Redakčné oznámenie č. 139/1988 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-139
Čiastka 28/1988
Platnosť od 01.09.1988 do31.12.1993
Pôvodný predpis 01.09.1988

139

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve, v slovenskom vydaní, a

2. vo vyhláške Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom, v českom a slovenskom vydaní

1. § 67 správne znie: „Ustanovenia §25 až 44 tohto zákona sa vzťahujú primerane na družstevné podniky.".

2. V českom vydaní:

a) § 6 písm. b) správne znie:

b) pečovat o údržbu národního majetku a provádět jeho opravy,“;

b) chýbajúce ustanovenie § 6 písm. c) znie:

c) pečovat o využívání národního majetku k plnění úkolů a nakládat s ním v souladu s těmito úkoly,“;

v českom a slovenskom vydaní:

v § 35 v prvej vete v druhom riadku sa vypúšťajú slová:

„§ 2 ods. 3,“.

Redakcia