Vyhláška č. 116/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1987-116
Čiastka 24/1987
Platnosť od 23.12.1987
Účinnosť od 01.01.1988
Aktuálne znenie 01.01.1988

116

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky

z 22. decembra 1987,

ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy a podľa § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 110/1987 Zb. o pôsobnosti orgánov veterinárnej starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

PODPORY A NÁHRADY

§ 1

Poskytovanie podpory

Na úhradu alebo zmiernenie škôd, prípadne nákladov vzniknutých vykonaním ochranných a zdolávacích opatrení proti nákazám a iným hromadným ochoreniam zvierat,1) ako aj škôd vzniknutých uhynutím zvierat v dôsledku nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat, možno chovateľom poskytnúť podporu, a to

a) socialistickým poľnohospodárskym organizáciám a občanom, ktorí chovajú hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hrabavú a vodnú hydinu, nepárnokopytníky, králiky, holuby, kožušinové zvieratá, včely a ryby,

b) organizáciám lesného hospodárstva, ktoré chovajú kone,

c) užívateľom poľovných revírov, ktorí chovajú zver v odchovných zariadeniach,

d) v odôvodnených prípadoch tiež chovateľovi iného zvieraťa, ak ide o zviera s osobitným výcvikom alebo inak chovateľsky cenné, a ak v rámci ochranných a zdolávacích opatrení proti nákazám a iným hromadným ochoreniam zvierat bolo nariadené jeho zmárnenie.

§ 2

Výška a použitie podpory

(1) Podporu možno poskytnúť až do výšky skutočnej škody alebo vynaložených nákladov.

(2) Pri zisťovaní skutočnej škody sa vychádza z nákupných cien zvierat, a ak nie je nákupná cena určená podľa cenového predpisu, tak z cien zvierat určených odhadom; odpočítava sa to, čo bolo chovateľovi poskytnuté za nutne zabité zviera a z dôvodu poistenia, prípadne i to, čo bolo chovateľovi inak poskytnuté štátom na ten istý účel.

§ 3

Okolnosti vylučujúce poskytnutie podpory

Podpora sa neposkytne, ak chovateľ porušil dôležitú povinnosť, ktorú mu ukladajú právne predpisy o veterinárnej starostlivosti na predchádzanie vzniku, zamedzenie šírenia a zdolávanie nákaz a iných hromadných ochorení zvierat, najmä ak

a) nevykonal alebo neumožnil vykonanie plánovaných alebo nariadených veterinárnych preventívnych, profylaktických a diagnostických úkonov,

b) nevykonal, neumožnil vykonanie alebo nedodržal nariadené ochranné a zdolávacie opatrenia.

§ 4

Poskytovanie náhrady

(1) Osoby zdržujúce sa v obci, prípadne v objektoch, v ktorých bola podľa právnych predpisov o veterinárnej starostlivosti nariadená uzávera, a ktoré pre to nemohli dočasne vykonávať pracovnú činnosť vyplývajúcu z ich pracovného pomeru alebo členstva v družstve, prípadne inú pracovnú činnosť alebo ju mohli vykonávať iba v obmedzenom rozsahu, majú právo na náhradu ušlého zárobku, ak im táto náhrada nepatrí od organizácie, ku ktorej sú v pracovnom alebo členskom pomere.

(2) Osobám, ktoré boli nútené zdržovať sa mimo svojho bydliska z dôvodu uvedeného v odseku 1, patrí náhrada zvýšených nákladov na prechodné ubytovanie a stravovanie.

(3) Náhrada podľa odseku 2 sa poskytuje obdobne ako pri pracovnej ceste alebo preložení na pracovisko mimo obce pravidelného bydliska na určitý čas podľa predpisov o cestovných náhradách.2)

§ 5

Konanie o poskytnutí podpory alebo náhrady

(1) Žiadosť o poskytnutie podpory alebo náhrady sa predkladá najneskôr do troch mesiacov odo dňa vyhlásenia nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat za zdolané, prípadne odo dňa vylúčenia podozrenia z nich. Podáva sa okresnému národnému výboru, v obvode ktorého boli ochranné a zdolávacie opatrenia proti nákazám a iným hromadným ochoreniam zvierat nariadené, prípadne v obvode ktorého došlo k udalosti, ktorou sa žiadosť odôvodňuje.

(2) Pred rozhodnutím o žiadosti podľa odseku 1 si okresný národný výbor vyžiada

a) vyjadrenie príslušného miestneho (mestského) národného výboru,

b) stanovisko príslušnej okresnej (mestskej) veterinárnej správy, a ak ide o žiadosť socialistickej poľnohospodárskej organizácie alebo organizácie lesného hospodárstva, tiež jej nadriadeného orgánu.

(3) V rozhodnutí o poskytnutí podpory socialistickej poľnohospodárskej organizácii alebo organizácii lesného hospodárstva možno zároveň určiť účel podpory a lehotu, v ktorej sa má tento účel dosiahnuť.

DRUHÁ ČASŤ

BEZPLATNÉ ODBORNÉ VETERINÁRNE ČINNOSTI

§ 6

Odborné veterinárne činnosti sa vykonávajú bezplatne, ak ide o

a) úkony v rámci veterinárneho dozoru podľa zákona o veterinárnej starostlivosti vrátane prehliadky jatočných zvierat a mäsa a veterinárneho vyšetrenia ostatných živočíšnych produktov,

b) orgánmi veterinárnej správy plánované hromadné vyšetrenia a nariadené očkovania zvierat vrátane použitých vakcín, sér a iných biopreparátov proti veľmi nebezpečným a nebezpečným nákazám zvierat,

c) vyšetrovanie zvierat pri podozrení

1. z nákazy zvierat a odborné veterinárne úkony na zdolanie tejto nákazy,

2. z iného hromadného ochorenia zvierat,

d) orgánmi veterinárnej správy plánované preventívne prehliadky zdravotného stavu hospodárskych zvierat a diagnostické úkony s nimi spojené,

e) vyšetrovanie a liečenie

1. zvierat rozpočtových organizácií, školských majetkov vysokých škôl a v školských veterinárnych obvodoch určených Štátnou veterinárnou správou Slovenskej socialistickej republiky na výuku a ďalšie vzdelávanie veterinárnych pracovníkov,

2. zvierat zoologických záhrad a zookútikov,

3. slepeckých psov.


TRETIA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 7

Pri posudzovaní žiadosti o poskytnutie podpory alebo náhrady podanej pred účinnosťou tejto vyhlášky sa postupuje podľa tejto vyhlášky.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.


Minister:

J. Varga v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 23 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti.

2) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách.