Vyhláška č. 17/1984 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1984-17
Čiastka 3/1984
Platnosť od 28.02.1984
Účinnosť od 23.11.1983
Aktuálne znenie 23.11.1983

17

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 9. decembra 1983

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach


Dňa 4. februára 1981 bola v Alžíri podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 24. októbra 1983.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 50 odseku 2 dňom 23. novembra 1983.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach

Československá socialistická republika

a

Alžírska demokratická a ľudová republika,

vedené prianím rozvíjať priateľské vzťahy medzi svojimi národmi a v snahe prehĺbiť vzájomnú spoluprácu medzi oboma štátmi v oblasti právnych stykov rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu.

Na tento účel vymenovaní splnomocnenci:

za Československú socialistickú republiku
Bohuslav Chňoupek,
minister zahraničných vecí,

za Alžírsku demokratickú a ľudovú republiku
Boualem Baki,
minister spravodlivosti,

po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, dohodli sa na tomto:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

(1) Štátni občania každej zmluvnej strany požívajú na území druhej zmluvnej strany rovnakú právnu ochranu svojich osobných a majetkových práv ako jej vlastní štátni občania.

(2) Štátni občania každej zmluvnej strany majú voľný prístup na súdy a iné orgány príslušné v občianskych, rodinných a trestných veciach, ktoré sú v tejto Zmluve označované výrazom „justičné orgány“, ako aj majú právo podať návrh na začatie konania pred týmito orgánmi za účelom ochrany svojich osobných a majetkových práv.

Článok 2

Od štátnych občanov jednej zo zmluvných strán, ktorí vystupujú pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany a ktorí sa zdržiavajú na území jednej zo zmluvných strán, nemožno požadovať zloženie akejkoľvek zábezpeky len z toho dôvodu, že sú cudzinci, alebo že nemajú bydlisko alebo pobyt na tomto území.

Článok 3

Ustanovenia článkov 1 a 2 tejto Zmluvy sa vzťahujú na právnické osoby, zriadené podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej sa nachádza ich sídlo.

Článok 4

(1) Pri vzájomnom styku orgány zmluvných strán používajú niektorý z jazykov zmluvných strán alebo francúzsky jazyk. Ak je písomnosť vyhotovená v jazyku dožadujúcej zmluvnej strany, musí sa opatriť prekladom do jazyka dožiadanej zmluvnej strany alebo do francúzskeho jazyka.

Písomnosti musia byť podpísané a opatrené odtlačkom úradnej pečiatky.

(2) Preklad overuje úradný prekladateľ orgánu, ktorý písomnosť vydáva, alebo diplomatická misia alebo konzulárny úrad jednej zo zmluvných strán.

Článok 5

Právna pomoc

(1) Justičné orgány zmluvných strán si navzájom poskytujú právnu pomoc v občianskych, rodinných a trestných veciach za podmienok ustanovených v tejto Zmluve.

(2) Iné orgány činné v občianskych, rodinných a trestných veciach si poskytujú právnu pomoc prostredníctvom justičných orgánov.

(3) Zmluvné strany si navzájom poskytujú právnu pomoc výkonom jednotlivých procesných úkonov, najmä vyhotovovaním, zasielaním a doručovaním písomností, vykonávaním znaleckých dôkazov, výsluchom účastníkov, obvinených, svedkov a znalcov, výkonom rozhodnutí, vydávaním páchateľov trestných činov, odnímaním a odovzdávaním vecných dôkazov.

Článok 6

Spôsob styku

(1) Justičné orgány sa pri poskytovaní právnej pomoci stýkajú medzi sebou prostredníctvom svojich ústredných orgánov.

(2) Ústrednými orgánmi v zmysle tejto Zmluvy sú:

a) na strane Československej socialistickej republiky Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, a v trestných veciach aj Generálna prokuratúra Československej socialistickej republiky;

b) na strane Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky ministerstvo spravodlivosti.

Článok 7

(1) Zmluvné strany si navzájom podávajú správy o právoplatných rozsudkoch v trestných veciach vynesených súdmi jednej zmluvnej strany nad štátnymi občanmi druhej zmluvnej strany.

(2) Na žiadosť jednej zo zmluvných strán ju druhá zmluvná strana upovedomí o rozsudkoch, ktoré nenadobudli ešte právoplatnosť, pokiaľ boli vynesené nad štátnymi občanmi dožadujúcej zmluvnej strany.

(3) Výpis z trestného registra vedeného jednou zmluvnou stranou môže byť zaslaný na želanie druhej zmluvnej strany v prípadoch a za podmienok ustanovených právnym poriadkom dožiadanej zmluvnej strany, nielen v prípadoch trestného stíhania.

Článok 8

Ústredné orgány oboch zmluvných strán si poskytujú navzájom a na žiadosť informácie o zákonoch a iných právnych predpisoch, ktoré platia alebo platili na ich území, ako aj informácie o právnej praxi.

Článok 9

Poskytnutie právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach môže dožiadaná zmluvná strana odmietnuť, ak porušuje zvrchovanosť alebo bezpečnosť tejto zmluvnej strany alebo je v rozpore so základnými zásadami jej právneho poriadku.

KAPITOLA II

DOŽIADANIE O PRÁVNU POMOC A ZASIELANIE SÚDNYCH A MIMOSÚDNYCH PÍSOMNOSTÍ

I. Dožiadanie o právnu pomoc

Článok 10

(1) Dožiadanie o právnu pomoc musí obsahovať označenie dožadujúceho orgánu, dožiadaného orgánu, veci, v ktorej sa žiada o právnu pomoc, mená účastníkov, ich štátne občianstvo, zamestnanie a bydlisko, mená ich zástupcov, ako aj druh požadovanej právnej pomoci.

(2) Dožiadanie o právnu pomoc v trestných veciach musí obsahovať aj označenie a popis trestného činu, miesto a čas narodenia obvineného a podľa možnosti mená jeho rodičov.

(3) Dožiadanie o právnu pomoc bude podpísané a opatrené odtlačkom úradnej pečiatky.

Článok 11

(1) Pri vybavovaní dožiadania o právnu pomoc použije orgán dožiadanej zmluvnej strany vlastné právne predpisy. Môže však na žiadosť dožadujúceho orgánu postupovať spôsobom, ktorý je v dožiadaní uvedený, ak to nie je v rozpore s právnym poriadkom dožiadanej zmluvnej strany.

(2) Ak orgán, ktorému bolo dožiadanie zaslané, nie je príslušný na jeho vybavenie, postúpi dožiadanie príslušnému orgánu.

(3) Ak presná adresa osoby uvedenej v dožiadaní nie je známa, orgán dožiadanej zmluvnej strany urobí potrebné opatrenia na jej zistenie. Ak adresáta nemôže zistiť, upovedomí o tom dožadujúci orgán a súčasne vráti dožiadanie o právnu pomoc.

(4) Orgán dožiadanej zmluvnej strany oznámi orgánu dožadujúcej zmluvnej strany na jeho žiadosť včas miesto a čas výkonu dožiadania, aby zúčastnená strana mala možnosť zúčastniť sa na ňom alebo sa nechať zastúpiť.

(5) Po vybavení dožiadania vráti orgán dožiadanej zmluvnej strany spisy orgánu dožadujúcej zmluvnej strany. V prípade, v ktorom sa nemohlo dožiadaniu vyhovieť, vráti spisy a oznámi dôvody, ktoré zabránili vybaveniu.

Článok 12

Zmluvné strany nebudú požadovať úhradu nákladov za výkon dožiadania o právnu pomoc. Tieto náklady uhrádza dožiadaná zmluvná strana.

II. Zasielanie súdnych a mimosúdnych písomností

Článok 13

(1) Dožiadaný orgán doručuje písomnosti podľa ustanovení svojho právneho poriadku, ak sú vyhotovené v jazyku dožiadanej zmluvnej strany alebo ak je k nim pripojený overený preklad do tohto jazyka alebo do francúzskeho jazyka.

(2) Písomnosti zasielané podľa tejto Zmluvy musia byť podpísané a opatrené odtlačkom úradnej pečiatky príslušného justičného orgánu a overené v Československej socialistickej republike Ministerstvom spravodlivosti Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky a v Alžírskej demokratickej a ľudovej republike ministerstvom spravodlivosti.

(3) Doručenie sa preukáže potvrdením podpísaným príjemcom a opatreným odtlačkom úradnej pečiatky, dátumom a podpisom doručujúceho orgánu alebo potvrdením vydaným týmto orgánom, ktorým sa preukazuje spôsob, miesto a čas doručenia. Ak doručovaná písomnosť je zaslaná vo dvoch vyhotoveniach, môže sa potvrdenie o prijatí a o uskutočnenom doručení urobiť aj na druhom rovnopise.

Článok 14

Zmluvné strany sú oprávnené doručovať písomnosti vlastným štátnym občanom aj prostredníctvom svojich diplomatických misií alebo konzulárnych úradov. V tomto prípade nemožno použiť donucovacie prostriedky.

Článok 15

(1) Zmluvné strany si budú navzájom zasielať výpisy z matrík týkajúce sa ich štátnych občanov. Výpisy sa budú zasielať bezplatne diplomatickou cestou.

(2) Zmluvné strany si budú pre úradnú potrebu na žiadosť príslušných orgánov zasielať výpisy z matrík, ako aj iné listiny týkajúce sa štátnych občanov druhej zmluvnej strany. Listiny sa budú zasielať bezplatne diplomatickou cestou.

(3) Žiadosti štátnych občanov zmluvných strán o zaslanie výpisov z matrík alebo iných listín možno zaslať priamo príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany. Vyžiadané doklady sa žiadateľovi zašlú prostredníctvom diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu zmluvnej strany, ktorej orgán požadovaný doklad vydal. Diplomatická misia alebo konzulárny úrad vyberie pri odovzdaní dokladu určený poplatok.

Článok 16

Ústredné orgány zmluvných strán si navzájom poskytujú na žiadosť pomoc pri zisťovaní adries osôb zdržiavajúcich sa na ich území, ak je to potrebné na uplatnenie práv ich štátnych občanov.

Článok 17

(1) Listiny, ktoré vydal alebo overil príslušný orgán jednej zo zmluvných strán a sú podpísané a opatrené odtlačkom úradnej pečiatky, nevyžadujú overenie na území druhej zmluvnej strany. To isté platí pre odpisy a preklady listín overené príslušným orgánom.

(2) Listiny, ktoré sa na území jednej zo zmluvných strán považujú za verejné, majú na území druhej zmluvnej strany dôkaznú moc verejných listín.

KAPITOLA III

OCHRANA SVEDKOV A ZNALCOV

Článok 18

Svedok alebo znalec, ktorý sa zdržiava na území dožiadanej zmluvnej strany a ktorý vystupuje v občianskej, rodinnej alebo trestnej veci pred justičnými orgánmi dožadujúcej zmluvnej strany na základe predvolania, ktoré mu bolo doručené justičným orgánom dožiadanej zmluvnej strany, nesmie byť bez ohľadu na svoje štátne občianstvo trestne stíhaný ani vzatý do väzby, ani sa nesmie na ňom vykonať trest uložený predtým súdom za trestný čin spáchaný pred prekročením štátnych hraníc dožadujúcej zmluvnej strany. Práve tak sa nemôže svedok a znalec trestne stíhať pre skutočnosti súvisiace s podaním svedectva alebo znaleckého posudku alebo za trestný čin, ktorý je predmetom konania.

Článok 19

(1) Svedok alebo znalec stratí ochranu, ktorá sa mu poskytuje podľa článku 18, ak neopustí, pokiaľ na to mal možnosť, územie dožadujúcej zmluvnej strany v lehote 15 dní odo dňa, keď sa mu oznámilo, že jeho prítomnosť nie je ďalej potrebná.

(2) Do lehoty uvedenej v odseku 1 sa nezapočitáva čas, po ktorý nemohol svedok alebo znalec opustiť územie tejto strany z dôvodov nezávislých od jeho vôle.

KAPITOLA IV

POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI

Článok 20

Štátnym občanom jednej zo zmluvných strán sa pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany poskytuje bezplatná právna pomoc, oslobodenie od poplatkov a trov konania so zreteľom na ich majetkové pomery v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako štátnym občanom tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 21

(1) Ak štátny občan jednej zo zmluvných strán, ktorý má bydlisko alebo pobyt na území druhej zmluvnej strany, chce požívať pred justičným orgánom tejto zmluvnej strany výhody uvedené v článku 20, môže o to písomne požiadať justičný orgán príslušný podľa svojho bydliska alebo pobytu v súlade s právnym poriadkom tohto štátu. Justičný orgán, ktorý zasiela žiadosť žiadateľa, musí vyhotoviť preklad žiadosti, potvrdenia uvedeného v článku 22 a prípadných príloh do jazyka dožiadanej zmluvnej strany, a pokiaľ to nie je možné, do francúzskeho jazyka.

(2) Justičný orgán, ktorý vybavuje žiadosť podľa odseku 1, zašle ju s potvrdením uvedeným v článku 22 a s prípadnými prílohami justičnému orgánu druhej zmluvnej strany.

Článok 22

(1) Potvrdenie o majetkových pomeroch potrebné na získanie výhod uvedených v článku 20 vydá príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej má žiadateľ svoje bydlisko alebo pobyt.

(2) Ak žiadateľ má bydlisko alebo pobyt na území tretieho štátu, stačí, ak potvrdenie vydá diplomatická misia alebo územne príslušný konzulárny úrad zmluvnej strany, ktorej štátnym občanom je žiadateľ.

Článok 23

Justičný orgán, od ktorého sa žiada bezplatná právna pomoc a výhody uvedené v článku 20, rozhoduje podľa právneho poriadku svojho štátu a v prípade potreby sa môže obrátiť na príslušné justičné orgány druhej zmluvnej strany so žiadosťou o dopĺňajúce informácie.

KAPITOLA V

UZNANIE A VÝKON ROZHODNUTÍ

Článok 24

(1) Zmluvné strany za podmienok ustanovených v tejto Zmluve uznávajú a vykonávajú na svojom území tieto rozhodnutia vydané na území druhej zmluvnej strany:

a) rozhodnutia súdov v občianskych a rodinných veciach;

b) rozhodnutia súdov v trestných veciach o náhrade škody a vrátení majetku.

(2) Za rozhodnutia súdov v zmysle ustanovenia odseku 1 sa považujú aj rozhodnutia v dedičských veciach vydané justičnými orgánmi zmluvných strán, ktoré podľa ich právnych poriadkov sú príslušné v dedičských veciach.

Článok 25

Rozhodnutia uvedené v článku 24 tejto Zmluvy sa uznávajú a vykonávajú za podmienok, že

a) rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej bolo vydané;

b) účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané a ktorý sa na konaní nezúčastnil, bol podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej bolo rozhodnutie vydané, včas a riadne predvolaný a v prípade procesnej nespôsobilosti bol riadne zastúpený;

c) o tej istej veci, o tom istom predmete a z toho istého dôvodu medzi tými istými účastníkmi už skôr nevydal právoplatné rozhodnutie príslušný justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať a vykonať;

d) uznanie alebo výkon rozhodnutia nie je v rozpore so základnými zásadami právneho poriadku a verejným poriadkom zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať a vykonať.

Článok 26

(1) Žiadosť o uznanie a výkon rozhodnutia sa môže podať priamo na justičnom orgáne zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie vykonať, alebo aj na súde, ktorý o veci rozhodoval; žiadosť sa postúpi súdu druhej zmluvnej strany podľa ustanovenia článku 6 tejto Zmluvy.

(2) K žiadosti sa pripojí:

a) prvopis alebo overený odpis rozhodnutia spolu s potvrdením o právoplatnosti a vykonateľnosti, pokiaľ to nevyplýva zo samotného rozhodnutia;

b) doklad o tom, že účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané a ktorý sa na konaní nezúčastnil, bol včas a riadne predvolaný a v prípade procesnej nespôsobilosti bol platne zastúpený;

c) overený preklad dokladov uvedených pod písmenami a) a b) do jazyka dožiadanej zmluvnej strany, a pokiaľ to nie je možné, do francúzskeho jazyka.

(3) Žiadosť o výkon rozhodnutia sa môže podať súčasne so žiadosťou o jeho uznanie.

Článok 27

(1) Justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať a vykonať, uskutočňuje uznanie a výkon podľa právneho poriadku svojho štátu.

(2) Justičný orgán, ktorý rozhoduje o žiadosti o uznanie a výkon rozhodnutia, zistí len, či boli splnené podmienky uvedené v článkoch 25 a 26 tejto Zmluvy.

Článok 28

Ustanoveniami tejto Zmluvy o výkone rozhodnutia nie sú dotknuté právne predpisy zmluvných strán týkajúce sa prevodu peňazí alebo vývozu vecí získaných výkonom rozhodnutí.

Článok 29

(1) Ak účastník oslobodený od zábezpeky podľa článku 2 tejto Zmluvy je odsúdený na náhradu súdnych trov právoplatným súdnym rozhodnutím, ktoré vydal súd jednej zo zmluvných strán, je rozhodnutie vykonateľné na žiadosť účastníka, v prospech ktorého sa rozhodnutie vydalo na území druhej zmluvnej strany bezplatne.

(2) Justičný orgán, ktorý rozhoduje o výkone rozhodnutia uvedeného v odseku 1, sa obmedzí na zistenie, či rozhodnutie o súdnych trovách je právoplatné a vykonateľné.

(3) Ustanovenie článku 26 tejto Zmluvy sa použije na žiadosť o uznanie a výkon rozhodnutia a na pripojené doklady.

KAPITOLA VI

VYDÁVANIE

Článok 30

Zmluvné strany sa zaväzujú, že podľa ustanovení tejto Zmluvy si navzájom vydajú osoby, ktoré sa zdržiavajú na ich území a ktoré majú byť trestne stíhané alebo majú vykonať trest.

Článok 31

(1) Vydanie na trestné stíhanie je prípustné iba pre trestné činy, za ktoré sa môže uložiť podľa právnych poriadkov oboch zmluvných strán trest odňatia slobody presahujúci dva roky.

(2) Vydanie na výkon trestu je prípustné iba pre činy trestné podľa právnych poriadkov oboch zmluvných strán, za ktoré bola vyžiadaná osoba odsúdená na trest odňatia slobody presahujúci jeden rok.

Článok 32

Nemôžu byť vydané:

a) osoby, ktoré sa k dátumu prijatia žiadosti o vydanie štátnymi občanmi dožiadanej zmluvnej strany;

b) osoby bez štátneho občianstva, ktoré majú trvalý pobyt na území dožiadanej zmluvnej strany;

c) osoby, ktoré získali právo azylu na území dožiadanej zmluvnej strany.

Článok 33

Vydanie je neprípustné, ak:

a) čin bol spáchaný na území dožiadanej zmluvnej strany;

b) trestný čin, pre ktorý je vydanie žiadané, bol spáchaný mimo územia dožadujúcej zmluvnej strany a právny poriadok dožiadanej zmluvnej strany nepripúšťa trestné stíhanie podobného trestného činu spáchaného mimo jej územia;

c) právny poriadok jednej zo zmluvných strán vydanie nepripúšťa;

d) podľa právnych poriadkov oboch zmluvných strán môže sa trestné stíhanie začať len na návrh poškodeného;

e) čin, pre ktorý sa o vydanie žiada, je podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán premlčaný alebo amnestovaný alebo ak sa vyskytuje iný zákonný dôvod, ktorý nepripúšťa začatie trestného stíhania alebo výkonu trestu;

f) bolo pre rovnaký čin proti osobe, o vydanie ktorej sa žiada, vynesené právoplatné rozhodnutie alebo justičné orgány dožiadanej zmluvnej strany zastavili trestné stíhanie.

Článok 34

(1) Žiadosť o vydanie sa zasiela diplomatickou cestou. Musí obsahovať meno osoby, ktorá má byť vydaná, dátum a miesto jej narodenia, jej štátne občianstvo, údaje o jej bydlisku alebo pobyte, údaje o skutkovej podstate trestného činu i o škode, ktorá bola trestným činom spôsobená.

(2) K žiadosti o vydanie na vykonanie trestného stíhania sa pripojí overený odpis zatýkacieho príkazu s opisom spáchaného trestného činu, s údajmi o dôkazoch, ako aj znenie ustanovení právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na trestný čin; ak trestným činom bola spôsobená majetková škoda, treba uviesť jej výšku.

(3) K žiadosti o vydanie na výkon trestu sa pripojí overený prvopis právoplatného súdneho rozhodnutia, ako aj znenie ustanovení právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na trestný čin. Ak si odsúdený odpykal časť trestu, treba oznámiť aj údaje o tom.

(4) Dožadujúca zmluvná strana nie je povinná pripojiť k žiadosti o vydanie dôkazy o vine vyžadovanej osoby.

(5) Ak žiadosť o vydanie neobsahuje všetky potrebné údaje, môže dožiadaná zmluvná strana žiadať dopĺňajúce informácie a na ich oznámenie určiť lehotu 45 dní. Táto lehota môže byť na odôvodnenú žiadosť dožadujúcej zmluvnej strany predĺžená najviac o jeden mesiac.

Článok 35

Po prijatí žiadosti o vydanie, pokiaľ sa splnili podmienky vydania, dožiadaná zmluvná strana pristúpi bez odkladu k zatknutiu osoby uvedenej v žiadosti o vydanie, s výnimkou prípadov, keď vydanie podľa tejto Zmluvy nie je možné.

Článok 36

Na výslovnú žiadosť sa môže osoba predbežne zatknúť pred prijatím žiadosti o vydanie, ak sa príslušný justičný orgán dožadujúcej zmluvnej strany odvoláva na zatýkací príkaz alebo právoplatné rozhodnutie a žiadosť o vydanie predbežne oznámi. Táto výslovná žiadosť sa môže zaslať poštou, telegraficky alebo iným písomným spôsobom.

Dožadujúca zmluvná strana musí byť bezodkladne upovedomená o zatknutí podľa ustanovenia tohto článku.

Článok 37

(1) Ak požadované dopĺňajúce informácie nie sú zaslané v lehote určenej v ustanovení článku 34 tejto Zmluvy, dožiadaná zmluvná strana môže zatknutú osobu prepustiť na slobodu.

(2) Osobu zatknutú podľa ustanovenia článku 36 tejto Zmluvy možno prepustiť na slobodu, ak žiadosť nepríde v lehote 45 dní odo dňa, keď sa dožadujúcej zmluvnej strane oznámilo predbežné zatknutie.

Článok 38

Ak sa proti vyžiadanej osobe viedlo trestné stíhanie alebo ak bola táto osoba odsúdená pre iný trestný čin spáchaný na území dožiadanej zmluvnej strany, môže sa vydanie odložiť až do skončenia trestného stíhania a v prípade odsúdenia až do skončenia výkonu trestu.

Článok 39

(1) Na odôvodnenú žiadosť dožadujúcej zmluvnej strany možno vyžadovanú osobu dočasne vydať na vykonanie určitých vyšetrovacích úkonov, ak by odklad vydania mal za následok premlčanie trestného stíhania alebo by v závažnej miere sťažil vyšetrovanie trestného činu spáchaného vyžadovanou osobou.

(2) Dočasne vydaná osoba bude po vykonaní vyšetrovacích úkonov, pre ktoré bola vydaná, bezodkladne vrátená, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa dočasného vydania.

Článok 40

Ak o vydanie tej istej osoby žiada viac štátov, dožiadaná zmluvná strana rozhodne, ktorej žiadosti vyhovie. Pritom prihliadne na štátne občianstvo vyžadovanej osoby, na miesto spáchania a na závažnosť trestného činu.

Článok 41

(1) Dožiadaná zmluvná strana oznámi dožadujúcej zmluvnej strane svoje rozhodnutie o vydaní.

(2) Dožiadaná zmluvná strana, ktorá povolí vydanie, oznámi dožadujúcej zmluvnej strane miesto a čas vydania vyžadovanej osoby.

(3) Osoba, ktorej vydanie bolo povolené, sa prepustí na slobodu, ak ju dožadujúca zmluvná strana neprevezme v lehote 15 dní odo dňa určeného na vydanie. Ak sa v tomto prípade opakuje žiadosť o vydanie, môže byť odmietnutá.

Článok 42

Ak sa vydaná osoba vyhne akýmkoľvek spôsobom trestnému konaniu alebo výkonu trestu na území dožadujúcej zmluvnej strany, ktorej bola táto osoba vydaná, a ak sa zdržiava na území dožiadanej zmluvnej strany, vydá sa na novú žiadosť o vydanie, bez toho, že by bolo treba zaslať písomnosti uvedené v ustanovení článku 34 tejto Zmluvy.

Článok 43

Vydaná osoba môže byť stíhaná alebo súdená pre iný trestný čin, ako pre ktorý bola vydaná, môže sa na nej vykonať iný trest, než na výkon ktorého bola vydaná a môže byť vydaná tretiemu štátu len vtedy, ak:

a) s tým vopred súhlasí dožiadaná zmluvná strana;

b) vydaná osoba, ktorá nie je štátnym občanom dožadujúcej zmluvnej strany, neopustila územie dožadujúcej zmluvnej strany do jedného mesiaca po skončení trestného stíhania alebo výkonu trestu; do tejto lehoty sa nezapočítáva čas, po ktorý vydaná osoba nemohla opustiť územie dožadujúcej zmluvnej strany z dôvodov nezávislých od svojej vôle;

c) vydaná osoba opustila územie dožadujúcej zmluvnej strany a dobrovoľne sa naň vrátila.

Článok 44

Zmluvná strana žiadajúca o vydanie oznámi dožiadanej zmluvnej strane výsledok trestného konania vedeného proti vydanej osobe. Ak vydaná osoba bola odsúdená, pripojí prvopis právoplatného súdneho rozhodnutia.

Článok 45

(1) Zmluvné strany povolia na žiadosť jednej z nich cez svoje územie tranzit osôb, ktoré boli vydané tretím štátom jednej zo zmluvných strán. Dožiadaná zmluvná strana nie je povinná povoliť tranzit v prípadoch, keď k vydaniu podľa tejto Zmluvy nemôže dôjsť.

(2) Žiadosť o tranzit sa podáva a prerokúva rovnako ako žiadosť o vydanie.

(3) Dožiadaná zmluvná strana povolí tranzit cez svoje územie spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší.

Článok 46

Náklady vydania i tranzitu znáša zmluvná strana, na území ktorej vznikli, s výnimkou nákladov prevozu páchateľa, ktoré uhrádza dožadujúca zmluvná strana.

Článok 47

(1) Na žiadosť dožadujúcej zmluvnej strany dožiadaná zmluvná strana odovzdá:

a) veci, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní; tieto veci sa odovzdávajú takisto vtedy, ak sa vydanie neuskutoční pre smrť vyžiadanej osoby, preto, že sa vyhne trestnému stíhaniu, alebo z iných dôvodov;

b) veci, ktoré pochádzajú z trestného činu alebo ktoré slúžili na jeho spáchanie.

Vydanie vecí sa uskutoční na potvrdenie.

(2) Ak dožiadaná zmluvná strana potrebuje požadované veci v trestnom konaní, môžu sa dočasne zadržať alebo vydať s podmienkou, že sa vrátia dožiadanej zmluvnej strane čo možno najskôr.

(3) Práva dožiadanej zmluvnej strany alebo práva tretích osôb k týmto veciam zostávajú nedotknuté. Veci, na ktoré sa vzťahujú podobné práva, sa doručia čo možno najskôr a bez nákladov dožiadanej zmluvnej strane za účelom ich prípadného vrátenia oprávneným osobám. Ak sa oprávnené osoby zdržiavajú na území dožadujúcej zmluvnej strany, môže im ich vrátiť priamo s podmienkou, že s tým dožiadaná zmluvná strana súhlasí.

(4) Prevod peňažitých súm alebo majetku sa vykonáva v súlade s právnym poriadkom dožiadanej zmluvnej strany.

Článok 48

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že podľa vlastných právnych predpisov zavedú na žiadosť druhej zmluvnej strany trestné stíhanie proti svojím štátnym občanom, ktorí spáchali na území dožadujúcej zmluvnej strany trestný čin, pre ktorý je podľa ustanovení tejto Zmluvy vydanie možné.

(2) K žiadosti o zavedenie trestného stíhania sa pripojí spis obsahujúci údaje o trestnom čine a dôkazy, ktoré má dožadujúca zmluvná strana k dispozícii.

(3) Žiadosť začať trestné stíhanie pred podaním obžaloby zasiela generálny prokurátor jednej zo zmluvných strán generálnemu prokurátorovi druhej zmluvnej strany. Po podaní obžaloby sa žiadosť zasiela prostredníctvom ústredných orgánov uvedených v článku 6 tejto Zmluvy.

(4) Dožiadaná zmluvná strana upovedomí druhú zmluvnú stranu o výsledku trestného stíhania, a ak dôjde k vydaniu právoplatného rozsudku, zašle aj jeho odpis.

Článok 49

Okrem dôvodov uvedených v ustanovení článku 9 tejto Zmluvy možno právnu pomoc odmietnuť, ak

a) sa žiada ohľadne činu, ktorý nie je podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany trestný;

b) sa žiada ohľadne trestného činu, pre ktorý nie je vydanie podľa tejto Zmluvy prípustné.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 50

(1) Táto Zmluva bude ratifikovaná. Ratifikačné listiny budú vymenené v Prahe.

(2) Táto Zmluva nadobudne platnosť 30. dňom po výmene ratifikačných listín.

(3) Táto Zmluva zostane v platnosti bez obmedzenia času trvania. Každá zmluvná strana ju môže vypovedať oznámením zaslaným druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou najmenej 6 mesiacov vopred.

Dané v Alžíri 4. februára 1981 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom jazyku, arabskom a francúzskom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu prihliadne sa na francúzsky text.

Za Československú socialistickú

republiku:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za Alžírsku demokratickú

a ľudovú republiku:

Boualem Baki v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.