Vyhláška č. 58/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobnosti v nemocenskom zabezpečení družstevných roľníkov a uchádzačov o zamestnanie

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1987-58
Čiastka 12/1987
Platnosť od 29.06.1987 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.1987 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Znenie 01.07.1987

58

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 24. júna 1987,

ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobnosti v nemocenskom zabezpečení družstevných roľníkov a uchádzačov o zamestnanie

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, s ministerstvami práce a sociálnych vecí republík a s Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 144 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 116/1967 Zb. o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení a podľa § 32 ods. 4 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia:


Čl.I

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb., č. 92/1968 Zb., č. 180/1968 Zb., č. 76/1970 Zb., č. 128/1975 Zb., č. 54/1976 Zb., č. 164/1979 Zb., č. 80/1982 Zb., č. 153/1983 Zb., č. 74/1984 Zb. a č. 133/1984 Zb., sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 4 písm. c) znie:

c) doba, po ktorú sa mužovi poskytuje peňažná pomoc (§ 27a zákona) alebo príspevok podľa zákona o materskom príspevku,“.

Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená d) až l).

2. V § 1 ods. 5 sa slová „písm. a), b), f) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c), g) a l)“.

3. § 2 ods. 5 písm. b) znie:

b) k opätovnému nástupu do práce po skončení výkonu verejnej funkcie trvajúcej aspoň jeden rok, základnej (náhradnej) vojenskej služby, ďalšej materskej dovolenky, poskytovania peňažnej pomoci (§ 27a zákona) alebo príspevku podľa zákona o materskom príspevku mužovi a výkonu trestu odňatia slobody,“.

4. V § 3 ods. 1 sa za slová „ďalšiu materskú dovolenku (§ 27 zákona),“ vkladajú slová „pracovné dni, za ktoré sa družstevníkovi poskytovala peňažná pomoc (§ 27a zákona) alebo príspevok podľa zákona o materskom príspevku,“.

5. V § 22 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „a prípadne doba, po ktorú sa členovi družstva poskytovala peňažná pomoc (§ 27a zákona) alebo príspevok podľa zákona o materskom príspevku.“.

Čl.II

Za § 5 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 182/1968 Zb. o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie v znení vyhlášky č. 132/1984 Zb. sa vkladá nový § 5a, ktorý znie:

㤠5a

Pre priznanie, výšku a poskytovanie peňažnej pomoci uchádzačovi o zamestnanie platia predchádzajúce ustanovenia obdobne.“.


Čl.III

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1987.


Minister:

M. Boďa v. r.