Zásady č. 39/1987 Zb.Zmena zásad vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia päťročného plánu a ročných plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 24. októbra 1985 č. 270 (č. 107/1985 Zb.)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1987-39
Čiastka 9/1987
Platnosť od 25.05.1987
Pôvodný predpis 25.05.1987

39

ZMENA ZÁSAD

vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia päťročného plánu a ročných plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 24. októbra 1985 č. 270 (č. 107/1985 Zb.)

V súlade s úpravami harmonogramu plánovacích prác na vypracovanie návrhu štátneho plánu na rok 1988 na základe uznesenia vlády Československej socialistickej republiky z 29. januára 1987 č. 14 a so súhlasom sekretariátu Ústrednej rady odborov sa v časti I. Zásad vypúšťa spracovanie návrhu plánov s tým, že ustanovený postup v jednotlivých bodoch zostáva v platnosti pre vypracovanie hospodárskeho plánu. Stanoviská odborových orgánov sa spracúvajú na úroveň zabezpečenia vypracovaných hospodárskych plánov na rok 1988 z hľadiska napĺňania cieľov 8. päťročnice. Súčasne sa vykonáva zmena v časti II.

Časť II. „Účasť pracujúcich pri uplatňovaní ústretového plánovania“ článok 11 Zásad znie:

11. Ústretové plánovanie sa organizuje ako sprogresívnenie vykonávacieho štátneho plánu na príslušný rok v ročných hospodárskych plánoch organizácií a orgánov stredného článku riadenia do termínu ich potvrdenia nadriadeným stupňom riadenia (spravidla december predchádzajúceho roka).“.

Podľa tejto úpravy sa postupuje už pri rozpracovaní štátneho vykonávacieho plánu na rok 1988 i v ďalších rokoch 8. päťročnice.