Vyhláška č. 134/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobom programe rozvoja ekonomickej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1985-134
Čiastka 34/1985
Platnosť od 17.12.1985
Účinnosť od 01.01.1985
Redakčná poznámka

Dlhodobý program nadobudol platnosť na základe svojho článku V odseku 1 dňom 5. novembra 1985.

Aktuálne znenie 01.01.1985

134

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. novembra 1985

o Dlhodobom programe rozvoja ekonomickej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom


Dňa 16. októbra 1984 bol v Kodani podpísaný Dlhodobý program rozvoja ekonomickej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom. Dlhodobý program nadobudol platnosť na základe svojho článku V odseku 1 dňom 5. novembra 1985.

Český preklad Dlhodobého programu sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DLHODOBÝ PROGRAM
rozvoja ekonomickej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Dánskeho kráľovstva

s prianím ďalšieho rozvoja a posilnenia vzájomných hospodárskych vzťahov a podpory spolupráce vo všetkých oblastiach hospodárskeho života, osobitne potom spolupráce v priemysle, poľnohospodárstve a v obchode, s cieľom zabezpečiť dynamický rozvoj hospodárskej spolupráce na dlhodobom a vyrovnanom základe,

s prihliadnutím na ciele vytýčené v Dohode o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva, uzavretej 9. novembra 1970,

s odkazom na Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe podpísaný v Helsinkách 1. augusta 1975 a s odkazom na záverečný dokument Madridskej schôdzky účastníckych štátov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe,

s plným uznaním svojich dôležitých medzinárodných záväzkov oboch strán, vo vzájomnom obchode,

rozhodli sa uzavrieť nasledujúci Dlhodobý program rozvoja hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce a sú presvedčené, že plnenie tohto plánu napomôže dosiahnuť vyššiu úroveň vzájomnej hospodárskej spolupráce.

Článok I

Princípy spolupráce

1. Obe strany budú v rámci svojich možností podporovať priaznivé podmienky rozširovania hospodárskej spolupráce na dlhodobom a vyrovnanom základe s cieľom podstatne zväčšiť obchod medzi oboma krajinami. Na dosiahnutie tohto cieľa budú obe strany usilovať o efektívnejšie využitie svojich hospodárskych potenciálov, modernej techniky, technológie a vedecko-technologických znalostí na prospech oboch krajín.

2. Na dosiahnutie účinného zvedenia tohto Dlhodobého programu, budú sa obe strany v rámci svojich možností snažiť vytvárať nevyhnutné podmienky pre intenzívnu spoluprácu medzi zainteresovanými podnikmi, firmami a organizáciami v oboch krajinách. Budú tiež podporovať činnosť zameranú na rozširovanie znalostí o vzájomných hospodárskych podmienkach a možnostiach, osobitne účasťou na obchodných veľtrhoch a v organizovaní špecializovaných výstav, špecializovaných sympózií, technických dní a podobných akcií.

Článok II

Formy spolupráce

1. Obe strany budú podporovať spoločnú činnosť na poli výroby tovaru a spolupráce, a to bilaterálne aj na tretích trhoch s cieľom dosiahnuť dynamický rozvoj svojej vzájomnej obchodnej a hospodárskej spolupráce.

Za tým účelom budú obe strany v rámci svojich možností podporovať všetky vhodné formy spolupráce s osobitným dôrazom na nasledujúcu činnosť:

- spolupráce vo výrobe strojov a zariadení, montáž strojov a uvádzanie týchto strojov do chodu,

- spolupráce na projektoch zaujímajúcich obe strany, a to v oboch krajinách aj na tretích trhoch,

- prenos a spoločné prehlbovanie modernej technológie, osobitne potom licencií a know-how,

- spolupráce na poli strojárenstva včítane služieb a odborného zaúčania personálu.

2. Obe strany budú prehlbovať priaznivé podmienky širšej účasti dánskych podnikov na rozvoji všetkých oblastí československého hospodárskeho života a účasť československých podnikov na rozvoji všetkých oblastí dánskeho hospodárskeho života.

Článok III

Oblasti spolupráce

1. S prihliadnutím na štruktúru hospodárstva oboch krajín a na programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja týchto krajín obe strany súhlasia s tým, aby sa obchodná a hospodárska spolupráca v prvom rade sústreďovala na oblasti priemyselnej výroby a poľnohospodárstva.

2. Zoznam položiek tejto spolupráce je špecifikovaný v prílohe tohto Dlhodobého programu. Zoznam ale nevylučuje spoluprácu v iných oblastiach, ak by sa taká špecializácia mohla považovať za užitočnú z hľadiska dosiahnutia cieľov Dlhodobého programu.

3. Obe strany si budú vymieňať dôležité informácie o záveroch a riadnom plnení dohôd o kooperáciách.

Článok IV

Plnenie

1. Plnenie tohto Dlhodobého programu bude sledovať Zmiešaná komisia zriadená v súlade s článkom 2 Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci podpísanej 9. novembra 1970.

2. Zmiešaná komisia bude dohliadať na to, aby Dlhodobý program bol napĺňaný a rozvíjaný v súlade s potrebami národných hospodárstiev oboch strán. Za týmto účelom bude Zmiešaná komisia osobitne:

- sledovať a hodnotiť vykonávanie Dlhodobého programu,

- podporovať dohody medzi podnikmi, organizáciami a firmami v oboch krajinách a bude zisťovať a navrhovať ďalšie možnosti spolupráce.

Článok V

Nadobudnutie platnosti a doba platnosti

1. Tento Dlhodobý program sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu a nadobudne platnosť dňom, keď si obe strany vymenia nóty potvrdzujúce, že boli splnené nevyhnutné vnútroštátne právne náležitosti potrebné pre jeho nadobudnutie platnosti.

2. Dlhodobý program zostane v platnosti po dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia jeho platnosti.

3. Ak Dlhodobý program bude platný po obdobie dlhšie ako Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Dánskom o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci, obe strany Dlhodobý program znova posúdia.

Vyhotovené vo dvoch vyhotoveniach v Kodani 16. októbra 1984 v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohumil Urban CSc. v. r.

Za vládu

Dánskeho kráľovstva:

Uffe Ellemann-Jensen v. r.

Príloha

Zoznam projektov odseku III., oddielu 2 Dlhodobého programu hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom

Názov podniku
Poľnohospodárske a poľnohospodársko-priemyselné projektyOpis projektu
1. Sempra + Semex / J. E. Ohlsens Enke A/S, TaastrupSpolupráca v dodávkach osiva z Dánska. Výmena technických poznatkov týkajúcich sa pestovania a ošetrovania semien. Výmena šľachtených semien. Hodnotenie produkcie semien v ČSSR na účely predaja prostredníctvom medzinárodnej predávajúcej organizácie Ohlsens Enke.
2. Štátna traktorová stanica, Generálne riaditeľstvo Praha-Vinoř / A. B. C. Hansen Comp. A/S, Kobenhavn, on behalf oh Maskinfabrikken Herborg A/SPredaje know-how alebo predaj výrobných práv týkajúcich sa zariadenia na čistenie a rezanie kŕmnej repy.
3. Agrozet, Brno / Motokov, Praha/A. B. C. Hansen Comp. A/SSpolupráca týkajúca sa výroby, predaja a dodávok strojových a poľnohospodárskych zariadení.
Chemické inžinierstvo
4. Polygrafický priemysel, Praha / Hope Computer Corporation A/S, HadsundSpolupráca týkajúca sa zariadení na výrobu citlivých ofsetových dosiek a sprievodných chemikálií.
5. Technoexport, Praha / Kosan Crisplant A/S, Arhus NOprava a údržba zariadení valcov na skvapalnený plyn určený pre montáž v Hornej Suchej.
6. Technoexport, Praha / Haldor Topsoe A/S, LyngbySpolupráca týkajúca sa zariadení na výrobu čpavku v tretích krajinách, menovite v Číne, Iraku a Juhoslávii
Elektronika
7. Tesla, Praha / GNT Automatic A/S, SoborgSpolupráca v telekomunikáciách.
8. Tesla, Praha / ELMI A/S, GlostrupSpolupráca v telekomunikáciách.
9. Tesla, Brno / Ortofon Manufacturing A/S, ValbyObchodovanie a výroba v oblasti meracej, lekárskej a laboratórnej elektroniky.
10. Tesla Rožnov / Dantax Radioindustri A/S, PandrupObchodná a výrobná spolupráca v oblasti reproduktorov a elektronických súčiastok.
11. ZAVT, Praha / Soren T. Lyngso A/S, SoborgObchodná a výrobná spolupráca v oblasti kontrolného a meracieho zariadenia, počítačov a kontrolných systémov.
12. ZAVT, Praha / Danfoss A/S, NordborgObchodná a výrobná spolupráca v oblasti kontrolného a meracieho zariadenia a kontrolných systémov.
13. Vítkovice, Ostrava / Soren T. Lyngso A/S, SoborgKontrolné a meracie zariadenia pre vákuové pece.
14. Chirana / Rexton Danplex A/S (Dana Medica)Obchodná a výrobná spolupráca v oblasti lekárskych a elektronických nástrojov.
Potravinárstvo
15. Mliekárenský priemysel Generálneho riaditeľstva, Praha / A/S Niro AtomizerDodávka zariadenia na výrobu detskej výživy.
16. Mliekárenský priemysel Generálneho riaditeľstva, Praha / APV Anhydro A/S, SoborgDodávka zariadenia na výrobu detskej výživy.
17. Škrobárne OP, Havlíčkův Brod / DDS-Kroyer A/S, KobenhavenDodávka zariadenia na výrobu sirupov.
18. Mäsový priemysel Generálneho riaditeľstva, Praha / J. Lildal A/S, RandersDodávky zariadenia na spracovanie kostí.
19. Škrobárne OP, Havlíčkův Brod / NOVO industri A/S, BagsvardDodávky enzýmov na výrobu hydrolyzátov.
20. Mliekárenský priemysel Generálne riaditeľstvo, Bratislava / Bake Danish Ltd. A/S, OdenseVyužitie srvátky v mliekárenskom priemysle na výrobu proteínov.
21. Pivovary a sladovne Generálne riaditeľstvo, Bratislava / Danbrew Consult Ltd., ValbyDodávka know-how na výrobu sladového toniku v prášku alebo sirupu.
22. Mäsový priemysel Generálne riaditeľstvo / Nutridan Engineering A/S, Herlev, and the Royal Veterinary and Agricultural University, KobenhavnNákup licencie na výrobu tukových emulzií z pevnej súčasti dobytčej krvi.
Všeobecné strojárstvo
23. Motokov, Praha / Victor Royal A/S, GentofteAplikácia, vývoj, konštrukcia a výroba tesnení rôznych druhov.
24. Odevný priemysel, Prostějov, pletiarenský priemysel, Písek / Niebur Maskinfabrik A/S, Ikast)Spolupráca vo výrobe podkladacích strojov pre konfekčný priemysel.
25. Škodaexport, Praha / Soren T. Lyngso A/S, SoborgSpolupráca v tretích krajinách týkajúca sa konštrukcií elektrární.
26. Pragoinvest, Praha / Soren T. Lyngso A/S, SoborgSpolupráca týkajúca sa cementární v tretích krajinách.
27. Pragoinvest, Praha /F. L. Smidt and Co. A/S, ValbySpolupráca týkajúca sa dodávok cementární v tretích krajinách na nevýhradnej báze a v tých prípadoch, kde je spolupráca v záujme oboch strán aj kupujúceho, a to tak finančne, ako aj technicky.
28. Intersigma, Praha / I. Krüger A/S, SoborgSpolupráca na tretích trhoch týkajúca sa úpravní vôd a podobných projektov.
Stavebníctvo
29. N. P. Priemstav, Praha, VHJ stavebné strojárenstvo, Praha-Zličín / Thomas Schmidt A/S, BagsvaerdPrenosné formovanie zariadenia na panely na výstavbu domov. Systém X. - volumetric.
60-70 % výroba v ČSSR
40-30 % výroba v Thomas Schmidt.
30. VHJ Stavebné závody, Praha / Larsen and Nielsen, L and N International A/S, Birkerod1. Spolupráca v tretích krajinách spojená s vykonávaním stavebných projektov konštruovaných najmä z prefabrikovaných betónových dielov.
2. Oprava exitujúcich panelární v ČSSR:
31. Teplotechna, Praha / Rockwool A/S, HedehuseneStavebné práce v tretích krajinách.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.