Vyhláška č. 4/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1965 Zb. o určení podniku „Art Centrum, československé tredisko výtvarných umení" na vykonanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1984-4
Čiastka 1/1984
Platnosť od 16.01.1984
Účinnosť od 16.01.1984
Aktuálne znenie 16.01.1984

4

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 29. decembra 1983,

ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1965 Zb. o určení podniku „Art Centrum, československé stredisko výtvarných umení" na vykonávanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 8 ods. 1 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1965 Zb. o určení podniku „Art Centrum, československé stredisko výtvarných umení“ na vykonávanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení.1)


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nový predmet podnikania podniku zahraničného obchodu Art Centrum, československé stredisko výtvarných umení, určil minister zahraničného obchodu rozhodnutím z 29. decembra 1983.