Redakčné oznámenie č. 11/1987 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1987-11
Čiastka 4/1987
Platnosť od 10.03.1987
Pôvodný predpis 10.03.1987

11

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb

1. v zákone ČNR č. 64/1986 Zb. o České obchodní inspekci, v českom i slovenskom vydaní;

2. v registrácii Slovenského úradu v čiastke 15/1977 Zb. v slovenskom vydaní

1. V § 15 druhý riadok má správne znieť: „v útvarech a zařízeních ozbrojených sil nebo“;

2. Registrácia má správne znieť takto:

„Slovenský banský úrad vydal podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy

1. úpravu č. 1900/1977 z 29. apríla 1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (polsekundové) elektrické rozbušky DeP-N s Cu dutinkou,

2. úpravu č. 1901/1977 z 27. apríla 1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (štvrťsekundové) elektrické rozbušky DeD-N s Cu dutinkou,

3. úpravu č. 1902/1977 z 3. mája 1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (polsekundové) elektrické rozbušky DeP-N s Al dutinkou.

Úpravami Slovenský banský úrad určil, ktoré ďalšie výbušniny možno používať pri trhacích prácach a za akých podmienok.

Úpravy sa rozoslali všetkým obvodným banským úradom a odborom výstavby a územného plánovania krajských a okresných národných výborov; možno do nich nazrieť na týchto orgánoch.“.

Redakcia