Vyhláška č. 2/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1984-2
Čiastka 1/1984
Platnosť od 16.01.1984 do30.04.1992
Účinnosť od 16.01.1984 do30.04.1992
Zrušený 119/1992 Zb.
Znenie 16.01.1984

2

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 2. januára 1984,

ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 43 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Ústrednou radou odborov:


Čl. I

(1) Ustanovenia § 3, 4 a 8 vyhlášky č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách platia obdobne pre používanie vlastného nákladného automobilu a vlastného autobusu pri pracovných cestách.

(2) Vlastným nákladným automobilom a vlastným autobusom sa rozumie vozidlo, ktorého držiteľom podľa technického preukazu je pracovník, prípadne jeho manželka.

Čl. II

Ustanovenia § 5 ods. 4 a § 6 ods. 1 č. 1 písm. g) vyhlášky č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách platia obdobne pri používaní cestného motorového vozidla s pohonom na motorovú naftu.

Čl. III

Prílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášky č. 16/1982 Zb. sa nahrádzajú znením uvedeným v prílohách č. 1 a 2 tejto vyhlášky.


Čl. IV

Zrušuje sa vyhláška č. 16/1982 Zb., ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Čl. V

Sadzby náhrad podľa príloh č. 1 a 2 tejto vyhlášky sa vzťahujú na jazdy cestnými motorovými vozidlami pri pracovných cestách začínajúcich 1. januárom 1984.

Čl. VI

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Boďa v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 2/1984 Zb.

A. Pri pohone vozidla na automobilový benzín
Druh vozidlaZdvihový objem motora v cm3Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
naddo
123
moped, motocykel, skúter1500,48
1502500,58
2500,64
motorová trojkolka, motocykel (skúter) s postranným vozíkom0,80
osobný (dodávkový) automobil9001,22
90012001,55
120015001,75
150020001,95
20002,30
Celková hmotnosť vozidla v tonách
naddo
nákladný automobil,
autobus
4,52,65
4,56,03,15
B. Pri pohone vozidla na motorovú naftu
Druh vozidlaZdvihový objem motora v cm3Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
naddo
123
osobný (dodávkový) automobil120015001,25
150020001,44
20001,65
Celková hmotnosť vozidla v tonách
naddo
nákladný automobil,
autobus
4,51,95
4,56,02,30
6,02,80

Príloha č. 2 vyhlášky č. 2/1984 Zb.

Sadzby náhrad za používanie služobného vozidla

A. Pri pohone vozidla na automobilový benzín
Druh vozidlaZdvihový objem motora v cm3Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
naddoSadzba spoluRezervaHodnota benzínu, motorovej naftySadzba po odpočítaní rezervy a hodnoty benzínu, nafty
123456
moped, motocykel, skúter1500,330,030,240,06
1502500,390,040,280,07
2500,460,040,340,08
motorová trojkolka, motocykel (skúter) s postranným vozíkom0,580,050,410,12
osobný (dodávkový) automobil9001,000,100,57 0,33
90012001,190,100,720,37
120015001,340,110,840,39
150020001,420,110,890,42
20001,690,131,090,47
Celková hmotnosť vozidla v tonách
naddo
nákladný automobil4,52,490,151,760,58
4,56,02,940,162,160,62
B. Pri pohone vozidla na motorovú naftu
Druh vozidlaZvihový objem motora v cm3Sadzby náhrad za 1 km jezdy v Kčs
naddoSadzba spoluRezervaHodnota benzínu, motorovej naftySadzba po odpočítaní rezervy a hodnoty benzínu, nafty
osobný (dodávkový) automobil120015000,840,110,340,39
150020000,900,110,370,42
20001,030,130,430,47
Celková hmotnosť vozidla v tonách
naddo
nákladný automobil4,51,540,150,770,62
4,56,01,880,170,850,88

a) Ak pracovník vráti blokové poukážky na automobilový benzín alebo motorovú naftu v dôsledku nižšej spotreby pohonnej hmoty, zvýši sa časť náhrady patriacej podľa stĺpca 6 o hodnotu automobilového benzínu alebo motorovej nafty podľa vrátených poukážok, a to až do výšky 15 % finančnej hodnoty spotreby automobilového benzínu alebo motorovej nafty vypočítanej podľa stúlpca 5.

b) Ak pracovník používa služobné vozidlo prevažne na vnútrozemskú dopravu v mestách nad 50 tisíc obyvateľov, môža organizácia zvýšiť časť náhrady poskytovanú za spotrebu pohonnej hmoty formou blokovej poukážky podľa stĺpca 5 s prihliadnutím na sťažené prevádzkové pomery až o 10 %.