Vyhláška č. 87/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1984-87

(v znení č. 105/1984 Zb.)

Čiastka 16/1984
Platnosť od 16.08.1984 do30.06.1990
Účinnosť od 01.09.1984 do30.06.1990
Zrušený 172/1990 Zb.
Znenie 01.09.1984

87

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 27. júla 1984

o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 98 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi:


§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška sa vzťahuje na

a) študentov, ktorí sú československými štátnymi občanmi (ďalej len „študenti“),

b) študentov, ktorí nie sú československými štátnymi občanmi a ktorým bolo udelené povolenie na pobyt na území Československej socialistickej republiky1) (ďalej len „študenti - cudzinci“),

ak študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách riadených Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“),

c) študentov - československých štátnych občanov, vyslaných na štúdium na zahraničných vysokých školách ministerstvom školstva (ďalej len „československí štipendisti“.2)

§ 2

Druhy štipendií a príspevky

(1) Podľa tejto vyhlášky sa poskytuje sociálne štipendium, prospechové štipendium, jednorazové prospechové štipendium, preferenčné štipendium, sociálne štipendium poskytované študentkám - matkám a slobodným, rozvedeným, ovdoveným alebo z iných vážnych dôvodov osamelým študentom (ďalej len „osamelí študenti“), ktorí sa starajú o vlastné alebo osvojené nezaopatrené dieťa (ďalej len „nezaopatrené dieťa“), výnimočné štipendium, rezortné štipendium, krajské štipendium, podnikové štipendium a príspevky.

(2) O sociálne štipendium, sociálne štipendium poskytované študentkám - matkám a osamelým študentom s nezaopatreným dieťaťom a o výnimočné štipendium podáva študent žiadosť dekanátu fakulty, na ktorej študuje. K žiadosti prikladá doklady potrebné na preukázanie údajov uvedených v žiadosti. O žiadosti rozhoduje dekan podľa § 57 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách.

PRVÁ ČASŤ

SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM, PROSPECHOVÉ ŠTIPENDIUM, JEDNORAZOVÉ PROSPECHOVÉ ŠTIPENDIUM, PREFERENČNÉ ŠTIPENDIUM, SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM POSKYTOVANÉ ŠTUDENTKÁM-MATKÁM A OSAMELÝM ŠTUDENTOM S NEZAOPATRENÝM DIEŤAŤOM A VÝNIMOČNÉ ŠTIPENDIUM

Sociálne štipendium

§ 3

Zisťovanie sociálnych pomerov

(1) Pre zistenie sociálnych pomerov je rozhodujúce

a) u bezdetných osamelých študentov a u bezdetných ženatých študentov, ktorých manžel nie je zárobkovo činný, výška priemerného čistého mesačného príjmu pripadajúceho na jedného člena domácnosti rodičov študenta alebo na jedného člena domácnosti jedného z rodičov študenta, u ktorého študent žije, a jeho manžela (ďalej len „rodičia“). Ak študent nie je členom domácnosti ani jedného z rodičov, vychádza sa z výživného určeného súdom obidvom rodičom,

b) u študentov, ktorých manžel je zárobkovo činný, výška priemerného čistého mesačného príjmu pripadajúceho na jedného člena ich domácnosti,

c) u študentov, ktorí sa starajú o nezaopatrené dieťa a ktorých manžel nie je zárobkovo činný, u osamelých študentov s nezaopatreným dieťaťom a u obojstranne osirelých študentov alebo u študentov, ktorí poberajú príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti, len vlastný príjem študenta, ak v súhrne presahuje sumu 800 Kčs mesačne.

(2) Sociálne štipendium sa poskytuje od začiatku školského roku. Ak žiada študent sociálne štipendium počas školského roku, poskytne sa mu od prvého dňa mesiaca, v ktorom žiadosť podal.

(3) Študentom vrátane študentov, ktorí študujú podľa individuálnych študijných plánov, poskytuje sa sociálne štipendium najviac 11 mesiacov v školskom roku.

§ 4

Skutočnosti rozhodujúce pre určenie výšky sociálneho štipendia

(1) Priemerným čistým mesačným príjmom sa rozumie mesačný priemer peňažných alebo peniazmi oceniteľných príjmov znížených o daň zo mzdy, prípadne o inú daň, ktorej tieto príjmy podliehajú, ktoré dosiahli

a) obaja rodičia študenta a študent alebo

b) jeden z rodičov študenta, jeho manžel a študent alebo

c) manžel študenta a študent.

(2) Priemerný čistý mesačný príjem sa vypočítava z príjmov osôb uvedených v odseku 1 za predchádzajúci kalendárny rok za podmienky, že od toho času nedošlo k trvalej zmene základnej mzdy alebo základnej pracovnej odmeny, alebo nevznikol pracovný, členský, služobný pomer alebo iný pracovnoprávny vzťah (ďalej len „pracovný pomer“) niektorého z rodičov alebo manžela študenta alebo študenta.

(3) Ak došlo k trvalej zmene základnej mzdy alebo základnej pracovnej odmeny u osôb uvedených v odseku 1 v priebehu predchádzajúceho alebo bežného kalendárneho roka, berie sa za základ priemerná čistá mesačná základná mzda (odmena) odo dňa zmeny základnej mzdy (odmeny), ku ktorej sa pripočíta priemerný čistý mesačný príjem dosiahnutý z ostatných zložiek mzdy (odmeny) v predchádzajúcom kalendárnom roku. Podobne sa posudzujú príjmy z pracovnej činnosti u dôchodcov a zmena ostatných príjmov uvedených v odseku 5 písm. c) až h).

(4) Ak v priebehu predchádzajúceho alebo bežného kalendárneho roka uzavrel niektorý z rodičov alebo manžel študenta alebo študent pracovný pomer, vypočítava sa priemerný čistý mesačný príjem odo dňa jeho uzavretia; ak v uvedenom období došlo ku skončeniu pracovného pomeru, vypočítava sa priemerný čistý mesačný príjem od skončenia pracovného pomeru. Podobne sa posudzujú príjmy z pracovnej činnosti u dôchodcov a zmena ostatných príjmov uvedených v odseku 5 písm. c) až h).

(5) Do príjmov, ktoré sú základom pre zistenie priemerného čistého mesačného príjmu sa zahŕňajú

a) príjmy z pracovného pomeru alebo iné príjmy, ktorými sú

1. mzda,

2. stabilizačné odmeny za odpracované roky a stabilizačné náborové odmeny a príspevky,

3. podiely na hospodárskych výsledkoch,

4. ročné odmeny vedúcich pracovníkov,

5. naturálne požitky a iné obdobné plnenia, ktoré pracovníkom patria aj počas neprítomnosti v práci,

6. doplnkové odmeny členov výrobných družstiev,

7. náhrada mzdy poskytovaná pracovníkom za čas, v ktorom nepracovali, a náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku,

8. štipendiá vedeckých ašpirantov a štipendiá účastníkov študijného pobytu,3)

9. príjmy určené na účely nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia pracovníkov poverených vykonávaním činností mimo územia Československej socialistickej republiky,4)

b) príjmy z pracovnej činnosti člena jednotného roľníckeho družstva, ktorými sú

1. základná pracovná odmena vrátane príplatku a doplatku,

2. prémie,

3. výkonnostné a mimoriadne odmeny vyplácané za výsledky pracovnej činnosti členovi družstva a zahŕňané do nákladov družstva,

4. prémie a odmeny, na ktoré boli družstvu poskytnuté účelové dotácie,

5. naturálne požitky a iné plnenia, ak uvedené príjmy patria členovi družstva aj v čase pracovnej neschopnosti,

6. podiely na hospodárskych výsledkoch,

7. ročné odmeny vedúcich pracovníkov,

8. stabilizačné odmeny za odpracované roky a stabilizačné náborové odmeny,

9. náhrada pracovnej odmeny poskytovaná členom družstva za čas, v ktorom nepracovali, a náhrada pracovnej odmeny za nevyčerpanú dovolenku,

c) odmeny za práce vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

d) príjmy z ďalších činností

1. odmeny za znalecké a tlmočnícke úkony vyplácané znalcom a tlmočníkom, ktoré určil príslušný orgán,

2. odmeny vyplácané osobám v súvislosti s riešením úloh rozvoja vedy a techniky, tématických úloh, odmeny za vynálezy, objavy, zlepšovacie návrhy, priemyselné vzory, za nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí, 5) zvierat a za nové spôsoby ochrany rastlín proti škodcom,

3. mimoriadne jednorazové odmeny vyplatené pracovníkom pri príležitosti udelenia vyznamenania v sume, ktorá podlieha zdaneniu,

4. mimoriadne jednorazové odmeny vyplatené pracovníkom za konkrétne výsledky pri vyhodnotení socialistickej súťaže,

5. príjmy za účinkovanie v súboroch ľudových hudobníkov,

6. odmeny za práce vykonávané v súvislosti s členstvom v organizáciách alebo kolektívnych orgánoch, a to bez ohľadu na to, či sú vyplatené v hotovosti alebo pripisované v prospech členských podielov,

e) príjmy podliehajúce dani z príjmov obyvateľstva,6)

f) všetky príjmy z poskytovania služieb na základe povolenia národného výboru po odpočítaní sumy na vecné výdavky potrebné na dosiahnutie týchto príjmov,6)

g) všetky príjmy občanov z poľnohospodárskej výroby,7)

h) príjmy občanov podliehajúce dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti,8)

i) nemocenské, podpora pri ošetrovaní člena rodiny,9) vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve, peňažná pomoc v materstve,10),11)

j) dávky sociálneho zabezpečenia10) okrem dávok uvedených v odseku 6,

k) zaopatrovací príspevok,10)

l) výživné (príspevok na výživu) od iných osôb určené rozhodnutím súdu alebo poskytované na základe dohody schválenej súdom,

m) zrážky na úhradu výživného v prospech detí z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe,12)

n) príjmy študenta z činností uvedených v písmene a) až h) a dávky sociálneho zabezpečenia, ak v súhrne presahujú sumu 800 Kčs mesačne.

(6) Do príjmov, ktoré sú základom pre zisťovanie priemerného čistého mesačného príjmu, sa nezahŕňajú

a) prídavky na deti a príplatok k ním,

b) výchovné a príplatok k výchovnému,

c) zvýšenie dôchodku a výchovného pre bezvládnosť,

d) sirotský dôchodok,

e) zvýšenie dôchodkov podľa príslušných predpisov,13)

f) peňažné príspevky a vecná pomoc sociálnej starostlivosti,

g) odmena pestúna a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti,14)

h) podpora pri narodení dieťaťa,

i) materský príspevok,

j) pohrebné,

k) peňažná odmena dobrovoľným pracovníkom opatrovateľskej služby,

l) peňažná odmena poskytovaná pri životných a pracovných výročiach,15)

m) peňažné plnenie zo zmluvného poistenia,

n) odmeny vyplývajúce z pracovného pomeru na základe rámcovej pracovnej zmluvy alebo z dohôd o občianskej výpomoci,

o) štipendiá poskytované študujúcim v riadnom dennom štúdiu na stredných a vysokých školách,

p) príjmy študenta z pracovného pomeru, z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a dávky sociálneho zabezpečenia do úhrnnej výšky 800 Kčs mesačne.

(7) Od priemerného čistého mesačného príjmu sa odpočíta suma výživného určená súdom niektorému z rodičov študenta alebo študentovi, prípadne jeho manželovi, alebo poskytovaná na základe dohody schválenej súdom, prípadne poskytovaná dobrovoľne.

(8) Čistý mesačný príjem pripadajúci na jedného člena domácnosti sa zistí tak, že sa priemerný čistý mesačný príjem rodičov a študenta alebo manžela študenta a študenta delí počtom členov domácnosti.

(9) Pri výpočte priemerného čistého mesačného príjmu na jedného člena domácnosti sa za členov domácnosti považujú

a) rodičia a ich nezaopatrené dieťa,11) ak sa priemerný čistý mesačný príjem zisťuje u rodičov študenta,

b) študent, jeho manžel a ich nezaopatrené dieťa,11) ak sa čistý priemerný mesačný príjem zisťuje u manžela študenta.

(10) Žiadateľ o štipendium sa započítava za dvoch členov domácnosti, ak

a) sa stará o rodinu slobodný, rozvedený, ovdovený alebo z iných vážnych dôvodov osamelý rodič,

b) sú obaja rodičia dôchodcovia a okrem dôchodku nemajú pravidelný príjem,16)

c) je ženatý (žiadateľka vydatá).

(11) Ak ide o súbeh prípadov uvedených v odseku 10, započítava sa žiadateľ za dvoch členov domácnosti len raz.

(12) Študent je povinný ohlásiť dekanátu ihneď všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie alebo výšku sociálneho štipendia. Ak nastane zmena skutočností rozhodujúcich pre poskytovanie alebo výšku sociálneho štipendia, uskutoční sa zmena sociálneho štipendia od prvého dňa mesiaca, v ktorom zmena nastala. Ak je zmena v neprospech študenta, uskutoční sa od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.

§ 5

Výška sociálneho štipendia

Sociálne štipendium sa poskytuje vo výške

a) v preferovaných študijných odboroch17)

pri priemernom čistom mesačnom
príjme na 1 člena domácnosti
štipendium
mesačne
do 650 Kčs450 Kčs
nad 650 Kčs do 750 Kčs350 Kčs
nad 750 Kčs do 850 Kčs150 Kčs

b) v ostatných študijných odboroch

pri priemernom čistom mesačnom
príjme na 1 člena domácnosti
štipendium
mesačne
do 550 Kčs450 Kčs
nad 550 Kčs do 650 Kčs350 Kčs
nad 650 Kčs do 750 Kčs150 Kčs

Prospechové štipendium

§ 6

Podmienky poskytovania

(1) Prospechové štipendium sa poskytuje najviac počas 11 mesiacov od začiatku školského roku druhého ročníka štúdia na vysokej škole študentom, ktorí v predchádzajúcom ročníku študovali v riadnom dennom štúdiu alebo v štúdiu popri zamestnaní ten istý alebo príbuzný študijný odbor, predchádzajúci ročník štúdia neopakovali, mali priemerný prospech do 1,8 a splnili študijné povinnosti určené učebným plánom predchádzajúceho ročníka do konca školského roku. Študentom, ktorí splnili študijné povinnosti predchádzajúceho ročníka po jeho skončení, sa poskytne prospechové štipendium až od 1. januára; poskytovanie prospechového štipendia pred 1. januárom výnimočne povoľuje dekan.

(2) Študentom, ktorí študujú podľa individuálneho študijného plánu v čase nepresahujúcom dĺžku riadneho denného štúdia,18) poskytuje sa prospechové štipendium, ak splnia podmienky uvedené v odseku 1 a študijné povinnosti určené individuálnym študijným plánom predchádzajúceho ročníka do konca školského roku. Do priemerného prospechu sa započítavajú konečné výsledky skúšok a klasifikovaných zápočtov zo študijných predmetov zapísaných v individuálnom študijnom pláne. Študentom študujúcim podľa individuálneho študijného plánu, ktorým dekan predĺžil štúdium, môže sa poskytovať prospechové štipendium za čas štúdia určený individuálnym študijným plánom.

(3) Študentom, ktorí prestúpia z vysokých škôl v zahraničí na vysoké školy v Slovenskej socialistickej republike, poskytne sa prospechové štipendium podľa nostrifikovaných skúšok19) vykonaných na vysokých školách v zahraničí.

(4) Prospechové štipendium sa poskytuje bez žiadosti a bez ohľadu na to, či študent poberá ešte aj iné štipendium.

§ 7

Zisťovanie priemerného prospechu študenta

Do priemerného prospechu sa započítavajú konečné výsledky

a) skúšok a klasifikovaných zápočtov,20)

b) skúšok a klasifikovaných zápočtov započítaných z predchádzajúceho štúdia,20)

c) rozdielových skúšok a klasifikovaných zápočtov určených dekanom v prípadoch, keď študent do predchádzajúceho ročníka prestúpil alebo pokračoval v štúdiu po skončení prerušenia štúdia,20)

d) rozdielových skúšok a klasifikovaných zápočtov určených dekanom v prípadoch, ak bol študent znova prijatý na štúdium po zanechaní štúdia alebo po vylúčení zo štúdia,20)

e) nostrifikovaných skúšok vykonaných na zahraničnej vysokej škole.19)

§ 8

Výška prospechového štipendia

Prospechové štipendium sa poskytuje vo výške

a) v preferovaných študijných odboroch17)

pri priemernom prospechuštipendium mesačne
do 1,2 550 Kčs
nad 1,2 do 1,5 400 Kčs
nad 1,5 do 1,8 250 Kčs

b) v ostatných študijných odboroch

pri priemernom prospechuštipendium mesačne
do 1,2 500 Kčs
nad 1,2 do 1,5 350 Kčs
nad 1,5 do 1,8 200 Kčs

§ 9

Jednorazové prospechové štipendium

(1) Študentom, ktorým sa štúdium podľa individuálneho študijného plánu skrátilo oproti určenej dĺžke riadneho denného štúdia,18) sa poskytne jednorazové prospechové štipendium v sume 300 Kčs za každý mesiac školského roku, o ktorý sa štúdium skrátilo.

(2) Študentom, ktorí absolvovali štúdium s vyznamenaním, politicky a spoločensky sa angažovali a zapájali sa do vedeckej, výskumnej a odbornej alebo umeleckej činnosti na fakulte alebo na vysokej škole, sa poskytne odmena, ktorá má povahu jednorazového prospechového štipendia, ak vykonali štátnu záverečnú skúšku alebo štátnu rigoróznu skúšku21) v prvom termíne určenom dekanom,20) a to vo výške

a) 2000 Kčs študentom, ktorým bola udelená cena ministra školstva,

b) 1500 Kčs študentom, ktorým bola udelená cena rektora,

c) 1000 Kčs študentom, ktorým bolo udelené pochvalné uznanie dekana.

(3) Študentom sa môže poskytnúť len jedna z odmien uvedených v odseku 2.

(4) Študentom študijných odborov skupiny učiteľstvo vrátane učiteľstva odborných predmetov na neučiteľských fakultách sa cena ministra, cena rektora, pochvalné uznanie dekana a odmena, ktorá má povahu jednorazového prospechového štipendia poskytovaného podľa odseku 2, označuje na trvalé uctenie pamiatky bojovníka za víťazstvo robotníckej triedy a za pokrokovú československú školu ako štipendium Josefa Hakena.

§ 10

Preferenčné štipendium

(1) Preferenčné štipendium v sume 1000 Kčs sa poskytuje za úspešné skončenie každého ročníka riadneho denného štúdia v preferovanom študijnom odbore17) študentom, ktorí

a) v skončenom ročníku dosiahli priemerný prospech do 1,8,

b) študijné povinnosti určené učebným plánom splnili do konca školského roku; ak študent splnil študijné povinnosti za predchádzajúci ročník po začiatku školského roku, môže dekan priznať poskytnutie preferenčného štipendia len so súhlasom rektora, ak sa nečlení vysoká škola na fakulty, so súhlasom ministerstva školstva,

c) sú zapísaní v nasledujúcom ročníku preferovaného študijného odboru alebo úspešne skončili štúdium na vysokej škole vykonaním štátnej záverečnej skúšky alebo štátnej rigoróznej skúšky v prvom alebo v druhom termíne určenom dekanom na vykonanie štátnej záverečnej skúšky alebo štátnej rigoróznej skúšky.

(2) Do priemerného prospechu sa započítavajú konečné výsledky skúšok a klasifikovaných zápočtov podľa § 7 a výsledok obhajoby diplomovej práce a výsledky skúšok z jednotlivých študijných predmetov štátnej záverečnej skúšky alebo štátnej rigoróznej skúšky.

(3) Študentom študujúcim podľa individuálneho študijného plánu sa poskytne preferenčné štipendium za čas nepresahujúci dĺžku riadneho denného štúdia18) za podmienok uvedených v odseku 1. Do priemerného prospechu sa započítavajú konečné výsledky skúšok a klasifikovaných zápočtov zo študijných predmetov zapísaných v individuálnom študijnom pláne. Ak sa študentom študujúcim podľa individuálneho študijného plánu určí predĺženie štúdia oproti určenej dĺžke štúdia,18) možno im poskytnúť preferenčné štipendium za čas štúdia určený individuálnym študijným plánom.

(4) Preferenčné štipendium sa poskytuje pri splnení podmienok uvedených v odseku 1 bez ohľadu na to, či sa poskytuje študentovi ešte iné štipendium. Preferenčné štipendium sa poskytuje bez žiadosti.

(5) Ak ide o novo vyhlásené preferované študijné odbory,17) preferencia sa v roku vyhlásenia prizná študentom prvého ročníka príslušného študijného odboru; pri zrušení preferencie študijného odboru sa priznaná preferencia zachová študentovi až do skončenia jeho štúdia, a to aj pri prerušení štúdia a opakovaní ročníka, aj pri predĺžení alebo skrátení štúdia podľa individuálneho študijného plánu.

§ 11

Sociálne štipendium poskytované študentkám - matkám a osamelým študentom s nezaopatreným dieťaťom

(1) Sociálne štipendium poskytované podľa § 5 sa študentkám - matkám a osamelým študentom s nezaopatreným dieťaťom zvýši o sumu 350 Kčs mesačne na prvé dieťa a o sumu 200 Kčs mesačne na každé ďalšie dieťa.

(2) Ak nevznikne študentkám - matkám a osamelým študentom s nezaopatreným dieťaťom nárok na sociálne štipendium podľa § 5, poskytuje sa im štipendium v sume 350 Kčs mesačne na prvé dieťa a táto suma sa im zvýši o 200 Kčs mesačne na každé ďalšie dieťa.

(3) Štipendium podľa odsekov 1 a 2 sa poskytuje študentke, ktorej sa narodí dieťa, ak uplatní nárok do troch mesiacov odo dňa pôrodu; študentkám prvých ročníkov sa toto štipendium poskytne najskôr od začiatku školského roku. Ak študentka neuplatní nárok v uvedenej lehote, poskytne sa jej štipendium od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok uplatnila.

(4) Študentke, ktorej sa narodí dieťa v čase jej štúdia na vysokej škole, poskytuje sa štipendium vo výške, na ktorú má nárok po narodení dieťaťa podľa odsekov 1 a 2, spätne, začínajúc prvým dňom kalendárneho mesiaca, do ktorého patrí začiatok štvrtého týždňa pred pôrodom; takto priznané štipendium sa poskytuje pri splnení podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 po celý čas štúdia.

(5) Študentke, ktorej sa narodí dieťa do štyroch týždňov po skončení jej štúdia na vysokej škole, poskytuje sa štipendium vo výške, na ktorú by mala po narodení dieťaťa nárok podľa odsekov 1 a 2, spätne, začínajúc prvým dňom kalendárneho mesiaca, do ktorého spadá začiatok štvrtého týždňa pred pôrodom; takto priznané štipendium sa poskytne ešte za mesiac, v ktorom skončila štúdium.

(6) Študentke, ktorej sa narodí mŕtve dieťa alebo ktorej dieťa zomrie do šiestich týždňov po pôrode, poskytne sa štipendium podľa odsekov 1 a 2 ešte za kalendárny mesiac, do ktorého patrí koniec šiesteho týždňa odo dňa pôrodu.

(7) Študentke, ktorá sa prestala starať o narodené dieťa a toto dieťa bolo preto zverené rozhodnutím príslušného orgánu (súdu, národného výboru) do rodinnej alebo ústavnej starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ako aj študentke, ktorej dieťa je v ústavnej starostlivosti z iných ako zdravotných dôvodov, sa výplata štipendia podľa odsekov 1 a 2 zastavuje od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť; na účely priznania sociálneho štipendia podľa § 3 až 5 sa na študentku pozerá, akoby toto dieťa nemala.

(8) Študentkám - matkám a osamelým študentom s nezaopatreným dieťaťom sa poskytuje štipendium podľa odsekov 1 a 2 za čas 12 mesiacov v školskom roku, a to aj pri opakovaní ročníka.

§ 12

Výnimočné štipendium

(1) Výnimočné štipendium22) môže študentom uvedeným v § 1 poskytnúť dekan na ich žiadosť alebo z vlastného podnetu, a to zo sociálnych dôvodov alebo ako odmenu pri udelení pochvaly.20)

(2) Výnimočné štipendium zo sociálnych dôvodov do výšky 450 Kčs mesačne sa môže poskytnúť študentom, u ktorých je to odôvodnené ich sociálnymi pomermi a sociálnymi pomermi osôb, ktoré majú voči nim vyživovaciu povinnosť; pôjde najmä o študentov - mužov s nezaopatreným dieťaťom, ktorých manželka zo závažných dôvodov nie je zárobkovo činná, o študentov zdravotne postihnutých a o študentov, voči ktorým si rodičia alebo manžel neplnia vyživovaciu povinnosť. Toto štipendium sa môže poskytnúť aj študentom, ktorí opakujú ročník zo zdravotných alebo vážnych rodinných dôvodov.

(3) Výnimočné štipendium zo sociálnych dôvodov sa môže poskytovať súbežne so sociálnym štipendiom; čas poskytovania výnimočného štipendia určí dekan.

(4) Študentom, ktorí dosahujú priemerný prospech do 1,5, angažujú sa vo verejnej činnosti, zúčastňujú sa na spoločensky užitočnej práci a zapájajú sa do vedeckej, výskumnej a odbornej (umeleckej) činnosti na vysokej škole, môže dekan pri udelení pochvaly poskytnúť odmenu, ktorá má povahu jednorazového výnimočného štipendia, do výšky 1000 Kčs, ak im nebola udelená vecná odmena.

§ 13

Štipendiá študentov- cudzincov

(1) Vysoké školy poskytujú štipendiá študentom - cudzincom, ktorí majú povolenie na pobyt na území Československej socialistickej republiky z dôvodu

a) uzavretia manželstva s československým štátnym občanom alebo

b) pracovného pomeru ich rodičov alebo manžela v Československej socialistickej republike23) alebo

c) československého štátneho občianstva jedného z rodičov študenta alebo

d) poskytnutia práva azylu v Československej socialistickej republike alebo

e) poskytnutia práva azylu v Československej socialistickej republike ich rodičom trvale žijúcim v Československej socialistickej republike.

(2) Štipendiá sa poskytujú podľa predchádzajúcich ustanovení tejto vyhlášky v tomto rozsahu:

a) študentom - cudzincom uvedeným v odseku 1 písm. a) až c) štipendium sociálne [§ 5 písm. b)], prospechové [§ 8 písm. b)] a výnimočné,

b) študentom - cudzincom uvedeným v odseku 1 písm. d) a e) štipendium sociálne vrátane sociálneho štipendia poskytovaného študentkám - matkám a osamelým študentom s nezaopatreným dieťaťom, štipendium prospechové, štipendium výnimočné, štipendium preferenčné a štipendium Josefa Hakena; priznáva sa im aj zvýhodnenie v oblasti sociálnych a prospechových štipendií poskytovaných študentom, ktorí študujú preferovaný študijný odbor.

§ 14

Štipendiá československých štipendistov

(1) Československým štipendistom sa poskytuje sociálne štipendium za podmienok určených v § 3 až 5, sociálne štipendium poskytované študentkám - matkám a osamelým študentom s nezaopatreným dieťaťom; možno im poskytnúť aj výnimočné štipendium zo sociálnych dôvodov.

(2) Štipendiá uvedené v odseku 1 sa poskytujú za podmienok uvedených v tejto vyhláške v čase pobytu československých štipendistov na území Československej socialistickej republiky v období hlavných prázdnin a ďalej z dôvodu konania odbornej alebo spoločensko-politickej praxe, pracovnej neschopnosti, študentke aj z dôvodov materstva a osamelému študentovi s nezaopatreným dieťaťom z dôvodu a za podmienok uvedených v § 1 písm. c).

§ 15

Vyplácanie štipendií

(1) Štipendiá vypláca študentom uvedeným v § 1 písm. a) a b) dekanát len v riadnych alebo náhradných termínoch určených dekanom po vyjadrení fakultnej organizácie Socialistického zväzu mládeže. Štipendium sa nevyplatí, ak si ho študent bez vážnych dôvodov nevyzdvihne ani vo výplatnom termíne nasledujúceho mesiaca. Výnimočnú výplatu nevyzdvihnutých štipendií povoľuje dekan fakulty len v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

(2) Štipendiá podľa § 14 vypláca československým štipendistom organizácia určená ministerstvom školstva.

DRUHÁ ČASŤ

REZORTNÉ, KRAJSKÉ A PODNIKOVÉ ŠTIPENDIÁ A PRÍSPEVKY

§ 16

Podmienky pre poskytovanie štipendií a príspevkov

(1) Ústredné orgány, krajské národné výbory, štátne hospodárske organizácie, družstevné a spoločenské organizácie (ďalej len „organizácie“) môžu v záujme získania kvalifikovaných pracovníkov na miesta do oblastí, kde je ich nedostatok,24) a v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva poskytovať zo svojich prostriedkov rezortné, krajské a podnikové štipendiá (ďalej len „štipendiá“) a príspevky.

(2) Štipendiá a príspevky sa poskytujú študentom spravidla v posledných dvoch ročníkoch štúdia, ktorí sa písomnou dohodou (ďalej len „dohoda“) zaviažu, že po skončení štúdia nastúpia do oblasti, kde je nedostatok vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov v príslušnom odbore a najmenej 5 rokov zotrvajú v pracovnom pomere s organizáciou, ktorú im určí poskytovateľ štipendia, a že štipendium a príspevok alebo ich zodpovedajúcu časť vrátia, ak svoj záväzok celkom alebo čiastočne nesplnia. Do odpracovaného času sa nezapočítava doba výkonu základnej (náhradnej) vojenskej služby a čas ďalšej materskej dovolenky.

(3) Študent je povinný neodkladne predložiť dohodu alebo jej odpis na vedomie dekanátu fakulty v ostatných študijných odboroch vo výške 800 Kčs.

§ 17

Výška štipendií a príspevkov a čas ich poskytovania

(1) Štipendium sa v preferovaných študijných odboroch poskytuje vo výške 1000 Kčs mesačne, v ostatných študijných odboroch vo výške 800 Kčs mesačne.

(2) Organizácie môžu poskytovať študentom tieto príspevky:

a) príspevok na učebnice, učebné pomôcky a kultúrne potreby vo výške 400 Kčs ročne,

b) náhradu preukázaného cestovného za prepravu verejným hromadným dopravným prostriedkom pri nástupe do školy a pri skončení školského roku, ako i náhradu preukázaného cestovného na návštevu rodiny počas školského roku; ženatým študentom sa uhrádza cestovné raz za mesiac a slobodným študentom najviac raz za tri mesiace. Pri ceste vlakom sa uhrádza cestovné za druhú triedu osobného vlaku a pri vzdialenosti nad 100 km aj príplatok na rýchlik. Náhrada cestovného sa poskytuje len do výšky cestovného so zľavou, na ktorú má študent nárok. Výdavky za cestovné miestnymi dopravnými prostriedkami organizácia neuhrádza,

c) príspevok na manžela, ktorý nemôže byť zárobkovo činný, vo výške 500 Kčs mesačne, prípadne znížený o sumu zaopatrovacieho príspevku alebo sociálneho štipendia; ak je zárobkovo činný a poberá nemocenské alebo peňažnú pomoc v materstve alebo podporu pri ošetrovaní člena rodiny alebo invalidný alebo čiastočne invalidný dôchodok, príspevok sa zníži o takto vyplácané sumy,

d) príspevok na každé nezaopatrené dieťa vo výške 100 Kčs mesačne; ak obidvaja manželia - študenti uzavreli dohodu o štipendiu, poskytne sa príspevok na nezaopatrené dieťa len jednému z nich,

e) jednorazovú sociálnu výpomoc do výšky 1000 Kčs za školský rok v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

(3) Štipendiá a príspevky sa poskytujú za čas určený v dohode, avšak najskôr od prvého dňa mesiaca, v ktorom bola dohoda uzavretá.

(4) Štipendiá a príspevky možno poskytovať aj študentom, ktorí opakujú ročník zo zdravotných dôvodov, vážnych rodinných dôvodov alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa.

(5) Štipendiá a príspevky podľa odsekov 1 a 2 písm. c) a d) sa poskytujú počas 12 mesiacov v školskom roku; študentom, ktorí študujú podľa individuálneho študijného plánu, sa poskytujú štipendiá a príspevky za čas štúdia určený individuálnym študijným plánom.

§ 18

Zánik záväzku študenta vrátiť štipendium a príspevky alebo ich časť

Povinnosť vrátiť štipendiá a príspevky podľa dohody uzavretej so študentom podľa § 16 ods. 2 zaniká úplne, ak s ním organizácia odmietla uzavrieť pracovný pomer alebo ak sa pracovný pomer skončil

a) výpoveďou danou organizáciou podľa § 46 ods. 1 písm. a) až d) Zákonníka práce alebo

b) výpoveďou danou pracovníkom, ak nemôže podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy vykonávať doterajšiu prácu alebo mu vznikol nárok na invalidný dôchodok, alebo organizácia porušuje podstatnú povinnosť, ktorú má voči nemu podľa pracovnej alebo kolektívnej zmluvy alebo právnych predpisov, alebo nemôže túto povinnosť plniť pre organizačné zmeny alebo ak sa v posledných 12 mesiacoch nevyužíva jeho odborná kvalifikácia počas najmenej 6 mesiacov alebo

c) okamžitým zrušením pracovného pomeru pracovníkom25) alebo

d) z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa, ak to vyžaduje spoločenský záujem, podľa podmienok určených príslušným ústredným orgánom.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 19

(1) Sociálne štipendium, štipendium poskytované študentkám - matkám a osamelým študentom s nezaopatreným dieťaťom a výnimočné štipendium podľa § 12 sa neposkytujú študentom, ktorí uzavreli dohodu podľa § 16.

(2) Štipendiá sa neposkytujú študentom

a) v čase prerušenia štúdia,

b) v čase, ktorý sa po prestupe alebo prerušení štúdia kryje s časom, za ktorý v predchádzajúcom štúdiu štipendium dostali, s výnimkou sociálneho štipendia podľa § 11; štipendiá podľa § 17 sa poskytujú, ak súhlasí organizácia s prestupom alebo s prerušením štúdia,

c) v čase, ktorý sa pri novom prijatí na vysokú školu po zanechaní štúdia kryje s časom predchádzajúceho štúdia, za ktorý štipendium dostali, s výnimkou sociálneho štipendia poskytovaného podľa § 11,

d) ktorí sú absolventmi vysokej školy.

(3) Pri opakovaní ročníka sa sociálne štipendium neposkytuje s výnimkou prípadov uvedených v § 11.

(4) Sociálne štipendium a prospechové štipendium sa poskytuje študentom, ktorí boli podmienečne zapísaní do vyššieho ročníka z dôvodov vykonávania odbornej alebo spoločensko-politickej praxe alebo povinného telovýchovného kurzu v náhradnom termíne, od začiatku školského roka; týmto študentom sa poskytne aj preferenčné štipendium. Študentom, ktorí boli podmienečne zapísaní do vyššieho ročníka z dôvodov konania skúšok (opravných skúšok) a zápočtov sa poskytne sociálne štipendium po zrušení podmienečného zápisu26) spätne od začiatku školského roka.

(5) Sociálne štipendium, štipendium poskytované študentkám - matkám a osamelým študentom s nezaopatreným dieťaťom, prospechové štipendium podľa § 6 a 8, štipendium vrátane príspevku na manželku (manžela) a príspevku na každé nezaopatrené dieťa podľa § 16 a 17 sa poskytne študentom posledných ročníkov ešte za mesiac, v ktorom uplynul prvý termín určený dekanom na vykonanie štátnej záverečnej skúšky alebo štátnej rigoróznej skúšky; ak študent neskončí štúdium v tomto termíne a povolil sa mu náhradný termín alebo opakovanie štátnej záverečnej skúšky alebo štátnej rigoróznej skúšky, poskytujú sa mu štipendiá do konca školského roku, v ktorom mal štúdium skončiť.

(6) Sociálne štipendium, štipendium poskytované študentkám - matkám a osamelým študentom s nezaopatreným dieťaťom, prospechové štipendium podľa § 6 a 8 a výnimočné štipendium, štipendium vrátane príspevku na manželku (manžela) a príspevku na každé nezaopatrené dieťa podľa § 16 a 17 sa poskytuje študentovi, ktorý sa stal pre chorobu alebo úraz práceneschopným alebo ak mu bola nariadená karanténa, ešte dva mesiace, ktoré nasledujú po mesiaci, v ktorom vznikla jeho pracovná neschopnosť. Ak trvá choroba dlhšie, poskytuje sa študentovi prospechové štipendium, ak pre jeho poskytnutie spĺňa podmienky. Pri skončení pracovnej neschopnosti v kalendárnom mesiaci, v ktorom študent poberal dávky nemocenského poistenia, poskytne sa za príslušný počet dní ešte pomerná časť štipendia.

(7) Študent je povinný neodkladne ohlásiť dekanátu fakulty začiatok a skončenie pracovnej neschopnosti, študentka aj nástup a skončenie materskej dovolenky. Ak ide o študenta, ktorý poberá štipendium podľa § 17, je povinný neodkladne ohlásiť tieto skutočnosti aj poskytovateľovi štipendia.

(8) Ak sa poskytnú štipendiá podľa tejto vyhlášky v dôsledku nepravdivých alebo neúplných údajov uvedených študentom alebo ak študent neoznámi zmenu skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre ich priznanie, čas poskytovania alebo výšku, je povinný neprávom prijaté sumy vrátiť.27)

(9) Na vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, plní úlohy dekana podľa tejto vyhlášky rektor a úlohy dekanátu rektorát.

§ 20

Na študentov, ktorí po absolvovaní internátnych stredných škôl pre pracujúcich študujú na vysokých školách a sú ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky v druhom a vyšších ročníkoch riadneho denného štúdia, sa vzťahuje do skončenia ich štúdia doterajší predpis o poskytovaní štipendií a príspevkov;28) prospechové a preferenčné štipendiá sa poskytujú podľa tejto vyhlášky.


§ 21

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl,

2. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 88/1982 Zb., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl,

3. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 89/1982 Zb. o hmotnom a finančnom zabezpečení študentov - cudzincov, ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách.

§ 22

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 68/1965 Zb. o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky.

2) Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15.9.1982 č. 12857/82-33/333 o vysielaní študentov na štúdium na zahraničných vysokých školách (Zvesti Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR, zošit 10, ročník 1982 reg. v čiastke 27/1982 Zb.).

3) Vyhláška Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upresňujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií v znení vyhlášky č. 40/1979 Zb.

4) Vyhláška Ústrednej rady odborov č./165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení vyhlášky č. 155/1983 Zb.

5) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 120/1975 Zb. o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí.

6) Zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.

12) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SSR č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení v znení vyhlášky č. 137/1983 Zb.

13) Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb. o zvýšení dôchodkov v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb.

14) Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb.

15) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach.

16) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 142/1983 Zb. o poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom.

17) Preferované študijné odbory ako spoločensky najvýznamnejšie študijné odbory z hľadiska potrieb národného hospodárstva určuje minister školstva SSR po dohode s ministrom práce a sociálnych vecí ČSSR a ministrom práce a sociálnych vecí SSR.

18) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 89/1980 Zb. o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách.

19) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 114/1982 Zb., ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky nostrifikácie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnými vysokými školami a postup pri nej.

20) § 33 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 105/1980 Zb. o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy).

21) § 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 90/1980 Zb. o štátnych záverečných skúškach a štátnych rigoróznych skúškach.

22) Výšku prostriedkov na výnimočné štipendiá pre príslušný kalendárny rok určuje ministerstvo školstva.

23) § 7 Zákonníka práce.

24) Oblasti s nedostatkom kvalifikovaných odborníkov určuje ústredný orgán po dohode s príslušným ministerstvom práce a sociálnych vecí; pokiaľ ide o krajské štipendiá, príslušný krajský národný výbor (príloha uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR č. 162/1983). Bližšie podmienky pre poskytovanie rezortných a podnikových štipendií určuje príslušný ústredný orgán; pokiaľ ide o krajské štipendiá, príslušný krajský národný výbor.

25) § 54 Zákonníka práce.

26) § 19 ods. 2 vyhlášky č. 105/1980 Zb.

27) § 451, 452 a 458 Občianskeho zákonníka.

28) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 117/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom, ktorí po absolvovaní internátnych stredných škôl pre pracujúcich študujú na vysokých školách.