Nariadenie vlády č. 64/1984 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1984-64
Čiastka 13/1984
Platnosť od 13.07.1984 do30.04.1990
Účinnosť od 01.08.1984 do30.04.1990
Zrušený 130/1990 Zb.
Znenie 01.08.1984

64

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 20. júna 1984

o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 397 ods. 4 Občianskeho zákonníka:


§ 1

Občan môže opakovane prenechávať nehnuteľnosť (napr. rodinný domček, rekreačnú chatu, pozemok) alebo jej časť (napr. byt, miestnosť) inému na dočasné užívanie za náhradu za účelom ubytovania v rámci cestovného ruchu (ďalej len „dočasné ubytovanie v súkromí“) len so súhlasom miestneho národného výboru,1) v obvode ktorého je nehnuteľnosť2) (ďalej len „národný výbor“).

§ 2

Občan môže poskytovať dočasné ubytovanie v súkromí v prípadoch uvedených v § 1 len prostredníctvom organizácie, oprávnene poskytujúcej služby cestovných kancelárií,3) s ktorou uzavrel zmluvu (ďalej len „poverená organizácia“).

§ 3

(1) V žiadosti o udelenie súhlasu občan uvedie

a) meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu,

b) označenie priestoru, v ktorom sa bude dočasné ubytovanie v súkromí poskytovať, jeho opis, umiestnenie a vybavenie,

c) čas, na ktorý sa udelenie súhlasu žiada.

(2) K žiadosti občan pripojí súhlas vlastníka (spoluvlastníkov) alebo správcu nehnuteľnosti a spravidla aj vyjadrenie poverenej organizácie.

(3) Občan je povinný oznámiť prípadné ďalšie potrebné údaje požadované národným výborom.

§ 4

Národný výbor vo svojom rozhodnutí, ktorým udeľuje súhlas,

a) zaradí priestor, v ktorom sa bude dočasné ubytovanie v súkromí poskytovať, do príslušnej skupiny podľa vybavenosti;4) na tomto základe sa určí cena ubytovania podľa cenových predpisov,

b) určí čas, na ktorý sa súhlas vydáva,

c) určí, s ktorou organizáciou občan uzavrie zmluvu; v zmluve budú upravené podmienky, za ktorých bude občan poskytovať dočasné ubytovanie v súkromí.

§ 5

Občan je povinný poskytovať dočasné ubytovanie v súkromí v súlade s rozhodnutím, ktorým bol udelený súhlas, so zmluvou uzavretou s poverenou organizáciou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s hygienickými predpismi.5)

§ 6

Národný výbor môže súhlas odňať,

a) ak občan pri poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí porušil voči ubytovanej osobe povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak nedodržuje svoje povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia národného výboru alebo zo zmluvy uzavretej s poverenou organizáciou,

b) ak to vyžaduje dôležitý záujem spoločnosti.

§ 7

Poskytovanie dočasného ubytovania v súkromí v rozpore s týmto nariadením sa postihuje podľa osobitných predpisov.6)

§ 8

Občan, ktorý pred účinnosťou tohto nariadenia uzavrel so socialistickou organizáciou zmluvu o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí, môže do 31. decembra 1984 poskytovať dočasné ubytovanie v súlade s uzavretou zmluvou bez súhlasu národného výboru podľa § 1.


§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1984.


Prof. JUDr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 písm. a) zákona SNR č. 123/1983 Zb. o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku.

2) § 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

3) § 9, 13, 14 zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.

4) Cenník maloobchodných cien prechodného ubytovania odbor 953 MC -7/75/82.

5) Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a predpisy vydané na jeho vykonanie, najmä vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok a vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám.

6) Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 150/1969 Zb. o prečinoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov.