Zákon č. 50/1987 Zb.Zákon o zmenách zákona o materskom príspevku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1987-50
Čiastka 12/1987
Platnosť od 29.06.1987 do30.09.1990
Účinnosť od 01.07.1987 do30.09.1990
Zrušený 382/1990 Zb.
Znenie 01.07.1987

50

ZÁKON

z 23. júna 1987

o zmenách zákona o materskom príspevku

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 107/1971 Zb. o materskom príspevku v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb. o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení a zákona č. 110/1984 Zb. o zmenách zákona o materskom príspevku sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 a 3 včítane nadpisu znejú:

„Podmienky nároku a doba poskytovania materského príspevku

§ 2

(1) Žene patrí materský príspevok na dieťa do jedného roka veku.

(2) Žene patrí materský príspevok na dieťa do dvoch rokov veku, ak ide o dieťa narodené pred 1. januárom 1988, a na dieťa do troch rokov veku, ak ide o dieťa narodené po 31. decembri 1987, ak

a) sa stará ešte o ďalšie dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo o dieťa vo veku do 26 rokov, ktoré sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom1) alebo je invalidné a vyžaduje stálu starostlivosť, alebo

b) ide o invalidné dieťa, ktoré vyžaduje stálu starostlivosť, alebo

c) ide o dieťa, ktoré prevzala do trvalej starostlivosti nahrádzajúcej materskú starostlivosť, alebo

d) ide o slobodnú, ovdovenú, rozvedenú alebo z iných vážnych dôvodov osamelú ženu, ktorá nežije s druhom, alebo

e) ide o ženu, ktorej manžel sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom alebo predpísaným výcvikom1) alebo je požívateľom invalidného dôchodku a nie je zárobkovo činný.

(3) Nárok na materský príspevok podľa predchádzajúcich odsekov má žena len vtedy, ak sa

a) celodenne a riadne stará o dieťa, na ktoré patrí materský príspevok, pokiaľ sa pred jeho narodením podrobovala pravidelnej starostlivosti o tehotné ženy v zdravotníckych zariadeniach, dieťa je štátnym občanom Československej socialistickej republiky a žije na jej území a

b) riadne stará o všetky ďalšie deti [odsek 2 písm. a)] a tieto deti žijú na území Československej socialistickej republiky.

§ 3

Dieťaťom sa na účely tohto zákona rozumie vlastné dieťa ženy alebo dieťa, ktoré žena prevzala do trvalej starostlivosti nahrádzajúcej materskú starostlivosť. Za dieťa prevzaté do trvalej starostlivosti nahrádzajúcej materskú starostlivosť sa považuje osvojené dieťa, dieťa, ktoré bolo prevzaté do tejto starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu, dieťa, ktorého matka zomrela, a dieťa manžela, ktoré mu bolo zverené do výchovy rozhodnutím súdu.".

2. V § 4 ods. 3 sa slová „mladšie ako dva roky" nahrádzajú slovami „na ktoré patrí materský príspevok" a za slová „v jasliach" sa vkladajú slová „(v materskej škole)".

3. § 5 a 6 znejú:

㤠5

(1) Ak sa materský príspevok poskytuje podľa § 2 ods. 2 písm. a), patrí najdlhšie do dňa, keď dieťa dovŕšilo dva alebo tri roky veku, aj keď po pôrode tohto dieťaťa ďalšie dieťa zomrelo, ukončilo povinnú školskú dochádzku alebo prípravu na budúce povolanie, dovŕšilo vek 26 rokov, prestalo byť invalidné alebo odpadla potreba stálej starostlivosti oň.

(2) Ak dieťa, na ktoré sa poskytuje materský príspevok, alebo žena je zo zdravotných dôvodov v ústavnom ošetrovaní po dobu dlhšiu ako tri mesiace, materský príspevok sa začínajúc štvrtým mesiacom neposkytuje. Príslušný orgán (§ 11) môže však zo závažných dôvodov rozhodnúť, že sa materský príspevok bude poskytovať aj naďalej.

§ 6

Výška materského príspevku a jeho výplata

(1) Materský príspevok za kalendárny mesiac je

a) 600 Kčs, ak sa žena stará o jedno dieťa, na ktoré patrí materský príspevok,

b) 800 Kčs, ak sa žena stará o dieťa, na ktoré patrí materský príspevok, a ak sa zároveň stará aspoň o dve ďalšie deti uvedené v § 2 ods. 2 písm. a),

c) 900 Kčs, ak sa žena stará o dve deti, na ktoré patrí materský príspevok,

d) 1300 Kčs, ak sa žena stará o tri a viac detí, na ktoré patrí materský príspevok.

(2) Ak dôjde k zmene počtu detí, na ktoré patrí materský príspevok, prípadne na ktoré sa prihliada pre určenie jeho výšky, upraví sa výška materského príspevku odo dňa nasledujúceho po tejto zmene podľa počtu detí, o ktoré sa žena naďalej stará; tým nie je dotknuté ustanovenie § 5 ods. 1.

(3) Ak materský príspevok patrí len po časť mesiaca, je jeho denná suma

20 Kčs zo sumy 600 Kčs,

26 Kčs zo sumy 800 Kčs,

30 Kčs zo sumy 900 Kčs,

43 Kčs zo sumy 1300 Kčs.

(4) Materský príspevok sa vypláca mesačne pozadu.".

4. § 13a znie:

㤠13a

Poskytovanie príspevku mužovi

(1) Nárok na príspevok podľa tohto zákona má aj slobodný, ovdovený, rozvedený alebo z iných vážnych dôvodov osamelý muž, ktorý nežije s družkou.

(2) Orgán uvedený v § 14 môže priznať príspevok manželovi ženy, ktorá sa z vážnych dôvodov nemôže o dieťa starať.

(3) Pre priznanie, výšku a poskytovanie príspevku mužovi platia ostatné ustanovenia tohto zákona obdobne.".


Čl. II

Prechodné ustanovenie

Materský príspevok sa upraví na sumu 800 Kčs (čl. I č. 3) bez žiadosti odo dňa účinnosti tohto zákona.

Čl. III

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 107/1971 Zb. o materskom príspevku, ako vyplýva zo zákonov ho meniacich a dopĺňajúcich.

Čl. IV

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1987.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 a 2 vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení v znení vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 78/1984 Zb.