Uznesenie č. 168/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 - Martin IV

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-168
Čiastka 37/1988
Platnosť od 27.10.1988 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.
Pôvodný predpis 27.10.1988

168

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 11. októbra 1988

o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 - Martin IV

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 47 - Martin IV a určuje deň ich konania na sobotu 10. decembra 1988.

V. Šalgovič v. r.