sa za slovo „vykonávajú“ vkladajú slová „Ústredné riaditeľstvo Československých štátnych dráh a“.

Čl. II

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 11/1979 Zb. o pôsobnosti správ celoštátnych dráh na úseku štátneho odborného technického dozoru na dráhach sa mení a dopĺňa takto:

V § 1 sa za slová „sa poverujú“ vkladajú slová „Ústredné riaditeľstvo Československých štátnych dráh,“.


Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1988.


Minister:

Ing. Blažek v. r.