Zákon č. 114/1985 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1986

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1985-114
Čiastka 32/1985
Platnosť od 11.12.1985 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1986 do31.12.1986
Znenie 01.01.1986

114

ZÁKON

z 10. decembra 1985

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1986

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 200 311 800 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 200 311 800 000 Kčs.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie je uvedený v prílohe.

(2) Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie tvoria:

A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík

- Českej socialistickej republike 34 765 846 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 23 715 534 000 Kčs

z toho:

I. dotácie a subvencie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík

- Českej socialistickej republike 9 632 900 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 6 706 100 000 Kčs

II. dotácie na vybrané neinvestičné akcie

- Českej socialistickej republike 25 132 946 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 17 009 434 000 Kčs

v tom:

a) dotácie na družstevnú bytovú výstavbu

- Českej socialistickej republike 2 465 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 1 840 000 000 Kčs

b) dotácie na individuálnu bytovú výstavbu

- Českej socialistickej republike 680 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 440 000 000 Kčs

c) dotácie na členské podiely v družstevnej stabilizačnej bytovej výstavbe

- Českej socialistickej republike 35 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 50 000 000 Kčs

d) dotácie na štátne programy technického rozvoja

- Českej socialistickej republike 357 600 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 209 800 000 Kčs

e) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií

- Českej socialistickej republike 10 650 600 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 8 950 300 000 Kčs

f) dotácie na ekonomické nástroje v zahraničnom obchode

- Českej socialistickej republike 9 912 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 5 092 100 000 Kčs

g) dotácie na potreby brannej povahy včítane výskumných a vývojových úloh

- Českej socialistickej republike 779 340 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 388 234 000 Kčs

h) dotácie na odbornú prípravu zahraničných občanov dočasne zamestnaných v čs. organizáciách

- Českej socialistickej republike 253 406 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 39 000 000 Kčs.

B. Globálne dotácie

- Českej socialistickej republike 41 543 054 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 32 367 066 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu federácie, najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, cenovými, organizačnými zmenami, s úpravami ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy. Tieto opatrenia sa nesmú dotknúť vyrovnanosti štátneho rozpočtu federácie.


§ 3

Zákon č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá) sa mení takto:

§ 3 písm. c) znie:

c) daň z obratu, s výnimkou dane z obratu od národných výborov a nimi riadených organizácií, štátnych majetkov a ďalších štátnych hospodárskych organizácií poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb a družstevných organizácií, ak nejde o štátne hospodárske organizácie vojenských lesov a majetkov a Ústrednú radu družstiev a ňou riadené podniky, ako aj od spoločenských organizácií,“.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1986.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Príloha zákona č. 114/1985 Zb.