Vyhláška č. 146/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky a spolupráci v oblasti cestovného ruchu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-146
Čiastka 30/1988
Platnosť od 21.09.1988
Účinnosť od 30.07.1988
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 dňom 30. júla 1988.

Aktuálne znenie 30.07.1988

146

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. augusta 1988

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu


Dňa 8. apríla 1988 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 dňom 30. júla 1988.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sýrskej arabskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

prajúc si nadviazať užšiu spoluprácu na poli cestovného ruchu a uznávajúc dôležitosť cestovného ruchu nielen pre rozvoj hospodárstva oboch štátov, ale aj pre ďalší rozvoj priateľských vzťahov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany podniknú všetky potrebné kroky na podporu a rozvoj turistickej výmeny medzi oboma štátmi, za tým účelom zmluvné strany:

a) budú podporovať vzájomný cestovný ruch všetkými dopravnými prostriedkami,

b) budú poskytovať potrebnú podporu všetkým uznaným a prijateľným dopravným spoločnostiam (národným leteckým spoločnostiam, pozemným dopravným spoločnostiam atď.), turistickým spoločnostiam a cestovným kanceláriám, spoločenským orgánom v oboch štátoch,

c) budú podporovať cesty organizované cestovnými kanceláriami a inými organizáciami pri príležitosti kultúrnych a športových udalostí, veľtrhov a tematické profesijné cesty venujúce osobitnú pozornosť cestovaniu mládeže,

d) poskytnú všemožnú podporu príslušníkom štátu zmluvnej strany prajúcim si navštíviť druhý štát,

e) budú podporovať výmenu publikácií, filmov a výstav a všetkých ostatných prostriedkov na rozvoj cestovania medzi oboma štátmi.

Článok 2

Za účelom výmeny skúseností a metód rozvíjania cestovného ruchu zmluvné strany:

a) budú spolupracovať pri výmene odborníkov na poli cestovného ruchu,

b) budú si vymieňať výskumné materiály, štatistiky a ostatné základné informácie o príslušných aspektoch domáceho a medzinárodného cestovného ruchu v oboch štátoch.

Článok 3

V oblasti výchovy odborníkov cestovného ruchu bude každá strana podporovať výmenu inštruktorov a frekventantov zo svojich príslušných organizácií.

Článok 4

Priame a nepriame služby poskytnuté československým turistom, včítane ostatných poplatkov sa budú uhrádzať z nezaplatených československých pohľadávok vyplývajúcich z úverov poskytnutých sýrskym organizáciám organizáciami zahraničného obchodu ČSSR.

a) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Ministerstvo cestovného ruchu Sýrskej arabskej republiky budú špecifikovať tieto služby na základe osobitných dohôd medzi príslušnými organizáciami cestovného ruchu oboch štátov.

b) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Ministerstvo cestovného ruchu Sýrskej arabskej republiky budú kontrolovať plnenie týchto dohôd.

c) Technické podmienky prevodu pohľadávok na financovanie služieb poskytovaných československým turistom budú dojednané medzi Československou obchodnou bankou ú. s. a Sýrskou centrálnou bankou.

Článok 5

Zástupcovia oboch zmluvných strán sa budú schádzať za účelom posúdenia krokov, ktoré by sa mali urobiť pre realizáciu cieľov tejto Dohody a na organizovanie turistickej výmeny a za účelom predloženia odporúčaní príslušným orgánom.

Zástupcovia sa budú schádzať striedavo v oboch štátoch v termíne, ktorý odsúhlasia obe zmluvné strany. Ak to bude potrebné, zídu sa na ďalších rokovaniach, o ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

Článok 6

Táto Dohoda podlieha schváleniu v súlade s právnymi predpismi každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť 30 dní po výmene nót potvrdzujúcich jej schválenie.

Článok 7

Dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov. Potom sa bude jej platnosť mlčky predlžovať vždy o jeden rok, pokiaľ ju písomne nevypovie diplomatickou cestou niektorá zo zmluvných strán najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Podpísané v Prahe 8. apríla 1988 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a arabskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Ľudovít Priecel v. r.

námestník ministra

zahraničného obchodu

Za vládu

Sýrskej arabskej republiky:

Diab Sahyoun v. r.

námestník ministra

turistiky pre technické záležitosti

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.