Zákon č. 174/1988 Zb.Zákon o ochranných známkach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-174

(v znení č. 90/1993 Z. z.)

Čiastka 38/1988
Platnosť od 14.11.1988 do28.02.1997
Účinnosť od 29.04.1993 do28.02.1997
Zrušený 55/1997 Z. z.
Znenie 29.04.1993

174

ZÁKON

z 8. novembra 1988

o ochranných známkach

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Základné ustanovenia

§ 1

Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce z prihlasovania, zápisu a spoločenského uplatňovania ochranných známok. Jeho účelom je zabezpečiť účinnú právnu ochranu ochranných známok a ich používanie a posilniť vplyv ochranných známok na zodpovednosť výrobcov a poskytovateľov služieb za akosť ich výrobkov a služieb.

§ 2

Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť výrobky alebo služby pochádzajúce od rôznych výrobcov alebo poskytovateľov služieb a je zapísané do registra ochranných známok (ďalej len „register“).

§ 3

(1) Ochrannou známkou nemôže byť:

a) len názov, vyobrazenie alebo iné označenie druhu výrobkov alebo služieb,

b) len úradné alebo všeobecne známe zemepisné označenie,

c) klamlivé alebo nepravdivé označenie,

d) označenie zhodné s chýrnou ochrannou známkou (§ 18), ktorá je zapísaná pre inú právnickú alebo fyzickú osobu,

e) označenie zhodné s ochrannou známkou, ktorá je zapísaná pre inú právnickú alebo fyzickú osobu pre výrobky alebo služby toho istého druhu,

f) označenie zhodné s názvom chránenej odrody rastlín alebo chráneného plemena zvieraťa,

g) označenie, ktorého používanie by bolo v rozpore so záujmami spoločnosti,

h) označenie, ktorého používanie by bolo v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi pre Československú socialistickú republiku z medzinárodných zmlúv týkajúcich sa ochrany označovania výrobkov alebo služieb, alebo z členstva Československej socialistickej republiky v medzinárodných organizáciách.

(2) Ochrannou známkou takisto nemôže byť označenie obsahujúce prvky uvedené v odseku 1 písm. c) až h).

§ 4

Zo zápisu do registra je vylúčené:

a) označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo ktoré tvoria prevažne opisné údaje, ledaže právnická alebo fyzická osoba, ktorá podala prihlášku ochrannej známky alebo na ktorú sa prihláška ochrannej známky previedla, preukáže, že sa také označenie stalo príznačné pre jej výrobky alebo služby,

b) označenie obsahujúce úradné názvy štátov, správnych celkov, znaky štátnej zvrchovanosti alebo znaky, erby, vlajky, názvy a skratky názvov medzinárodných medzivládnych organizácií, ktorým sa na území Československej socialistickej republiky priznala ochrana, alebo ich napodobenie, ledaže sa právnická alebo fyzická osoba, ktorá podala prihlášku ochrannej známky alebo na ktorú sa prihláška ochrannej známky previedla, preukáže písomným povolením orgánu alebo organizácie, ktoré sú oprávnené daným označením disponovať,

c) označenie obsahujúce úradné, skúšobné, záručné, puncovné alebo dopravné značky, názvy a skratky názvov meracích a peňažných jednotiek alebo ich napodobenie, ledaže sa právnická alebo fyzická osoba, ktorá podala prihlášku ochrannej známky alebo na ktorú sa prihláška ochrannej známky previedla, preukáže písomným povolením orgánu alebo organizácie, ktoré sú oprávnené daným označením disponovať.

d) označenie obsahujúce názov, meno, priezvisko alebo vyobrazenie osoby odlišnej od prihlasovateľa, ledaže sa právnická alebo fyzická osoba, ktorá podla prihlášku ochrannej známky, alebo na ktorú sa prihláška ochrannej známky previedla, preukáže písomným povolením toho, komu prislúcha uplatňovať právo na ochranu názvu, mena, priezviska alebo vyobrazenia príslušnej osoby,

e) označenie obsahujúce údaje zhodné alebo zameniteľné so zapísaným označením pôvodu, ledaže si ho prihlasuje zapísný používateľ takého označenia pôvodu a prihlasované označenie obsahuje ďalší údaj spôsobilý odlíšiť ho od zapísaného označenia pôvodu.

§ 5

Zo zápisu do registra je pre výrobky alebo služby toho istého druhu vylúčené po dobu dvoch rokov označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou, ku ktorej právo zaniklo podľa § 22 písm. a) až c), ledaže o zápis takého označenia požiada právnická alebo fyzická osoba, pre ktorú sa ochranná známka v čase zániku práva k nej zapísala; lehota začína plynúť odo dňa zániku práva k ochrannej známke.

§ 6

Ochrana podľa tohto zákona sa nevzťahuje na údaje, ktoré pre označovanie výrobkov alebo služieb ustanovujú osobitné právne predpisy a ktoré z tohto dôvodu prihlásené označenie alebo ochranná známka obsahuje.

§ 7

(1) Ochranné známky sú individuálne alebo kolektívne.

(2) Individuálna ochranná známka slúži na označovanie výrobkov alebo služieb právnickej alebo fyzickej osoby, pre ktorú je zapísaná do registra.

(3) Kolektívna ochranná známka slúži na označovanie výrobkov alebo služieb právnických alebo fyzických osôb, ktoré sú hospodársky, organizačne alebo právne späté s určitou hospodárskou činnosťou. Ich práva a povinnosti ustanoví písomná zmluva o prihláške a používaní kolektívnej ochrannej známky, ktorá musí byť prílohou prihlášky kolektívnej ochrannej známky. Na zmenu zmluvy je potebný súhlas Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“); inak je zmena zmluvy neplatná.

(4) Kolektívnu ochrannú známku možno používať len spoločne s individuálnou ochrannou známkou, prípadne, ak nie je individuálna ochranná známka, s plným názvom právnickej osoby alebo s menom a priezviskom fyzickej osoby tak, aby bol zrejmý pôvod výrobkov alebo služieb takto označených.

Konanie o prihláške ochrannej známky

§ 8

(1) Prihlášku ochrannej známky na zápis do registra môže podať na Úrade právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva povolenú hospodársku činnosť, a to pre výrobky alebo služby, ktoré sú predmetom jej činnosti (ďalej len „prihlasovateľ“).

(2) Prihlasovateľ môže prihlášku ochrannej známky v priebehu konania o prihláške ochrannej známky so súhlasom Úradu previesť písomnou zmluvou na inú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 1, a to pre všetky prihlásené výrobky alebo služby alebo iba pre ich časť.

(3) Právo k ochrannej známke vzniká prihlasovateľovi odo dňa zápisu ochrannej známky od registra. Od tohto dňa sa stáva prihlasovateľ majiteľom ochrannej známky.

(4) Prihlášku kolektívnej ochrannej známky podáva jedna alebo viac právnických alebo fyzických osôb oprávnených na to podľa zmluvy podľa § 7 ods. 3. Ak prihlášku kolektívnej ochrannej známky podá viac právnických alebo fyzických osôb, stanú sa majiteľmi kolektívnej ochrannej známky odo dňa zápisu do registra tieto osoby.

§ 9

Právnické alebo fyzické osoby majúce sídlo alebo bydlisko na území Československej socialistickej republiky (ďalej len „slovenské právnické alebo fyzické osoby“) môžu prihlásiť ochrannú známku do zahraničia až po podaní prihlášky ochrannej známky v Československej socialistickej republike.

§ 10

(1) Prihlasovateľ má právo prednosti pred každým, kto neskoršie podá prihlášku zhodnej alebo zameniteľnej ochrannej známky pre výrobky alebo služby toho istého druhu.

(2) Právo prednosti vzniká v okamihu, keď Úradu dôjde prihláška ochrannej známky.

(3) Právo prednosti poskytované podľa medzinárodných zmlúv musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške ochrannej známky a preukázať ho do troch mesiacov od jej podania, inak naň Úrad neprihliadne.

§ 11

(1) Zmeny v prihlásenej ochrannej známke alebo rozšírenie zoznamu výrobkov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka prihlásená, nie sú prípustné; to nevylučuje, aby prihlasovateľ podal novú prihlášku ochrannej známky.

(2) Úrad povolí výnimku z ustanovenia odseku 1 na žiadosť prihlasovateľa, ak sa zmena týka jeho názvu alebo mena a priezviska alebo sídla alebo bydliska, ktoré ochranná známka obsahuje, pokiaľ preukáže, že došlo k ich zmene, a pokiaľ zmena ochrannej známky uvádza do súladu údaje v nej obsiahnuté so skutočnosťou a nedotýka sa celkového rázu ochrannej známky.

§ 12

(1) Prihlášku ochrannej známky a prihlásenú ochrannú známku podrobí Úrad prieskumu.

(2) Ak prihláška ochrannej známky nespĺňa náležitosti ustanovené v tomto zákone alebo vo vykonávacom predpise, vyzve Úrad prihlasovateľa, aby nedostatky v primeranej lehote odstránil. Ak prihlasovateľ neodstráni nedostatky v určenej lehote, Úrad konanie zastaví.

(3) Ak prihlásená ochranná známka nespĺňa podmienky zápisu ustanovené týmto zákonom, Úrad prihlášku ochrannej známky zamietne.

(4) Ak sú splnené náležitosti prihlášky ustanovené týmto záknom a vykonávacím predpisom a podmienky zápisu ustanovené týmto zákonom, Úrad zapíše ochrannú známku do registra a o zápise vydá majiteľovi osvedčenie.

Ochranná doba a obnova zápisu

§ 13

(1) Ochranná doba zapísanej ochrannej známky je desať rokov a začína plynúť odo dňa, keď prihláška ochrannej známky došla Úradu.

(2) Na žiadosť majiteľa ochrannej známky podanú Úradu možno ochrannú dobu predlžovať obnovou zápisu vždy na ďalších desať rokov.

(3) Žiadosť o obnovu zápisu možno podať najskôr v poslednom roku ochrannej doby a nejneskôr šesť mesiacov po jej uplynutí.

(4) Ďalšia ochranná doba začína plynúť vždy od skončenia poslednej ochrannej doby.

§ 14

(1) Pri obnove zápisu ani v ochrannej dobe nie sú prípustné zmeny v ochrannej známke alebo rozšírenie zoznamu výrobkov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.

(2) Úrad povolí výnimku z ustanovenia odseku 1 na žiadosť majiteľa ochrannej známky, ak sa zmena týka jeho názvu alebo mena a priezviska alebo sídla alebo bydliska, ktoré ochranná známka obsahuje, pokiaľ preukáže, že došlo k ich zmene, a pokiaľ zmena v ochrannej známke uvádza do súladu údaje v nej obsiahnuté so skutočnosťou a nedotýka sa celkového rázu ochrannej známky.

Práva majiteľa ochrannej známky

§ 15

(1) Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svojou ochrannou známkou výrobky alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo ju používať v spojení s týmito výrobkami alebo službami.

(2) Bez súhlasu majiteľa nesmie nikto používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zhodné alebo zameniteľné pre výrobky alebo služby toho istého druhu, pre ktoré je zapísaná, alebo ju používať v spojení s týmito výrobkami alebo službami. Pri chýrnych ochranných známkach (§ 18) platí toto ustanovenie bez ohľadu na druh výrobkov alebo služieb.

(3) Majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať, aby porušovanie jeho práv bolo zakázané, závadný stav odstránený a nahradená škoda.

(4) Colnica na žiadosť majiteľa ochrannej známky neprepustí výrobky, ak ich označenie porušuje práva majiteľa ochrannej známky ustanovené týmto zákonom. Svoje práva preukáže majiteľ ochrannej známky výpisom z registra.

(5) Spory vo vzťahoch z ochranných známok prejednávajú a rozhodujú súdy, s výnimkou sporov, ktoré podľa tohto zákona prejednáva a rozhoduje Úrad (§ 23).

(6) Slovenské právnické alebo fyzické osoby môžu pred podaním návrhu na začatie konania na súde prejednať spor s Úradom (§ 29).

§ 16

(1) Majiteľ ochrannej známky môže svoje právo k ochrannej známke previesť úplne alebo sčasti písomnou zmluvou na právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá je spôsobilá podľa § 8 byť majiteľom ochrannej známky.

(2) Na uzavretie zmluvy o prevode práva k ochrannej známke je potrebný súhlas Úradu.

(3) Prevod práva k ochrannej známke nadobudne účinnosť na území Československej socialistickej republiky odo dňa zápisu do registra; o tento zápis je povinný požiadať Úrad nadobúdateľ práva k ochrannej známke.

(4) Previesť právo k ochrannej známke nemožno na právnickú alebo fyzickú osobu, ktorej predmet činnosti nepokrýva rozsah zoznamu výrobkov alebo služieb alebo jeho časti, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo v prípadoch, keď by mohlo dôjsť prevodom práva ku klamaniu spotrebiteľov. V týchto prípadoch Úrad žiadosť o zápis prevodu práva k ochrannej známke do registra zamietne.

(5) Právo k ochrannej známke prechádza na nového majiteľa v prípadoch, ktoré ustanovujú osobitné právne predpisy. Prechod práva k ochrannej známke nie je prípustný v prípadoch uvedených v odseku 4.

§ 17

(1) Majiteľ ochrannej známky môže poskytnúť právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá podľa § 8 byť majiteľom ochrannej známky, právo k používaniu svojej ochrannej známky písomnou zmluvou (ďalej len „licenčná zmluva“).

(2) Na uzavretie licenčnej zmluvy k ochrannej známke alebo na jej zmenu je potrebný súhlas Úradu.

(3) Licenčná zmluva nadobudne účinnosť dňom zápisu do registra; o tento zápis je povinný požiadať Úrad majiteľ ochrannej známky.

(4) Licenčnú zmluvu nemožno uzavrieť s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorej predmet činnosti nepokrýva rozsah zoznamu výrobkov alebo služieb alebo jeho časti, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo v prípadoch, keď by uzavretím licenčnej zmluvy mohlo dôjsť ku klamaniu spotrebiteľov. V týchto prípadoch Úrad žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra zamietne.

§ 18

(1) Ochrannú známku, ktorá sa rozsiahlym alebo dlhodobým používaním pre vysoko akostné výrobky alebo služby stala v Československej socialistickej republike všeobecne známou a charakteristickou pre svojho majiteľa a jeho výrobky alebo služby, vyhlási Úrad za chýrnu.

(2) O vyhlásení ochrannej známky za chýrnu rozhoduje Úrad na žiadosť majiteľa ochrannej známky, doloženú dokladmi o chýrnosti ochrannej známky.

(3) Ak Úrad zistí, že chýrna ochranná známka už nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 1, zruší rozhodnutie o jej vyhlásení za chýrnu; rozhodnutie o zrušení má účinky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Povinnosti majiteľa ochrannej známky.

§ 19

(1) Majiteľ ochrannej známky a jej zmluvný používateľ sú povinní používať ochrannú známku, a to vo forme, v akej je zapísaná v registri. Používaním sa rozumie používanie najmä na výrobkoch a obaloch alebo na obchodných papieroch, v propagačných a inzertných materiáloch.

(2) Zmluvným používateľom ochannej známky je právnická alebo fyzická osoba oprávnená používať ochrannú známku podľa § 7 ods. 3 alebo § 17 ods. 1.

(3) Majiteľ ochrannej známky a jej zmluvný používateľ sú povinní v ochrannej dobe uchovávať doklady o jej používaní.

§ 20

(1) Majiteľ ochrannej známky je povinný požiadať Úrad o zápis zmeny svojho názvu a sídla alebo mena, priezviska a bydliska do registra najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď k tejto zmene došlo.

(2) Majiteľ ochrannej známky je povinný oznamovať Úradu zmenu predmetu činnosti vzťahujúcu sa k ochrannej známke, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď k tejto zmene došlo.

(3) Majiteľ ochrannej známky, ktorý má sídlo alebo bydlisko na území Československej socialistickej republiky, je povinný oznamovať Úradu zápisy, zmeny, obnovy a zániky práv ku svojej ochrannej známke v zahraničí a spory zo vzťahov z ochranných známok najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď skutočnosť nastala.

§ 21

Slovenské právnické a fyzické osoby sú povinné vyžiadať si súhlas Úradu:

a) na zmenu názvu právnickej osoby, ktorý tvorí ochranná známka, alebo ktorý ochrannú známku obsahuje,

b) na uzavretie alebo zmenu licenčnej zmluvy k ochrannej známke zapísanej v zahraničí,

c) na uzavretie alebo na zmenu zmluvy o prihláške a používaní kolektívnej ochrannej známky zapísanej v zahraničí,

d) na upustenie od udržiavania platnosti zápisu ochrannej známky v zahraničí,

e) na prevod práva k ochrannej známke zapísanej v zahraničí.

Zánik práva k ochrannej známke

§ 22

Právo k ochrannej známke zaniká:

a) uplynutím ochrannej doby, ak sa zápis ochrannej známky neobnoví (§ 13 ods. 3),

b) zánikom právnej subjektivity majiteľa ochrannej známky, ak právo k ochrannej známke nebolo prevedené alebo ak neprešlo na nového majiteľa,

c) vyhlásením majiteľa ochrannej známky, že sa svojho práva vzdáva; právo zaniká dňom, keď vyhlásenie dôjde Úradu,

d) rozhodnutím o výmaze ochrannej známky z registra.

§ 23

(1) Úrad vymaže ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom z vlastného podnetu alebo na návrh tretej osoby zisí, že

a) bola zapísaná v rozpore s ustanoveniami tohto zákona; ochranná známka sa posudzuje tak, akoby vôbec nebola zapísaná,

b) sa v Československej socialistickej republike nepoužívala po dobu piatich rokov predchádzajúcich začatiu konania o výmaze a majiteľ ochrannej známky jej nepoužívanie riadne neodôvodní; používanie ochrannej známky zmluvným používateľom sa považuje za používanie jej majiteľom.

(2) Úrad vymaže zameniteľnú ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom na návrh majiteľa skôr prihlásenej ochrannej známky zistí, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre výrobky alebo služby toho istého druhu a od zápisu napadnutej ochrannej známky neuplynulo viac ako päť rokov.

(3) Úrad vymaže ochrannú známku z registra, ak v konaní začatom na návrh majiteľa skôr prihlásenej chýrnej známky zistí, že napadnutá ochranná známka je s touto chýrnou ochrannou známkou zameniteľná, bola prihlásená po vyhlásení ochrannej známky za chýrnu a ak od zápisu napadnutej ochrannej známky neuplynulo viac ako päť rokov.

(4) Úrad vymaže ochrannú známku z registra ak zistí, že došlo k prechodu práva k ochrannej známke, ktorý je podľa § 16 ods. 4 neprípustný.

§ 24

Pokuty

(1) Úrad môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe pokutu, ak:

a) nepoužíva kolektívnu ochrannú známku spoločne s individuálnou ochrannou známkou, prípadne s plným názvom právnickej osoby alebo s menom a priezviskom fyzickej osoby (§ 7 ods. 4),

b) podá prihlášku ochrannej známky do zahraničia pred podaním prihlášky v Československej socialistickej republike (§ 9),

c) nesplní povinnosti ustanovené v § 20,

d) urobí úkony uvedené v § 21 bez súhlasu Úradu.

(2) Pokuta sa môže právnickej osobe uložiť až do výšky 100 000 Kčs a fyzickej osobe až do výšky 10 000 Kčs. Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, dobu trvania a dôsledky protiprávneho konania, na okolnosti a dôvody, ktoré viedli k porušeniu uloženej povinnosti, a na mieru zavinenia.

(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Úrad o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(4) Uložená pokuta je splatná do jedného mesiaca odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť, a uhrádza sa na účet príslušného daňového úradu.

(5) Výnos z pokút plynie do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 25

Úrad vedie register a vydáva Vestník, v ktorom zverejňuje zápisy a obnovy zápisov ochranných známok a zániky práv k nim, vyhlásenie ochrannej známky za chýrnu a iné dôležité skutočnosti, ktoré sa týkajú ochranných známok.

§ 26

Ústredné orgány a obce sú povinné dbať u slovenských právnických osôb, ktoré patria do ich pôsobnosti, aby sa práva týchto právnických osôb k ochranným známkam zachovali, a to najmä pri organizačných zmenách.

§ 27

(1) Ustanovenia medzinárodných zmlúv, ktorými je Československá socialistická republika viazaná, zostávajú nedotknuté.

(2) Majitelia ochranných známok, ktorí nemajú sídlo alebo bydlisko na území štátu, ktorý je členom medzinárodnej zmluvy týkajúcej sa ochranných známok, ktorou je Československá socialistická republika viazaná, majú za podmienok vzájomnosti rovnaké práva a povinnosti ako majitelia ochranných známok, ktorí majú na území Československej socialistickej republiky sídlo alebo bydlisko.

(3) Prihlasovatelia a majitelia ochranných známok, ktorí nemajú na území Československej socialistickej republiky sídlo alebo bydlisko, musia byť v konaní pred Úradom zastúpení organizáciou alebo členom organizácie na to oprávnenej.

§ 28

(1) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, platia pre konanie pred Úradom všeobecné predpisy správnom konaní s výnimkou ustanovení § 29, 39, 49 a 50 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

(2) Každé podanie Úradu sa robí písomne a môže sa týkať len jednej ochrannej známky. Úrad môže účastníkom konania uložiť, aby v určenej lehote predložili overený preklad žiadostí, návrhov a dokladov, pokiaľ sú predložené v inom než slovenskom jazyku.

(3) V konaní pred Úradom nemožno odpustiť zameškanie lehoty pri preukázaní práva prednosti a pri žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky.

(4) Práva nadobudnuté dobromyseľne v čase medzi zameškaním lehoty a jej odpustením zostávajú nedotknuté.

§ 29

(1) Spory zo vzťahov z ochranných známok medzi majiteľmi, prípadne zmluvnými používateľmi ochranných známok alebo podnikmi zahraničného obchodu majúcimi sídlo alebo bydlisko na území Československej socialistickej republiky, ktoré vyplývajú zo zápisu, udržiavania platnosti zápisu, prevodu, licenčnej zmluvy a porušenia práva k ochrannej známke v Československej socialistickej republike alebo v zahraničí, prejednajú účastníci s Úradom. Úrad im odporučí zmierne riešenie.

(2) Po dobu prejednávania neplynie doba premlčania ani lehoty pre zánik práv s výnimkou lehôt uvedených v § 13 ods. 3.

§ 30

Úrad upraví všeobecne záväzným právnym predpisom:

a) podrobnosti konania o zápise, prevode prihlášky, obnove zápisu ochrannej známky, o zmene v ochrannej známke alebo zmene jej majiteľa, licenčnej zmluve, prevode, zániku práva k ochrannej známke, náležitosti a vzory podaní pre prihlášku ochrannej známky, žiadosť o obnovu zápisu a žiadosť o zápis prevodu práva k ochrannej známke,

b) ktoré skutočnosti sa zapisujú do registra, do osvedčenia o zápise ochrannej známky a ktoré sa zverejňujú vo Vestníku Úradu,

c) náležitosti žiadosti o výpis z registra,

d) náležitosti zmluvy o prihláške a používaní kolektívnej ochrannej známky,

e) podrobnosti konania o vyhlásení ochrannej známky za chýrnu a náležitosti pre toto vyhlásenie,

f) postup pri prejednávaní sporov zo vzťahov z ochranných známok s Úradom podľa § 29.

§ 31

(1) Konanie o ochranných známkach, ktoré sa pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona dosiaľ právoplatne neskončilo, dokončí sa podľa tohto zákona.

(2) Vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa spravujú, pokiaľ ďalej nie je ustanovené inak, ustanoveniami tohto zákona.

(3) Právo majiteľa ochrannej známky a držiteľa nezapísanej značky domáhať sa výmazu ochrannej známky z registra podľa § 12 zákona č. 8/1952 Zb. o ochranných známkach a chránených vzoroch možno uplatniť ešte po dobu dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.


§ 32

Zrušujú sa:

1. zákon č. 8/1952 Zb. o ochranných známkach a chránených vzoroch v znení vládneho nariadenia č. 48/1953 Zb. a zákona č. 84/1972 Zb.,

2. nariadenie ministra - predsedu Štátneho úradu plánovacieho č. 15/1952 Zb. na vykonanie zákona č. 8/1952 Zb. o ochranných známkach a chránených vzoroch v znení vládneho nariadenia č. 48/1953 Zb. a zákona č. 84/1972 Zb.

§ 33

Tento zákona nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.