Vyhláška č. 122/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1984-122
Čiastka 25/1984
Platnosť od 29.11.1984 do31.08.1997
Účinnosť od 01.01.1985 do31.08.1997
Zrušený 229/1997 Z. z.
Znenie 01.01.1985

122

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 21. novembra 1984

o náhradách pri vyvlastnení stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim

Federálne ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 143 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ustanovuje:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje spôsob určenia výšky náhrady za vyvlastnenie stavieb, pozemkov, porastov a práv k nim (ďalej len „náhrada“) štátom občanom, iným socialistickým organizáciám než štátnym a iným organizáciám než socialistickým.

(2) Náhrada podľa tejto vyhlášky sa poskytuje za

a) obytné domy, stavby na individuálnu rekreáciu, garáže, ploty, studne, ostatné stavby, vonkajšie úpravy, nedokončené stavby, pozemky a porasty;

b) odňatie, prípadne obmedzenie práva osobného užívania pozemku;

c) zrušenie, prípadne obmedzenie alebo zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k pozemkom, stavbám a porastom.

(3) Vyhláška sa nevzťahuje na náhrady pri vyvlastnení bytov a miestností v osobnom vlastníctve neslúžiacich na bývanie.1)

§ 2

Náhrada za stavby, pozemky a porasty

(1) Náhrada za stavby, pozemky a porasty občanom a iným organizáciám než socialistickým sa určí vo výške ceny zistenej podľa platných cenových predpisov.2)

(2) Náhrada za obytné domy, ktoré nie sú rodinnými domčekmi a ktoré občania získali zo socialistického vlastníctva za cenu vyššiu ako podľa platných cenových predpisov, poskytne sa vo výške preukázateľných nadobúdacích nákladov znížených o zodpovedajúce opotrebenie.

(3) Náhrada za stavby neslúžiace osobnej potrebe, ktoré občania alebo iné organizácie než socialistické získali zo socialistického vlastníctva za cenu dojednanú podľa osobitných predpisov,3) a nezmenilo sa pri nich do dňa vyvlastnenia užívanie, poskytne sa vo výške tejto dojednanej ceny zníženej o zodpovedajúce opotrebenie.

(4) Náhrada za stavby iným socialistickým organizáciám než štátnym sa určí vo výške obstarávacej ceny zníženej o zodpovedajúce opotrebenie.

(5) Náhrada za pozemky a porasty iným socialistickým organizáciám než štátnym sa určí podľa § 14 a 17 vyhlášky č. 128/1984 Zb. a § 14 a 17 vyhlášky č. 129/1984 Zb.

§ 3

Náhrada za odňatie alebo obmedzenie práva osobného užívania pozemku

Náhrada za odňatie alebo obmedzenie práva osobného užívania pozemku alebo jeho časti sa určí vo výške úhrady, ktorá sa zaplatila za zriadenie tohto práva,4) s prihliadnutím na náklady účelne vynaložené na trvalé zlepšenie pozemku (stavby, porasty). Náhrada účelne vynaložených nákladov na trvalé zlepšenie sa poskytne aj za pozemok alebo jeho časť, ku ktorým sa právo osobného užívania zriadilo bezodplatne.

§ 4

Náhrada za zrušenie, obmedzenie alebo zriadenie práv zodpovedajúcich vecným bremenám

(1) Ak je s vyvlastňovanou stavbou, pozemkom alebo právom osobného užívania pozemku spojené právo zodpovedajúce vecnému bremenu,5) od ktorého závisí riadne užívanie inej stavby alebo pozemku, poskytne sa pri jeho zrušení alebo obmedzení primeraná náhrada zodpovedajúca nákladom, ktoré bude treba vynaložiť na zabezpečenie riadneho užívania stavby alebo pozemku.

(2) Obdobne sa postupuje pri zrušení alebo obmedzení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, bez toho že by súčasne dochádzalo k vyvlastneniu stavby, pozemku alebo práva osobného užívania k nemu, s ktorými je toto právo zodpovedajúce vecnému bremenu spojené.

(3) Pri zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa poskytne za obmedzenie vlastníctva stavby, pozemku alebo práva osobného užívania k nemu primeraná náhrada zodpovedajúca rozsahu tohto obmedzenia.

Poskytovanie náhrad

§ 5

(1) Náhrada sa poskytne v peniazoch. Za právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno poskytnúť náhradu aj vo vecnom plnení.

(2) Náhradu poskytne štátna organizácia, do správy ktorej vyvlastnená stavba alebo pozemok prechádza, alebo ten, v prospech ktorého sa vyvlastnením zriadilo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

§ 6

(1) Náhrada sa poskytne tomu, ktorého vlastnícke právo alebo právo osobného užívania pozemku zaniká, alebo ktorého vlastnícke právo alebo právo osobného užívania pozemku sa obmedzuje. Náhrada za porasty na pozemkoch, ktoré sú podľa osobitných predpisov v užívaní poľnohospodárskej družstevnej organizácie,6) sa poskytne tejto organizácii.

(2) Náhrada za zrušenie alebo obmedzenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa poskytne oprávnenému.

(3) Náhrada za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa poskytne tomu, ktorého vlastníctvo alebo právo osobného užívania pozemku sa zriadením tohto práva obmedzilo.

§ 7

(1) Za odstránenie, prípadne za premiestnenie nevyvlastnených prenosných stavieb z vyvlastňovaného pozemku alebo z pozemku, pri ktorom bolo odňaté alebo obmedzené právo osobného užívania, patrí náhrada vo výške účelne vynaložených nákladov; táto náhrada nepatrí, ak bol vlastník na základe zmluvy alebo úradného rozhodnutia povinný odstrániť ich na svoje náklady.

(2) Za presťahovanie zvrškov a iného hnuteľného majetku užívateľa vyvlastnenej stavby do miesta nového určenia sa poskytne náhrada vo výške účelne vynaložených nákladov.


Záverečné ustanovenia

§ 8

Zrušujú sa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c), § 12 až 21 a § 24 vyhlášky č. 43/1969 Zb. o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností a ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c), § 12 až 21 a § 24 vyhlášky č. 47/1969 Zb. o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.


Minister:

Lér v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR, Ministerstva financií SSR, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 160/1983 Zb.

2) § 2 až 14, § 17, § 19 ods. 1, 2 a 3 a § 20 vyhlášky Českého cenového úradu č. 128/1984 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov. § 2 až 14, § 17, § 19 ods. 1, 2 a 3 a § 20 vyhlášky Slovenského cenového úradu č. 129/1984 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov.

3) § 18 vyhlášky č. 128/1984 Zb.§ 18 vyhlášky č. 129/1984 Zb.

4) § 198 ods. 2 Občianskeho zákonníka (úplné znenie č.70/1983 Zb.).

5) § 135b a 135c Občianskeho zákonníka.

6) Zákon č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby.