Redakčné oznámenie č. 83/1987 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1987-83
Čiastka 19/1987
Platnosť od 15.10.1987 do14.03.1990
Pôvodný predpis 15.10.1987

83

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb, v slovenskom vydaní

§ 13 ods. 4 má správne znieť:

(4) Pri rekonštrukciách a modernizáciách zabezpečuje investor najneskôr pri spracovaní projektovej úlohy aj dokumentáciu doterajšieho stavu včítane rozhodujúcich technicko-ekonomických údajov o prevádzke (užívaní) stavby a opisu technického stavu zariadení; táto dokumentácia sa takisto pripája k projektovej úlohe.“.

Redakcia