Zásady č. 22/1987 Zb.Zásady akosti vykonávanej výbormi ľudovej kontroly ČSSR, ČSR a SSR schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 18. decembra 1986 č. 338

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1987-22
Čiastka 6/1987
Platnosť od 13.04.1987
Účinnosť od 01.01.1987
Aktuálne znenie 01.01.1987

22

ZÁSADY

kontroly akosti vykonávanej výbormi ľudovej kontroly ČSSR, ČSR a SSR schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 18. decembra 1986 č. 338

Cieľom kontroly akosti je presadiť podstatný obrat v akosti výrobkov, upevnenie pracovnej disciplíny a prísne dodržiavanie technologických postupov, zvýšenie účinnosti vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly, ako aj účinné riadenie a kontrolu výrobného procesu vo všetkých jeho fázach. Kontrola akosti sa vykonáva v organizáciách, ktoré vyrábajú a dodávajú výrobky významné pre vývoz a pre vnútorný trh so zníženou kvalitou.

I. Základné ustanovenia

1. V rámci svojej činnosti vykonávajú kontrolu akosti výbory ľudovej kontroly ČSSR, ČSR a SSR (ďalej len „výbory ľudovej kontroly“). Rozhodujú o jej vykonávaní v príslušných organizáciách. O týchto rozhodnutiach informujú predsedníctva vlád a príslušných vedúcich ústredných orgánov.

2. Kontrola akosti vykonávaná výbormi ľudovej kontroly sa vykonáva po výstupných technických kontrolách nezávisle na riadiacich a kontrolných článkoch organizácie a jej nadriadených orgánoch v súlade s príslušnými technickými normami, projektovo-konštrukčnou a technologickou dokumentáciou, technickými podmienkami dodávok a ďalšími predpismi, ktoré akosť určujú (napr. bezpečnostné, hygienické a ďalšie). Môže sa vykonávať aj po vstupnej a medzioperačnej technickej kontrole.

3. Výrobky, ktoré sú spôsobilé plniť svoju funkciu, ale ktorých akosť sa odchyľuje od normovanej akosti, sa môžu expedovať len so súhlasom výborov ľudovej kontroly, so zľavou zodpovedajúcou pomernému znehodnoteniu výrobku, najmenej však vo výške 10 % ceny a s označením, že ide o výrobok so zníženou kvalitou. Nesmú sa expedovať ako dodávky pre vývoz do zahraničia. Hodnota zliav sa plne započítava do strát z neakostnej výroby.

4. Výrobky, ktoré nie sú spôsobilé plniť svoju funkciu, sa nesmú expedovať. Náklady spojené s odstránením chýb v akosti sa plne započítavajú do strát z neakostnej výroby. Ak nie sú chyby v akosti odstrániteľné, započítava sa do strát z neakostnej výroby ich veľkoobchodná cena.

5. Expedícia výrobkov pozastavených podľa bodu I/4 sa môže vykonať len so súhlasom výborov ľudovej kontroly.

6. Kontrola akosti vykonávaná výbormi ľudovej kontroly sa v organizácii, prípadne jej nadriadených orgánoch vykonáva tak dlho, dokiaľ nepominú dôvody, ktoré viedli k jej zriadeniu.

7. Kontrola akosti vykonávaná výbormi ľudovej kontroly je osobitným kontrolným režimom, pri ktorom vedúci organizácie a ďalší vedúci pracovníci, ktorí organizujú, riadia a zodpovedajú za akosť výrobkov, strácajú nárok na výplatu ročných odmien a podielov na hospodárskych výsledkoch organizácie. K obnoveniu tohto nároku dôjde len so súhlasom výborov ľudovej kontroly.

II. Povinnosti a oprávnenia výborov ľudovej kontroly pri kontrole akosti

1. Pozastaviť expedíciu, prípadne výrobu výrobkov, ktoré nezodpovedajú určenej akosti, alebo výrobkov, ktorých akosť výrobca nepreukáže (nekvalitné výrobky).

2. Po prerokovaní s príslušnými vedúcimi pracovníkmi ukladať pokarhanie alebo pokarhanie s pokutou až do výšky trojnásobku priemerného zárobku pracovníkom kontrolovaných orgánov a organizácií, ktorí pri výkone funkcie zavinene porušia povinnosť pri zabezpečovaní akosti výrobkov alebo nesplnia opatrenia uložené alebo dohodnuté podľa výsledkov kontroly akosti alebo vykonajú nedostatočné opatrenia a umožnia tak, aby boli na expedíciu pripravené nekvalitné výrobky; prípady opakovaného prepúšťania nekvalitných výrobkov považovať za hrubé porušenie štátnej disciplíny a navrhovať potrebné kádrové opatrenia.

3. Požadovať od vedúceho kontrolovanej organizácie alebo jej nadriadeného orgánu (prípadne od ďalších vedúcich pracovníkov), aby bez meškania prijali a realizovali opatrenia, ktoré zabránia výrobe nekvalitných výrobkov, a zaväzovať ich k uplatneniu osobných postihov voči pracovníkom, ktorí porušením pracovných povinností zapríčinili vznik a trvanie výroby nekvalitných výrobkov.

4. Povoľovať expedíciu a výrobu výrobkov len vtedy, ak výrobca preukáže, že odstránil príčiny ich pozastavenia a zabezpečil, že výrobky pripravované na expedíciu zodpovedajú určenej akosti alebo sú schopné plniť funkcie, na ktoré sú určené.

5. Vyžadovať od ostatných orgánov a organizácií potrebnú súčinnosť, najmä uvoľnenie príslušných odborných pracovníkov na kontrolu akosti a potrebných kontrolných a meracích zariadení.

6. Ukladať pracovníkom kontrolovaných organizácií a orgánov, ktorí pri výkone svojej funkcie nevytvoria predpoklady pre kontrolu akosti, poriadkovú pokutu do 1000 Kčs, a to aj opakovane, ak nesplnia uložené povinnosti ani v novo určenej lehote.

7. Okamžite oznámiť orgánom prokuratúry porušenie zákazu expedície pozastavených výrobkov, rovnako ako akékoľvek pokusy vykonávania nátlaku na pracovníkov výborov ľudovej kontroly vykonávajúcich kontrolu akosti.

III. Povinnosti orgánov a organizácií

1. Kontrolované organizácie a ich nadriadené orgány sú povinné vytvoriť podmienky na výkon kontroly akosti, osobitne

a) umožniť vstup do všetkých objektov a zariadení;

b) predkladať v určených lehotách požadované podklady, materiály a písomnosti a podávať pravdivé a úplné písomné alebo ústne správy a informácie o akosti výrobkov;

c) predkladať v určených lehotách na zabezpečenie príslušné originálne podklady;

d) umožniť v požadovanom rozsahu a mieste odber výrobkov, ich uzlov a súčiastok;

e) preukazovať, že výrobky zodpovedajú určenej akosti;

f) poskytnúť na nevyhnutný čas potrebné kontrolné, meracie a iné zariadenia, a to aj formou ich dočasného využívania od inej organizácie, včítane pracovníkov organizácie na vykonanie skúšok a prác spojených s kontrolou výrobkov, uzlov alebo súčastí;

g) v určených lehotách odstrániť zistené nedostatky v kvalite výrobkov a uplatniť dôsledky z osobnej zodpovednosti za ich vznik a trvanie, včítane vymáhania náhrady škody;

h) poskytnúť ďalšiu požadovanú súčinnosť nevyhnutnú na výkon kontroly akosti, najmä vybavené pracoviská, nevyhnutné prostriedky spojenia a dopravy, kancelárske potreby, služby na výkon práce, ubytovanie a ďalšie druhy sociálno-bytových a lekárskych služieb a pod.

2. Ostatné orgány a organizácie sú pre zabezpečenie kontroly akosti povinné najmä

a) uvolniť požadovaných pracovníkov na výkon kontroly akosti a v prípade ich žiadostí zachovať im ich pracovné zaradenie v organizácii v zodpovedajúcich funkciách;

b) podľa požiadaviek výborov ľudovej kontroly vykonávať odborné skúšky, spracúvať posudky na akosť výrobkov a poskytovať ďalšie podklady;

c) priebežne oznamovať výborom ľudovej kontroly nedostatky v akosti konštrukcie, výrobného vyhotovenia, výrobku ako tovaru a vo funkčnej akosti pri všetkých výrobkoch exportovaných do zahraničia, finálnych výrobkoch rozhodných pre tuzemské výrobné použitie a uspokojovanie hlavných potrieb obyvateľstva (prípadne pri ich rozhodujúcich subdodávkach) a pri výrobkoch, ktoré výbory ľudovej kontroly určia; pritom vychádzať z nedostatkov zisťovaných pri preberaní, predaji, použití a opravách týchto výrobkov alebo pri ich hodnotení, schvaľovaní, certifikácii a kontrole.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Vykonávaním kontroly akosti výbormi ľudovej kontroly nie je dotknutá zodpovednosť výrobcov za akosť výrobkov, poskytovaných služieb a účinné vykonávanie technickej kontroly.

2. Ak výbory ľudovej kontroly neuvoľnia expedíciu alebo výrobu nekvalitných výrobkov, sú na to oprávnení vedúci príslušných ústredných orgánov.

3. Tieto zásady nadobudli účinnosť 1. januárom 1987.

Štrougal v. r.