Vyhláška č. 55/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kapverdskej republiky o kultúrnej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1985-55
Čiastka 15/1985
Platnosť od 25.07.1985
Účinnosť od 09.07.1985
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11. dňom 20. mája 1985.

Aktuálne znenie 09.07.1985

55

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. júna 1985

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kapverdskej republiky o kultúrnej spolupráci


Dňa 28. apríla 1984 bola v Praia podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kapverdskej republiky o kultúrnej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11. dňom 20. mája 1985.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kapverdskej republiky o kultúrnej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kapverdskej republiky,

vedené prianím rozvíjať styky a spoluprácu v oblasti kultúry, vedy, školstva a zdravotníctva,

presvedčené, že táto spolupráca prispeje k prehĺbeniu priateľských vzťahov medzi oboma štátmi,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva, hromadných oznamovacích prostriedkov, filmu, zdravotníctva a športu.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmeny informácií a skúseností medzi kultúrnymi, vzdelávacími, zdravotníckymi a umeleckými organizáciami svojich krajín, a to najmä:

a) umožňovaním vzájomných návštev univerzitných profesorov a učiteľov odborných a vedeckých zariadení,

b) usporiadaním výstav na území zmluvných strán,

c) usporiadaním koncertov, divadelných predstavení a iných vystúpení umelcov,

d) predkladaním a vydávaním literárnych a vedeckých diel,

e) výmenou kníh a iných publikácií z oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a zdravotníctva,

f) výmenou informácií o živote v krajinách zmluvných strán za účelom šírenia objektívnych informácií v učebniciach a učebných osnovách,

g) podporou výmen odborníkov z oblasti kultúry, školstva, vedy a zdravotníctva,

h) výmenami a uvádzaním filmov na obchodnom aj neobchodnom základe.

Článok 3

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi možnosťami poskytovať štipendiá študentom a postgraduantom na štúdium na svojich vysokých školách a iných vzdelávacích zariadeniach.

Článok 4

Zmluvné strany budú skúmať možnosti, ako zabezpečiť vykonaným štúdiám, zloženým skúškam a získaným diplomom na území jednej zo zmluvných strán čiastočnú alebo úplnú platnosť aj na území druhej zmluvnej strany. Ak to budú považovať za nevyhnutné, uzatvoria o tom osobitnú dohodu.

Článok 5

Zmluvné strany budú umožňovať v súlade s platnými predpismi svojich štátov prístup do archívov, knižníc, múzeí a galérií.

Článok 6

Zmluvné strany budú uľahčovať účasť predstaviteľov druhej zmluvnej strany na kongresoch, konferenciách, festivaloch a iných akciách s medzinárodnou účasťou usporiadaných na území jednej zo zmluvných strán.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu rozhlasových a televíznych organizácií svojich štátov a nadviazanie spolupráce tlačových agentúr.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti športu a medzi organizáciami mládeže svojich štátov.

Článok 9

Zmluvné strany poskytnú v rámci platných predpisov štátnym občanom druhého štátu, ktorí budú vyslaní podľa tejto Dohody, potrebné podmienky, aby mohli splniť svoje úlohy.

Článok 10

Zmluvné strany budú za účelom plnenia tejto Dohody dojednávať na určité obdobia programy spolupráce, ktoré budú zahŕňať dohodnuté akcie, ako aj ich finančné podmienky.

Článok 11

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany písomne oznámia toto schválenie.

Táto Dohoda sa dojednáva na dobu piatich rokov a potom bude mlčky predlžovaná vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané v Praia 28. apríla 1984 vo dvoch vyhotoveniach v českom a portugalskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Zdenko Hrčka v. r.

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

Za vládu

Kapverdskej republiky:

José Eduardo Barbossa v. r.

námestník ministra veľvyslanec zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.