Nariadenie vlády č. 6/1986 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1986 až 1988

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1986-6
Čiastka 2/1986
Platnosť od 17.02.1986 do31.12.1988
Účinnosť od 17.02.1986 do31.12.1988
Znenie 17.02.1986

6

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

zo 16. januára 1986

o zavedení letného času v rokoch 1986 až 1988

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase a podľa § 85 Zákonníka práce po prerokovaní s Ústrednou radou odborov:


§ 1

Začiatok a koniec letného času v rokoch 1986 až 1988

(1) Letný čas sa zavádza v roku 1986 dňom 30. marca, v roku 1987 dňom 29. marca a v roku 1988 dňom 27. marca. V týchto dňoch o druhej hodine stredoeurópskeho času sa posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.

(2) Letný čas sa končí v roku 1986 dňom 28. septembra, v roku 1987 dňom 27. septembra a v roku 1988 dňom 25. septembra. V týchto dňoch o tretej hodine letného času sa posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času.

§ 2

Vplyv zavedenia letného času na ustanovený týždenný pracovný čas

(1) Ustanovený týždenný pracovný čas u pracovníkov, ktorým začiatok letného času v rokoch 1986 až 1988 pripadne do ich pracovnej smeny, pokiaľ sa táto pracovná smena v dôsledku zavedenia letného času skráti, bude v príslušnom týždni o jednu hodinu kratší.

(2) Ustanovený týždenný pracovný čas u pracovníkov, ktorým koniec letného času v rokoch 1986 až 1988 pripadne do ich pracovnej smeny, pokiaľ sa táto pracovná smena v dôsledku ukončenia letného času predĺži, bude v príslušnom týždni o jednu hodinu dlhší.


§ 3

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Štrougal v. r.